Fortid er prolog
Islamismens udfordring i dag
Af Bat Ye'or
U.S. Congressional Briefing (Open)
Human Rights Caucus
Subject: The Persecution of Christians Worldwide
Guest Speakers:
Bat Ye'or
The Baroness Cox
The Revd. Canon Patrick Augustine
1st Event: Tuesday, 29 April 1997 (2:00-4:00pm)
Opening Statement: Bat Ye'or: Past is Prologue - The Challenge of Islamism Today

Oversættelse af: Past is Prologue
Kilde: Dhimmitude
Udgivet på myIslam.dk : 1. januar 2012

Hr. formand, medlemmer af Kongressen, mine damer og herrer:

Fortid er prolog. Disse ord er indgraveret på frontispicen af Arkiv-bygningen i Washington. Den engelske kilde er sandsynligvis Shakespeares Stormen, og den oprindelige måske Prædikerens Bog (1:9). Jeg har valgt dette motto for mit indlæg i dag, og skal først give ...


En historisk oversigt over forfølgelsen af kristne under islam.

For til fulde at forstå den nuværende tragiske situation for kristne i muslimske lande, må man forstå det ideologiske og historiske mønster, som fører til krænkelser af menneskerettighederne, selv om dette mønster ikke synes at være en bevidst, monolitisk, anti-kristen politik. Men da denne struktur er integreret i den islamiske lovsamling (sharia), har den virkning i de lande, der enten anvender sharia fuldt ud eller hvis lovgivning er inspireret af den.

Det historiske mønster for muslimsk-kristne møder udvikledes hurtigt efter profeten Muhammeds død i 632. Muslimsk-kristne relationer blev derefter reguleret af to juridisk-teologiske systemer: Ét baseret på jihad, det andet på sharia. Jihad bør ikke sammenlignes med korstog - eller nogen anden form for krig. Strategi og taktik for jihad er minutiøst fastsat af teologiske regler, som kaliffen eller herskeren, der udøver både åndelig og politisk magt, må adlyde. Den jihad, der nu føres i Sudan, bliver udført i henhold til dens traditionelle regler. Man kunne hævde, at alle "jihadgrupper" i dag retter sig efter disse dekreter.

Det er en historisk kendsgerning, at alle de muslimske lande omkring det sydlige og østlige Middelhav var kristne lande, før de erobret - gennem en årtusindelang jihad under islams banner. De overvundne befolkninger - her tænker jeg kun på kristne og jøder - blev derefter "beskyttet", forudsat at de underkastede sig den muslimske herskers betingelser. Derfor er denne "beskyttelse" i sammenhæng med erobring en konsekvens af krig, og dette er en meget vigtig idé.

I april 1992, for eksempel, udstedte religiøse ledere i Sudans sydlige Kordofan-region - der var "offentligt støttet på højeste politiske niveau" - en fatwa, hvori det hedder: "En oprører, der tidligere var muslim, er nu en frafalden; og en ikke-muslim er en ikke-troende, der står som et bolværk mod spredningen af islam; og islam har givet frihed til at dræbe dem begge." Denne fatwa er indeholdt i en rapport fra 1995 til FN's Menneskerettighedskommission, udfærdiget af FN's særlige rapportør om Sudan, Dr. Gaspar Biro. (ECOSOC, E/CN.4/1996/62, stk. 97a) Denne religiøse tekst giver den traditionelle definition af en harbi (en person, der bor i dar al-harb, ”Krigens Hus”) som en vantro, der ikke er blevet undertvunget gennem jihad, og hvis liv og ejendom derfor - ifølge de islamiske juristers klassiske tekster - kan tages af enhver muslim. (Den giver også en definition af en frafalden som én, der kan dræbes – tilfældene med af Salman Rushdie i 1989, Farag Foda i 1992, og Taslima Nasreen i 1994, er andre eksempler, hvor dødsdommen blev dekreteret)

Ikke-muslimer er kun beskyttede, hvis de underkaster sig islamisk herredømme ved en "pagt" - eller en dhimma - som pålægger dem nedværdigende og diskriminerende bestemmelser. I mine bøger har jeg stillet dokumenter til rådighed fra islamiske kilder og fra de besejrede folkeslag, der giver form for klassificering, således at oprindelse, udvikling og mål for disse regler kan genkendes, når de bliver genoplivet i dag. Jeg henviser kun til kristne og jøder, fordi de deler den samme islamiske teologiske og juridiske kategori, der i Koranen omtales som "Bogens Folk" – hvor ordet "folk" er i ental. Hvis de accepterer at underkaste sig en muslimsk hersker, bliver de "beskyttede dhimmi-folk" - skatskyldige, fordi deres beskyttelse er knyttet til en obligatorisk betaling af en Koran-defineret hovedskat (jizya) til det muslimske samfund (ummaen).

Denne beskyttelse bliver ophævet, hvis dhimmien gør oprør mod islamisk lov; erklærer troskab til en ikke-muslimske magt; nægter at betale jizya; lokker en muslim bort fra hans tro; skader en muslim eller dennes ejendom; begår blasfemi. Blasfemi inkluderer bagtalelse af profeten Muhammed; Koranen; den muslimske tro og sharialoven - ved at antyde, at den har en defekt, og ved at afvise afgørelser, truffet ved ijma - der er det muslimske samfunds eller ummaens konsensus (Koranen 3:106). I det øjeblik "beskyttelsespagten" er ophævet, genoptages jihad, hvilket betyder, at dhimmiens ret til liv og ejendom fortabes. De islamister i Egypten, som dræber og plyndrer kopterne, mener, at disse kristne - eller dhimmier - har mistet deres "beskyttelse", fordi de ikke betaler jizya.

Med andre ord, dette "beskytter-beskyttet"-forhold er typisk for en krigstraktat mellem sejrherren og de besejrede, og denne situation er fortsat gyldig for islamisterne, fordi den er fastsat i de teologiske tekster. Men det skal understreges, at andre tekster i Koranen lægger vægt på religiøs tolerance og fredelige forbindelser, der ofte eksisterede i praksis. Ikke desto mindre har tidlige jurister og teologer - med henvisning til det Koran-definerede princip om "ophævelse" af en tidligere Koran-tekst ved en senere - etableret en ekstremistisk doktrin om jihad, forstået som er en kollektiv pligt.

Beskyttelsessystemet har både positive og negative aspekter: Det giver sikkerhed og et vist mål af religiøs autonomi. På den anden side måtte dhimmierne finde sig i mange juridiske begrænsninger, der havde til hensigt at reducere dem til en tilstand af ydmygelse og udskillelse. Disse regler blev etableret så tidligt som i det 8. og 9. århundrede af grundlæggerne af de fire islamiske retsskoler: Hanafi, maliki, shafii og hanbali.

Sharia er en komplet samling love baseret på teologiske kilder, primært Koranen og hadith - det vil sige Profetens ord og handlinger. Sharia bestemmer dhimmiernes juridiske status: Hvad der er tilladt og hvad der er forbudt for dem. Den sætter mønstret for muslimernes sociale og politiske adfærd overfor dhimmierne og forklarer de teologiske, juridiske og politiske motiver.

Det er dette omfattende system, som varede i op til tretten århundreder, jeg har analyseret i min sidste bog, The Decline of Eastern Christianity under Islam, som ”dhimmitude-civilisationen”. Dens arketype - den dehumaniserede dhimmi - har gennemtrængt islamisk civilisation, kultur og tanke og er ved at blive genoplivet gennem den islamistiske genopvækkelse og tilbagekomsten af sharia.

De vigtigste principper for "dhimmitude" er:

1) de ulige rettigheder på alle områder mellem muslimer og dhimmier;
2) den sociale og økonomiske diskrimination af dhimmier;
3) dhimmiernes ydmygelse og sårbarhed.

Talrige love blev indført i århundredernes løb med henblik på at indføre disse principper, som stadig blev praktiseret gennem hele det 19. århundrede, og i nogle regioner ind i det 20. århundrede.

Arabisk-islamisk civilisation udviklede sig i erobrede kristne lande, i et kristent befolkningsflertal, som efterhånden blev reduceret til et mindretal. Processen med islamisering af de kristne samfund foregik på alle niveauer. Den er en integreret del af de kristne lidelser, legemliggjort i love, skikke, adfærdsmønstre, og fordomme, der blev videreført gennem mange århundreder. Kristendommen kunne overleve i nogle lande som Egypten og på Balkan, hvor de kristnes situation var tålelig, men andre steder blev de udslettet fysisk, fordrevet eller tvunget til at emigrere.

Gennem hele det 19. århundrede forsøgte europæiske regeringer at overbevise muslimske herskere - fra Konstantinopel til Nordafrika – om det rigtige i at afskaffe diskriminationen imod dhimmierne. Denne politik førte til reformer i det Osmanniske Rige fra 1839 - kendt som Tanzimat - men det var først i Egypten, under Mohammed Alis stærke styre, at reelle fremskridt blev gjort. Forbedringer i Osmannerriget og Persien, påtvunget af Europa, vakte bitter harme i befolkningen og blandt religiøse ledere.

Europæiske love blev indført under den tyrkiske moderniseringsproces og i nogle arabiske lande, men det var først under kolonistyret, at kristne og jødiske mindretal virkelig blev befriet fra århundreders nedværdigelse og skam. Traditionalisterne harmedes over vestliggørelsen af deres lande, frigørelsen af dhimmierne og de love, der importeres fra vantro lande. Kampen for afkolonisering var også en kamp, fra islamisternes side, for at genetablere streng islamisk lov.

Hvorfor er denne forfølgelse ignoreret af kirkerne, regeringer og medier?

Det 19. århundrede - og selv efter første verdenskrig - var en traumatiserende periode med folkemord, en nedslagtning af kristne, der bredte sig fra Balkan (Grækenland, Serbien, Bulgarien) til Armenien, og til Mellemøsten. I denne dødens kontekst, blev doktrinen om en islamisk-kristen symbiose udtænkt i slutningen af det 19. århundrede af østlige kristne som et desperat værn mod terror og slaveri. Denne doktrin - der også inkluderede anti-zionisme - havde mange facetter, både politiske og religiøse. På lang sigt var resultaterne for det meste negative.

Det er denne doktrin – som stadig bekendes i dag - der er ansvarlig for den generelle tavshed omkring de østlige kristnes igangværende tragedie. Enhver omtale af jihad og muslimers forfølgelser af kristne var et tabuemne, fordi man ikke kunne anklage for forfølgelse og samtidig hævde, at en islamisk-kristen symbiose altid har eksisteret i fortid og nutid. Det er i dette puppehylster af løgn og bevidst pålagt tavshed, solidt støttet af kirker, regeringer og medier - hver med sine egne grunde - at forfølgelsen af kristne kunne udvikle sig frit i løbet af dette århundrede, selv indtil i dag, med kun lille hindring. Desuden har denne doktrin også blokeret for mindet om dhimmitude-tiden og efterladt et historisk vakuum på tretten århundreder, hvis tomhed blev opfyldt af en myte, der var ubrugelig som middel til at forhindre genkomsten af gamle fordomme og forfølgelser.

Af denne grund er dhimmitude - som dækker flere hundrede års kristen og jødisk historie, og som er en vidtspændende civilisation, der omfatter lovgivning, sædvaner, social adfærd, og fordomme - aldrig blevet analyseret, og heller aldrig offentligt debatteret. Det er denne tavshed - for hvilken den akademiske verden i Europa og Amerika bærer et stort ansvar - der giver mulighed for at fortsætte den religiøse diskrimination og forfølgelse i dag. Der er mange faktorer, der kan forklare denne tavshed fra regeringer, kirker, den akademiske verden og medierne om et så tragisk emne som de forfulgte kristne i den muslimske verden; de er indbyrdes forbundne, og selv om deres bevæggrunde er forskellige, har de solidt cementeret den mur af tavshed, der har skjult den historiske virkelighed.


Forslag til afhjælpning af disse krænkelser af grundlæggende menneskerettigheder:

I. At definere metoder og midler til at afslutte denne tragedie:

1) At undgå at skabe en anti-islamisk strømning, som ville være forkert, fordi det store flertal af muslimer selv er ofre for islamister i Iran, Pakistan, Afghanistan, Sudan, Egypten, Tyrkiet, Algeriet, osv.
2) Kristne må fortsætte med at leve i deres historiske lande, fordi det er deres ret, og fordi kun de kan omforme den traditionelle muslimske mentalitet. Disse svindende samfund bør tilskyndes til at blive, da deres tilstedeværelse vil være et tegn på, at muslimer har accepteret, at også jøder og kristne har retten til liv og værdighed i deres gamle hjemlande - og ikke under en dhimmi-beskyttelse - men et liv med menneskerettigheder svarende til muslimernes. Hvis de fejler, vil det også være vores tab i Vesten. Islamiske lande, der engang havde en jødisk-kristen kultur, bør ikke blive monolitisk islamiske - det vil sige Christenrein, ligesom de er blevet så godt som Judenrein - gennem en politik af etnisk udrensning, der fulgte efter en lang historisk periode med diskrimination.
3) Hvis kristnes menneskerettigheder - og mindretalsrettigheder - ikke bliver respekteret i de lande, der tidligere havde kristent befolkningsflertal, så vil rettighederne for alle ikke-muslimer blive angrebet ved den islamistiske genopvækkelse. Det er op til kristne i hele verden - især i USA og Europa, og også for det internationale samfund - at sikre, at menneskerettighederne for alle religiøse mindretal respekteres i hele verden.

II. Vi må indse, at disse befolkninger er i alvorlig fare, og at selv ikke muslimske regeringer kan beskytte dem mod pøbelvold - nogle gange foregiver de blot at være ude af stand til at gøre det, for at stoppe udenlandsk pres eller offentlige kampagner. Vi må også huske på, at fra slutningen af 1940'erne var de jødiske samfund i den arabisk-muslimske verden – dengang mere end en million mennesker, nu mindre end 1 % af dette antal, under 10.000 og hastigt svindende - ofre for forfølgelse, terrorisme, plyndring, og religiøst had, der tvang dem til at flygte eller udvandre. De kristne blev tilbage som de eneste ikke-muslimer, som den religiøse fanatisme og det religiøse had kunne rettes imod. Hvert kristent samfund forsøgte at modvirke den gamle ordens genkomst, ved at følge sekularismens eller kommunismens vej.

Islamisterne bebrejder kristne i deres lande for:

1) at være imod indførelsen af sharia;
2) at kræve lige rettigheder, der baserer sig på internationale konventioner;
3) at søge udenlandsk hjælp til at opnå ligestilling med deres muslimske medborgere.

For islamisterne, er alene disse tre beskyldninger ensbetydende med oprør. Det var disse samme motiver, der retfærdiggjorde den første store massakre på armenierne for hundrede år siden i 1894-96, hvor de blev straffet for at have gjort oprør og for at gøre fordring på de reformer, der var blevet lovet.

Dette er grunden til, at dhimmi-samfund altid har været omhyggelige med at erklære deres fjendskab til Europa. Ved at demonstrere ydre modstand mod de kristne lande, der fungerer som redningsskjold mod trusler fra deres nære omgivelser, har de internaliseret dette fjendskab i en grad, så de ofte stræber efter islams sejr, og nogle af dem endog bliver de bedste og mest fuldkomne redskaber for islamisk propaganda og interesse i Europa og Amerika. (Den afdøde fader Yoakim Moubarac og Georges Corm i Frankrig, og Edward Said i USA, er blot tre eksempler ud af mange.)

III. For at undgå fejl og være mere effektive, må man forstå forskellen mellem kampagnen for de sovjetiske jøder i 1970'erne og 1980'erne, og forsøget på at forbedre menneskerettighedssituationen for kristne i islamiske lande i dag. Det største problem opstår, fordi diskriminationen eller forfølgelsen i nogle lande ikke kan tilskrives en bevidst regeringspolitik. Den kan snarere tilskrives egenskaber ved civilisationen: Den traditionelle foragt for dhimmierne - ikke så forskellig fra foragten for afroamerikanere i fortiden - og irritation, fordi de overskrider deres rettigheder og skal forpligtes til at vende tilbage til deres tidligere status.

Nogle gange er den imidlertid påtvunget af islamisterne og en svag regering, der ikke tør beskytte de kristne af frygt for at blive endnu mere upopulær, fordi anti-vestlige og anti-kristne fordomme i århundreder har gennemsyret muslimsk kultur og samfund.

1) Der er mange måder at forfølge kristne på; nogle sker med lovlige midler, såsom lovene om bygning eller reparation af kirker; andre sker gennem terror. En kristen kan blive dræbt, ikke fordi han har begået en forbrydelse, men simpelthen fordi han tilhører en gruppe af vantro, som angiveligt har gjort oprør. Eller på grund af "skue-terrorisme", der tjener som afskrækkelsesvåben for at opfylde terroristernes mål.
2) Et andet punkt vedrører anvendelsen af fatwaer. Hvis en fatwa dekreteres mod en person, er enhver muslim autoriseret til at dræbe ham, og bliver, ved at udføre drabet, en fuldbyrder af, hvad der betragtes som Allahs straf.

IV. Problemet er mangeartet; det er ikke kun religiøst, men også kulturelt. Dette aspekt er mere akut for kristne end for jødiske samfund, fordi muslimerne erobrede kristne lande og kristen civilisation, som derefter blev udsat for en bevidst arabisering og islamisering. Tag som eksempel den kristne præ-islamiske koptiske historie: Sprog og kultur er et forsømt, hvis ikke forbudt, område, fordi det ville antyde, at muslimsk historie havde været imperialistisk. Men kultur og historie er vigtige elementer for en gruppes identitet, og der er mange muslimske intellektuelle, som er stolte af Egyptens faraoniske og koptiske fortid. Det er islamisterne, der afviser denne fortid som en vantro kultur – som en del af den jahiliyya, som eksisterede før islam, der anses for tabu.

Derfor vil jeg også foreslå yderligere mål, såsom:

1) Generhvervelse af "Hukommelsen", af dhimmi-folkenes lange historie om dhimmitude - den kollektive kulturarv for jøder og kristne - for uden deres hukommelse, og deres historie, vil folkene forsvinde og dø.
2) At forhindre ødelæggelsen af kristne historiske monumenter, enten af de lokale myndigheder eller af UNESCO, som det var tilfældet med Abu Simbel, og andre steder, der nu hører til verdens kulturarv.

V. Diskussion af "dhimmitude" i den akademiske verden og andre steder. Dette er jødisk-kristent historisk arvegods og arvingerne har ret til at vide besked med det. Diskussionen af dhimmitude med muslimer, er imidlertid forbundet med store vanskeligheder. I islamisternes øjne, er enhver kritik af islamisk lov og historie ligestillet med blasfemi. For en dhimmi er det forbudt at antyde, at islamisk lov har mangler, eller at modsige ijma, ummaens konsensus. Desuden bliver retslige vidnesbyrd af en dhimmi mod en muslim ikke accepteret. Derfor, da dhimmitude er et vidnesbyrd om dhimmiers historie - kristnes og jøders historie - under islamisk undertrykkelse, ville det ikke blive anset for gyldigt i traditionalistiske kredse. Desuden sker der ved islams forening af religiøs og politisk magt en overførsel fra det politiske område til det religiøse, hvilket betyder, at enhver kritik af den islamiske civilisation kan blive, for islamisterne og andre, en blasfemi.

Sagen om Farag Foda, en egyptisk muslimsk intellektuel, der forsvarede kopterne og stærkt kritiserede nogle muslimske religiøse autoriteter var eksemplarisk: Han blev myrdet i juni 1992 efter en fatwa. Under sit vidneudsagn for en egyptisk domstol, retfærdiggjorde den afdøde Sheikh Muhammad El-Ghazali implicit mordet ved at henvise til apostasi; han erklærede, at enhver der modsætter sig sharia, er en frafalden, og derfor fortjener at død.

VI. At tilskynde muslimske intellektuelle til at arbejde i deres egne lande, og i Vesten, for forsvaret af lige menneskerettigheder for kristne og andre. UNESCO's erklæring om islamiske menneskerettigheder fra 1981, og Cairo-erklæringen fra 1990, der begge er betingede af sharia, er utilstrækkelige.

VII. Oprettelse af et hold eksperter og advokater - og ikke apologeter - med henblik på at drøfte problemet, med en stadig understregning af, at målet ikke er at vække anti-muslimske eller anti-islamiske følelser, men at skabe fred og forsoning mellem religioner og folkeslag, uden hvilken det næste århundrede vil blive et blodbad og et sammenstød mellem civilisationer.
Bat Ye'or, der betyder "Nilens datter", er et pseudonym for Gisèle Littman, født Orebi.

Bat Ye'or blev født i en jødisk familie i Cairo, Egypten. Hun og hendes forældre forlod Egypten i 1957 efter Suez-krigen i 1956, og ankom til London som statsløse flygtninge. I 1958 blev hun optaget på Institut for Arkæologi ved University College, London, og flyttede til Schweiz i 1960 for at fortsætte sine studier ved Genève Universitet, men blev aldrig færdig med sin kandidatgrad og har aldrig haft en akademisk stilling.

Hun beskriver sine oplevelser på følgende måde:

Jeg havde været vidne til ødelæggelsen, over et par korte år, af et dynamisk jødisk samfund, der havde levet i Egypten i over 2.600 år og som havde eksisteret siden profeten Jeremias tid. Jeg så opløsningen og flugten af familier, fordrevet og ydmyget, ødelæggelsen af deres synagoger, bombningen af de jødiske kvarterer og terroriseringen af en fredelig befolkning. Jeg har personligt oplevet eksilets byrder, statsløshedens ulykke - og jeg ønskede at finde den dybeste årsag til alt dette. Jeg ønskede at forstå, hvorfor jøder fra arabiske lande, næsten en million, havde delt min erfaring.

Hun var gift med den britiske historiker og menneskerettighedaktivist David Littman fra september 1959 indtil hans død i maj 2012. Mange af hendes publikationer og værker blev til i samarbejde med Littman. Hendes britiske statsborgerskab daterer sig fra hendes ægteskab. De flyttede til Schweiz i 1960 og fik tre børn.

Hun har givet briefinger til FN og Den amerikanske Kongres, og har holdt forelæsninger ved større universiteter som Georgetown, Brown, Yale, Brandeis og Columbia.

Hun er forfatter til otte bøger, herunder ...
The Dhimmi: Jews and Christians Under Islam (fransk: 1980, engelsk: 1985).
The Decline of Eastern Christianity: From Jihad to Dhimmitude (fransk: 1991, engelsk: 1996),
Islam and Dhimmitude: Where Civilizations Collide (2001),
Eurabia: The Euro-Arab Axis (2005),
Europe, Globalization, and the Coming Universal Caliphate (2011)
Understanding Dhimmitude (2013)

Kilde: Wikipedia
Oversættelse: Bombadillo