Forfølgelse af jøder og kristne
Vidnesbyrd eller tavshed
Af Bat Ye'or
Forelæsning holdt ved Ethics and Public Policy Center, torsdag den 2. april 1998
Formand: Elliott Abrams
Respondenter: George Weigel og Paul Marshall

Oversættelse af: Persecution of Jews and Christians
Kilde: www.dhimmi.org
Udgivet på myIslam.dk : 8. december 2011
"... Jeg ønsker ikke den uretfærdiges død,
men tværtimod at den uretfærdige vender om fra sin vej,
så han bevarer livet ... " (Ezekiel 33:11)

Mine damer og herrer,

Jeg vil gerne takke Elliott Abrams for at give mig det privilegium at kunne dele nogle overvejelser med jer om betydningen af vidnesbyrd contra tavshed. Men vi må først spørge os selv - vidnesbyrd om hvad? Og desuden - vidne til hvilket formål?

For at besvare det første spørgsmål, kan vi sige, at Bibelen - for blot at nævne dette aspekt - vidner om en overmenneskelig og immanent orden af værdier eller, mere enkelt, om en guddommelig tilstedeværelse i universet og menneskeheden. Den guddommelige ånd afskaffede kaos og fastsatte grænserne i menneskelig adfærd for, hvad der er tilladt og hvad der ikke kan overskrides, på grundlag af menneskets universelle hellighed, som kundgjort i Første Mosebog 1:27: "… i Guds billede skabte han det, som mand og kvinde skabte han dem." Det guddommeliges immanens i mennesket skaber en alliance, et partnerskab mellem Gud og menneske, et dobbelt ansvar, der frit skal accepteres af mennesket, for at overholde eller vidne om disse højeste etiske normer, baseret på ethvert menneskes hellighed og ukrænkelighed, som ikke kan brydes. Bibelen illustrerer den konstante kamp mellem bæreren af dette vidnesbyrd og ødelæggeren af livet eller haderen af mennesket.

I forbindelse med mit indlæg i dag, er betydningen af "vidnesbyrd" denne at rejse sig mod en tyran, at fordømme uretfærdighed og at forkynde hele menneskehedens værdighed. Selv om vidnet aflægger vidnesbyrd, fordi han er nødt til at gøre det og ikke kan flygte fra denne pligt, rummer hans handling et naturligt optimistisk håb og en tro på mennesket - håbet om, at tyrannens hjerte vil forvandles. Sagt med ordene i salmen: "Jeg vil tale om dine formaninger til konger uden at blive til skamme." (Sl 119:46)

I den lange, triste og smertefulde historie om de jødisk-kristne relationer, har Israels folk altid påtaget sig rollen som vidnet, ikke fordi det på nogen måde er bedre end andre, men fordi historien gjorde dem til ofre for umenneskeliggørende love. Dette er den velkendte position for jødedommen i Europa, der blev afskaffet ved den franske revolution i 1789, og senere, i det 19. århundrede, i hele Vesteuropa. På grund af kristendommens jødiske rødder, blev denne tradition for dialog og udfordring af magt integreret i den historiske dynamik. Frigørelsen af de europæiske jøder var en kristen politisk beslutning, foretaget på grundlag af humanitære principper – hvor jøderne senere tilsluttede sig kampen for ligestilling i borgerlige rettigheder. Fordi jøder og kristne hævder de samme bibelske etiske værdier, hævede kristne deres stemmer mod den bevidst dehumaniserende politik mod de mennesker, der først havde proklameret deres viden om Gud. Jødiske vidnesbyrd blev samlet, fremmet og understøttet af et kristent engagement. Før, under og efter Shoah [holocaust], holdt dette partnerskab sammen trods overvældende had og grusomhed. Siden da, er kristent engagement i forløsende arbejde inden for kirken blevet stærkere.

Men at aflægge vidnesbyrd er ikke nogen let opgave, da det også medfører forfølgelse, ensomhed og fortvivlelse. At udfordre "Ondskaben," at afsløre den bag dens allestedsnærværende masker er farligt, en uendelig kamp for livet. For den ensomme, overlevende rest af Israel var det en pinefuld proces, konstant at give vidnesbyrd om Shoah til en ligegyldig verden. I en verden af aske, proklamerede jøder uden ophør menneskets værdighed og hellighed. Og de var ikke alene om det. Mange kristne sluttede sig til dem: Forfattere, teologer, og også anonyme stemmer. Jøder og kristne vidnede sammen. Resultatet af denne fælles handling, hvad jeg betragter som en fælles bøn - af akt og dåd, førte til den revolutionerende teologiske forvandling af Den katolske Kirkes dogme om jøderne. Ved at vidne sammen, satte jøder og kristne gang i dybe åndelige ændringer. Man kan endda sige, at ved selve genhumaniseringen af de jødiske ofre, genhumaniserede kirken sig selv i en indre proces af ydmyghed, og uddybede derved dens egen teologiske reflektion.

*****

Hvis vi nu vender os til de islamiske lande, finder vi en helt anden situation, hvor jøder og kristne ofte erklærer deres "taknemmelighed" til det islamiske samfund, og alligevel findes der i dag kun få jøder i arabisk-muslimske lande og de kristne befinder sig på den selv samme vej ud i eksil. Ved begyndelsen af det 19. århundrede, var jødedommen næsten udslettet i Palæstina, selve vuggen for jødisk historie og civilisation. En lignende historisk proces har virket på den østlige kristendom, som har rødder i det Mellemøsten, der i dag normalt omtales som arabisk-muslimske lande. Bortset fra kopterne i Egypten, der stadig udgør et betragteligt mindretal, ville kristendommen næppe have overlevet i sit orientalske hjemland - især i Palæstina - uden den permanente støtte og beskyttelse fra Europa.

Islamisk lov, sharia, yder "beskyttelse" og sikkerhed for Bogens Folk – Bibelens folk; det er faktisk et grundlæggende teologisk princip. Men muslimske teologer og jurister knyttede så mange betingelser og ydmygelser til denne reelle beskyttelse, at status for de beskyttede jøder og kristne - dhimmierne - hurtigt blev kendetegnet ved undertrykkelse, nød og usikkerhed.

Denne status blev reguleret af flere love, der lukkede dem inde i et socialt mønster af diskrimination og utryghed. I stedet for "islamisk tolerance" og "fordragelighed", har jeg kaldt denne vidtspændende politiske, religiøse og kulturelle verden - fra Arabien til Spanien og Balkan, herunder, i nogen tid, en del af Ungarn og Polen – for "dhimmitude-verdenen", som kommer af det arabiske ord ”dhimma”: En underkastelsestraktat for de folk, der blev erobret ved jihad. De love, der blev anvendt på dhimmierne, har jeg kaldt "dhimmitude-lovene", og den særlige form for civilisation, som dhimmierne udviklede, har jeg kaldt ”dhimmitude-civilisationen”.

Dhimmitude-civilisationen er baseret på to hovedelementer: jihad - det vil sige en obligatorisk religiøs erobringskrig, der bringer ikke-muslimske lande ind i det islamiske rige; og undertvingelse af deres oprindelige befolkninger. Med andre ord: Valget står mellem bestandig krig eller underkastelse. Dhimmitude-civilisationen udviklede sig i denne sammenhæng af underkastelse og usikkerhed. Dens vigtigste kendetegn var betalingen af jizya, en afgift, begrundet i Koranen, der blev til en hovedskat. For de tidlige muslimske jurister havde jizyaen to formål: at berige ummaen, det muslimske samfund; og at stå som et symbol: Den suspenderede truslen om jihad, som var ensbetydende med død, slaveri eller fordrivelse af ikke-muslimer. Betaling af jizya gav dhimmien sikkerhed for sit liv, sin familie og sine personlige ejendele. Et vigtigt aspekt af dhimmitude er princippet om dhimmiens underlegenhed i forhold til muslimer på alle livets områder. Denne dhimmitude-civilisation udbredtes på tre kontinenter og omfattede millioner af mennesker. Gennem århundrederne forsvandt befolkninger og hele civilisationer, eller overlevede med nød og næppe. Dhimmitude-civilisationen består af mange etniske grupper, hovedsagelig kristne, rivaliserende østlige kirker. Dokumentation findes i overflod, og nogle få kilder kan findes i mine bøger.

Dhimmitude-civilisationen er baseret på princippet om "beskyttelse," der er en sikkerhedsgaranti for liv og ejendom givet af en muslimsk hersker til ikke-muslimer under visse betingelser – betaling af en pengeafgift [jizya], eller ved en midlertidig beskyttelsesaftale (aman) [f.eks. for ikke-muslimer på besøg i et muslimsk land]. Dette begreb indebærer, at retten til sikkerhed for liv og ejendom som udgangspunkt er nægtet ikke-muslimer, og kun gives af det muslimske samfund på dets egne betingelser. Med andre ord bliver princippet om naturlige rettigheder for alle mennesker benægtet. Dhimmitude-civilisationen er skabt af krige og erobringer.

I dag ser den østlige kristendom ud som om den vil forsvinde helt fra selve sit fødesteds vugge, Mellemøsten, og man kan godt spørge: Er der et tilstrækkeligt kristent "vidnesbyrd" om dette drama? Lad os se, hvordan de forskellige dhimmitude-folkeslag opfatter deres egen historie. Grækerne berettede om deres prøvelser under det tyrkiske åg; serbere gjorde det samme i den før-kommunistiske tid, såvel som ungarere, bulgarere og andre Balkan-folk. Armenierne har skrevet i store mængder om det armenske folkemord. Alligevel har de kaldæiske assyrere i Irak næsten ikke protesteret mod deres trængsler. Selv om kopterne aflagde vidnesbyrd fra begyndelsen af århundredet, var kun få i Vesten opmærksomme på deres nødråb. For nylig har Coptic Associations in America and Canada haft held med at få deres modige protester offentliggjort i den nationale presse mod deres folks lidelser og krænkelserne af deres grundlæggende menneskerettigheder. Den libanesiske kristendom kæmpede, led og bukkede under med meget få protester fra Europa eller USA. De sudanesiske kristne lider stadig under et islamisk regime: Jihad og slaveri, bortførelse, tvangskonversioner og ødelæggelse har været deres lod i årtier, og først for nylig er deres skrig blevet hørt. Sidste år begyndte en kristen koalitionen til forsvar for undertrykte østlige kirker en menneskerettigheds-kampagne her i Washington. Så sent som i sidste uge, var Paul Marshall og min mand og jeg i Columbia, South Carolina, for at deltage i den første nationale konference om den forfulgte kirke med titlen "Shattering the Silence," [Nedbryd Tavsheden], der tiltrak et publikum på flere hundrede fra hele landet. Så vi ser, at der er folk, der i dag stadig udsættes for dhimmitude. En hel jødisk-kristen, aramæisk civilisation fra præ-islamisk tid pines langsomt til døde, mens der hersker dyb tavshed. For nylig er der skrevet en håndfuld bøger om emnet på fransk, men generelt er der en uskreven enighed om at prise den historisk-religiøse fortælling om "islamisk tolerance" over for ikke-muslimer. Lad mig opregne nogle af de årsager, der har ført til dette:

Årsager med tilknytning til det muslimske samfund:

1. Tanken om, at jøder og kristne har lidt under islamisk lov bliver fuldstændig afvist af den dominerende gruppe - muslimerne, og det af flere grunde baseret på teologi:
a) Islamisk lov kan ikke være defekt, da den, som guddommelig lov, må være perfekt. Derfor kan den ikke være uretfærdig, og de vantros lidelser under denne regel er fortjent, eftersom den repræsenterer Allahs retfærdighed.
b) Sharia bør ikke kritiseres, og kristne og jøder er ikke i en position til at kunne sige, at den har nogen fejl overhovedet.
c) Mens det af Bibelen fremgår, at den religiøse funktion bør adskilles fra den politiske, så skal den politiske og religiøse magt i islam være forenet. Ikke-adskillelsen af politik og religion giver en fast, religiøs og hellig karakter til politikken.
d) Der findes en mangel på muslimsk støtte på dhimmierne vegne, fordi opfattelsen af deres forbindelser med ikke-muslimer er bestemt af principperne om jihad og beskyttelse, hvilket giver muslimer en følelse af at være generøse. Uden dette "pas" for beskyttelse (aman), kunne ingen harbi - navnet for alle ikke-muslimer fra Dar al-Harb, krigens område – komme ind i Dar al-Islam, islams område, medmindre han accepterede at blive dhimmi.

Årsager med tilknytning til dhimmierne:

Splittelserne og konflikterne mellem de forskellige dhimmi-kirker. Eventuelle protester mod lovenes undertrykkelse forudsatte et minimum af enighed mellem armenske, maronittiske, assyriske, koptiske, melkittiske, græske og de slaviske kirker. Da dhimmitude-lovene anvendes ensartet på jøder og kristne, krævede det også enighed med jøderne, og det var umuligt for de østlige kirker.
Der er andre årsager til denne politiske afmagt: Sårbarheden af små, utrygge, kristne samfund; de religiøse lederes servilitet overfor den muslimske magt; deres økonomiske interesser; den totale og bevidste uklarhed om deres dhimmi-fortid.

Årsager med tilknytning til de vestlige magter:

Her kan vi nævne de vestlige magters pro-islamiske politik; deres økonomiske interesser i den muslimske verden; mediernes og de vestlige regeringers alt for hyppige fortielse af sandheden; og deres bevidste afvisning af at præsentere denne lokale virkelighed for offentligheden af frygt: 1) for muslimsk terrorisme; 2) for anti-islamiske reaktioner i Vesten; 3) for økonomiske og politiske repressalier fra muslimske lande.
En fordømmelse af uretfærdigheden ved dhimmitude betød en følelse af solidaritet med alle dens ofre – kristne af alle trosretninger, og med jøder. Det betød, at man måtte have den dybe overbevisning, at alle mennesker er lige, og at ingen bør dæmoniseres. Love, der var uretfærdige over for kristne, kunne ikke betragtes som ”retfærdige” over for jøder – medmindre jøder først måtte dæmoniseres. At aflægge vidnesbyrd om den store tragedie ved dhimmitude indebar en følelse af samhørighed, der ikke tidligere eksisterede.

Jeg er overbevist om, at det kristne engagement i den arabisk-islamiske jihad, først mod zionismen i slutningen af det 19. århundrede, og derefter mod Israel gennem dette århundrede, var den væsentligste årsag til tilsløringen af dhimmi-historien og det manglende vidnesbyrd om de kristne dhimmiers lidelser. Kilden til alt ondt var nødt til at blive projiceret over på zionismen og Israel, mens det er en historisk kendsgerning, at årsagerne til de kristnes undertrykkelse i Mellemøsten er forankret i læren om jihad og dhimmitude-civilisationen og dens love. Fordi prøvelserne og trængslerne for kristne i islamiske lande og deres årsager – dhimmitude-lovene - måtte holdes skjult, blev de kristne dhimmiers historie en godt bevogtet hemmelighed, en hemmelighed, der måtte gemmes væk og aldrig afsløres. Den islamisk-kristne alliance i et anti-zionistisk korstog førte de kristne til at vidne mod Israel. Og fordi betydningen af genoprettelsen af Israel i denne del af verden symboliserer afskaffelsen af jihad og dhimmitude-lovene, har kristnes engagement i den anti-israelske jihad bidraget til tilbagegangen af kristendommen selv.

Lad mig afslutte disse korte bemærkninger om et kompliceret emne. Det er denne mangel på vidnesbyrd, der har bragt fortidens ondskab og fordomme tilbage - jihad-mentaliteten og dhimmitude-lovene, der kun blev ophævet af de koloniale europæiske magter. Og nu, på grund af denne mangel på vidnesbyrd, ser vi moderate muslimer selv blive mere og mere forfulgte. Fordi de var ligeglade med ydmygelsen af jøder og kristne, fordi de forholdt sig tavse og afmålte, lider de nu - i Algeriet, Egypten, og andre steder – under grusomme uretfærdigheder og barbari. At vidne sammen, at aflægge vidnesbyrd mod dhimmitude, ville have givet muslimske intellektuelle mulighed for at genoverveje hele deres forhold til Bogens Folk - og til alle ikke-muslimer - og dette uden at give afkald på deres tro. En sådan holdning ville have samlet os alle i kampen mod tyrannisk undertrykkelse, mod dehumanisering. Dette er, hvad der kunne være gjort, og hvad der ikke blev gjort.

Bat Ye'or er forfatter til The Dhimmi. Jews and Christians under Islam (1985, 4. pr. 1996) & The Decline of Eastern Christianity under Islam. From Jihad to Dhimmitude. 7th to 20th Century (1996)
Bat Ye'or, der betyder "Nilens datter", er et pseudonym for Gisèle Littman, født Orebi.

Bat Ye'or blev født i en jødisk familie i Cairo, Egypten. Hun og hendes forældre forlod Egypten i 1957 efter Suez-krigen i 1956, og ankom til London som statsløse flygtninge. I 1958 blev hun optaget på Institut for Arkæologi ved University College, London, og flyttede til Schweiz i 1960 for at fortsætte sine studier ved Genève Universitet, men blev aldrig færdig med sin kandidatgrad og har aldrig haft en akademisk stilling.

Hun beskriver sine oplevelser på følgende måde:

Jeg havde været vidne til ødelæggelsen, over et par korte år, af et dynamisk jødisk samfund, der havde levet i Egypten i over 2.600 år og som havde eksisteret siden profeten Jeremias tid. Jeg så opløsningen og flugten af familier, fordrevet og ydmyget, ødelæggelsen af deres synagoger, bombningen af de jødiske kvarterer og terroriseringen af en fredelig befolkning. Jeg har personligt oplevet eksilets byrder, statsløshedens ulykke - og jeg ønskede at finde den dybeste årsag til alt dette. Jeg ønskede at forstå, hvorfor jøder fra arabiske lande, næsten en million, havde delt min erfaring.

Hun var gift med den britiske historiker og menneskerettighedaktivist David Littman fra september 1959 indtil hans død i maj 2012. Mange af hendes publikationer og værker blev til i samarbejde med Littman. Hendes britiske statsborgerskab daterer sig fra hendes ægteskab. De flyttede til Schweiz i 1960 og fik tre børn.

Hun har givet briefinger til FN og Den amerikanske Kongres, og har holdt forelæsninger ved større universiteter som Georgetown, Brown, Yale, Brandeis og Columbia.

Hun er forfatter til otte bøger, herunder ...
The Dhimmi: Jews and Christians Under Islam (fransk: 1980, engelsk: 1985).
The Decline of Eastern Christianity: From Jihad to Dhimmitude (fransk: 1991, engelsk: 1996),
Islam and Dhimmitude: Where Civilizations Collide (2001),
Eurabia: The Euro-Arab Axis (2005),
Europe, Globalization, and the Coming Universal Caliphate (2011)
Understanding Dhimmitude (2013)

Kilde: Wikipedia
Oversættelse: Bombadillo