En kristen minoritet
Kopterne i Egypten
Af Bat Ye'or (under navnet Y. Masriya)
Genoptrykt fra Case Studies on Human Rights and Fundamental Freedoms, A World Survey, Volume Four, udgivet for the Foundation for the Study of Plural Societies, Martinus Nijhoff, Haag, 1976.

Denne artikel blev i sin oprindelige form udgivet den 19. januar 1973 af Centre d'Information et de Documentation sur le Moyen-Orient (Geneve, Schweiz). Dette er en dansk oversættelse af en udvidet, revideret og korrigeret engelsk oversættelse af denne tekst.

Oversættelse af: A Christian Minority. The Copts in Egypt
Kilde: Dhimmitude
Udgivet på myIslam.dk : 6. december 2011

De sammenstød, der brød ud i 1972 mellem kristne koptere og muslimer i Egypten, fik den egyptiske regering til at nedsætte en parlamentarisk undersøgelseskommission til at finde årsagerne til disse uroligheder, som var begyndt i 1971.

Ifølge den officielle rapport, var de ”resultatet af spændinger fremkaldt af en stærk religiøs understrøm, farvet af fanatisme". [1] Ifølge samme rapport, var en af årsagerne til uroen en lov, der blev vedtaget i 1934, som kun tillod kirker at blive bygget, hvis ti betingelser var opfyldt, hvoraf den ene var, at der ikke fandtes nogen moské i nærheden. I praksis blev det sådan, at så snart et stykke jord var afsat til opførelse af en kirke, så blev der straks opført en moské i nærheden, hvilket knuste alt håb for det kristne samfund.

Den koptiske befolkning tæller i dag omkring 6 millioner mennesker ud af en samlet egyptisk befolkning på i nærheden af 40 millioner.


I. Fortiden

Kopterne nedstammer fra de tidlige egyptiske kristne. Før den arabiske invasion, var Egypten en provins i det byzantinske rige. Egyptens indbyggere var primært kristne og landet var dækket af talrige kirker og klostre.

Ved udgangen af det andet århundrede, blev den tidlige kristendoms berømte kateketskole i teologi og eksegese grundlagt i Alexandria, der dengang var centrum for hellenistisk kultur. Den var berømt på grund af de skrifter og den lære, der udgik fra Pantaenus, Klemens fra Alexandria og Origenes, som modsatte sig hellenistisk hedenskab. Efter at Alexandria blev kristendommens åndelige hovedstad, spredtes det coenobitiske liv [fælles klosterliv] ud i ørkenen langs Nildalen og dybt ind i oaserne. Fællesskaber af anakoreter [eneboere] og munke blev grundlagt under ledelse af Paulus [ikke Bibelens Paulus, o.a.], Antonius og Pachomius. Sidstnævnte (292-346) etablerede regler og løfter for klosterlivet, der kom til at tjene som model for de religiøse ordener i Europa i middelalderen. I 323 erklærede Konstantin den Store kristendommen for statsreligion i Det Byzantinske Rige. Religiøse stridigheder brød ud i hele riget mellem hedninge, kristne og hæretikere [kættere]. Egyptens nationale kamp mod det byzantinske åg tog en religiøs form. Kirken i Alexandria, ortodoks i starten, tilsluttede sig senere det monofysitiske hæresi (én natur i Kristus), og kæmpede mod den byzantinske ortodokse kirke. På tidspunktet for den arabiske erobring, var Egypten skueplads for blodige religiøse kampe mellem melkitter, de byzantinske kristne, og de mere talrige jakobitter, tilhængerne af den monofysitiske lære.

I 640 bød egypterne de arabiske erobrere velkommen som befriere, der var kommet for at redde dem fra græsk tyranni. Den arabiske besættelseshær foretog ingen ændringer i administrationen af de erobrede områder og kopterne beholdt deres stillinger. Men denne tolerance skyldtes de særlige omstændigheder ved erobringen – den var nødvendig, for at den arabiske hær kunne kontrollere en stor kristen befolkning - og blev kortvarig. Forholdet mellem den arabiske hær og den undertvungne indfødte befolkning ændredes i takt med, at den arabiske dominans blev fastere, og blev et irreversibel historisk fænomen som resultat af udarbejdelsen af et særligt system for kolonisering: dhimmaen.

Oprindeligt var dhimmaen en traktat indgået mellem Muhammed og dem, han undertvang. Den tolerante karakter af disse pagter, som fastlægger forpligtelser og opgaver, der bandt den indfødte befolkning til de sejrende arabiske muslimer, fik de bofaste befolkninger i byer og landsbyer til at kapitulere, foran de fremrykkende beduinhære. I teorien var liv og ejendom - såvel som religiøs frihed - garanteret for dem, der accepterede denne pagt, og betingelsen var, at de ikke overtrådte nogen af dens bestemmelser; men fortolkningen og anvendelsen af dens betingelser forvandlede meget snart dhimmaen til en kodificeret system af juridisk tyranni, som i teorien var åndeligt, men som i praksis ofte førte til fysisk folkemord og var grundlaget for arabiseringen og islamiseringen af det kristne Orienten. Dens udvikling gennem århundreder blev helt igennem bestemt af en uigendrivelig tro på islams overlegenhed og dens universelle overhøjhed. Følgende ord er tilskrevet kalif Mu'Awia:

Jeg fandt, at befolkningen i Egypten var af tre slags, en tredjedel mænd, en tredjedel ligesom mænd, og en tredjedel ikke mænd, dvs. arabere, konverterede fremmede, og dem, der foregiver at være muslimer, kopterne. [2]

II. Umars Pagt

Umars Pagt, som normalt tilskrives Umar II (717-740), regulerede den diskriminerede status, der blev påtvunget dhimmierne, dvs. den ikke-muslimske indfødte befolkning, der levede under islamisk herredømme. De skulle betale jizya, en hovedskat, der symboliserede deres underkastelse under islam og desuden højere erhvervsskatter end muslimerne betalte. Ejendomsretten til deres jord overgik til det muslimske samfund og for at have ret til at dyrke det, skulle de betale en særlig jordskat, kharaj. Meget ofte blev hele samfund bebyrdet med vilkårlige skatteudskrivninger. I begyndelsen af erobringen betalte de muslimske besættere ingen skatter, og den arabiske stat og hær blev derfor understøttet af de ikke-muslimske bønder og byboere.

Opførelse af nye kirker eller restaurering af gamle, såvel som brug af klokker, bannere, hellige bøger, kors på kirker eller båret i procession, og andre ikke-muslimske kultgenstande blev forbudt. For ikke at forstyrre muslimer, måtte dhimmierne afholde deres gudstjenester i stilhed og afstå fra højlydt jamren ved begravelser. Den sociale diskrimination af dhimmierne og deres kritiske behov for sikkerhed tvang dem til at leve i adskilte områder. Deres ringere og mere tarvelige boliger og gravsteder skulle afvige fra muslimernes i størrelse og tilstand. Ægteskab, seksuelt samkvem med en muslimsk kvinde og blasfemi mod islam, blev straffet med døden. Relationer mellem dhimmier og muslimer blev forbudt, men da det viste sig umuligt, blev de kraftigt modvirket. Dhimmierne havde ikke lov til at udøve nogen myndighed over en muslim og kunne ikke vidne i en retssag imod ham. Deres bevægelsesfrihed var begrænset, og de skulle være ubevæbnede.

Da dhimmierne var laverestående i forhold til muslimen, skulle de adskille sig fra ham i deres ydre fremtræden - i tidlig islam, for eksempel, skulle kristne barbere deres øjenbryn. De blev nægtet brug af bestemte farver – f.eks. grøn, som var Profetens farve - og blev forbudt at bære tøj, bælter, sko og turbaner, der blev båret af muslimer. Talrige dekreter regulerede i detaljer farver og form på det tøj og de dårligt passende og latterlige hovedbeklædninger, bælter og sko, som dhimmierne og deres slaver måtte bære, så de let kunne genkendes og ydmyges på gaderne. En lille klokke om halsen, eller et lignende kendetegn, gjorde dem genkendelige ved de offentlige bade. Ædle ridedyr såsom heste og kameler var forbeholdt muslimer, dhimmierne havde kun lov til at ride æsler og bruge paksadler. I nogle perioder var det dem forbudt at ride på deres æsler i byerne, i andre perioder blev de kristne ydmyget ved at blive tvunget til at ride deres æsler baglæns med ansigtet mod halen.

Deres hverdag blev også styret af andre plagsomme foranstaltninger, såsom pligten til at rejse sig op og blive stående i muslimers nærværelse, at tiltale dem i en lav og ydmyg tone og at vige for dem på vejen ved at gå på den smalleste del af vejen på deres venstre side – den urene side for en muslim. Dhimmierne kunne ikke forrette deres nødtørft i gaderne eller samles i grupper for at tale. For en mere detaljeret undersøgelse af livet for dhimmierne (jøder og kristne) i muslimske lande skulle læseren studere de autoritative monografier om dette emne. [3]

Jizyaen blev betalt under en ceremoni, hvor dhimmien blev offentligt ydmyget ved at få et slag i ansigtet eller et stød i nakken. Dhimmien fik derefter udstedt en kvittering, der tillod ham at rejse; men hvis han mistede den, kunne han blive henrettet. Da der blev lavet en optælling af munke i Ægypten (715-717), havde de pligt til bære et metalarmbånd med deres navn og dato og navnet på deres kloster. Enhver munk, der blev standset uden sit armbånd, kunne få hånden skåret af eller blive henrettet.

Kharajen, beskatningen af ikke-muslimsk jord, tvang kopterne ud i fattigdom: de opgav deres marker og massekonverteringer fandt sted, men de blev tvunget tilbage af hæren og forpligtet til at betale skatterne (694-714). For at forhindre kopterne i at forlade deres landsbyer lavede den arabiske hær en folketælling og brændemærkede dem på hånden og i panden (705-717). Ingen kristen kunne rejse uden pas. Både på Nilen, som havde en kristen ombord uden pas, blev stukket i brand. I 724 konverterede 24.000 kopterne til islam for at undslippe ruinerende skatter. Konverteringerne forarmede staten og for at modvirke dem, blev jizyaen også pålagt de nye konvertitter. De blev desuden forbudt at sælge deres jord til muslimer, da disse arealer så ville blive fritaget for kharajen; senere blev et fast beløb opkrævet fra det koptiske samfund, der dækkede ethvert tab af indtægter fra nye konvertitter. I begyndelsen af det 8. århundrede skrev Usame Ben Zaid, guvernør i Egypten, til kalif Abdel Malik (715-717): "Jeg tapper mælk; hvis det stopper, tapper jeg blod; hvis det koagulerer, presser jeg huden." Den samme kalif plejede at sige: "Tap mælk, indtil det ophører med at flyde, tap blod, indtil det er udtømt."

I Tinnis tvang skatterne kopterne ud i så stor fattigdom, at de overgav deres børn til slaveri hos araberne. [4] De, der ikke betalte, blev kastet i fængsel eller tortureret. Under abbasiderne blev de dhimmier, der ikke kunne betale deres skatter, sat i bure med vilde dyr. Kirkens ledere blev ofte holdt ansvarlig for de beløb, der var pålagt samfundet. Hvis de ikke kunne betale, de blev kastet i fængsel og tortureret. Omkring 718 fik Abdel Malik ben Rifaa, guvernør i Egypten, patriarken Michael smidt i en celle uden vinduer, gravet ind i klippen, en træklods blev sat til hans fødder og en tung ring lagt om hans hals. Han forblev i denne stilling i 31 dage, indtil det krævede beløb blev betalt. De urimeligt høje afgifter og torturen, der blev brugt til at aftvinge dem, fremkaldte talrige opstande, som blev brutalt slået ned. Tusindvis af koptere blev dræbt, kvinder og børn gjort til slaver, deres ejendom eksproprieret af araberne, som derved kom i flertal i byer og landsbyer. [5]

Da Umars Pagt forbød dhimmierne at udøve nogen myndighed over en muslim, kunne de ikke blive embedsmænd eller gå ind i hæren. I alle perioder, førte talrige dekreter til afskedigelse af kristne fra de stillinger, de havde, medmindre de konverterede til islam. Men kopterne var uundværlige, eftersom hele det ægyptiske bureaukrati var i deres hænder. Muslimerne beskyldte dem for bevidst at forsøge at komplicere administrationen for at bevare deres stillinger. Disse afvigelser fra dhimmaen fremkaldte optøjer: P øbelen ville så plyndre det kristne kvarter, massakrere kopterne og ødelægge deres kirker.

I hver periode blev klostre og kirker plyndret, brændt ned og ødelagt. Kalif Al Hakim (996-1020) fornyede klausulerne i Umars Pagt. Alle kirker og synagoger i hans imperium (Egypten, Syrien, Palæstina) blev derefter plyndret og ødelagt - eller omdannet til moskéer. Pøbelen udplyndrede de kristne og jødiske kvarterer og kaliffen tvang dhimmierne til at konvertere eller forlade hans rige. I slutningen af hans regeringstid, gav han dem lov til at vende tilbage til deres religion og genopbygge deres gudshuse. I 1058, blev alle kirker lukket, patriarken og biskopperne kastet i fængsel og kopterne afpresset 70.000 diram i løsepenge. Den mindste hændelse kunne fremkalde en massakre. I 1377, var pøbelen blevet ophidset ved synet af en kristen, der mishandlede en muslim, og råbende forlangte de straks afskedigelse af kristne og jødiske offentligt ansatte i emirernes tjeneste og dernæst deres konvertering eller død. De kristne gik under jorden, men pøbelen ransagede deres kvarter, massakrerede dem og tvang kvinderne til slaveri. Nogle kristne blev samlet på et hestemarked; en grav blev gravet, som de skulle kastes ned i, og den blev sat i brand: alle konverterede til islam. [6] En kristen red ved Al Azhar moskeen, hans sporer og smukke sadel ophidsede muslimerne, som forfulgte ham i den hensigt at dræbe ham. Optøjer brød ud, hvilket tvang sultanen til at indkalde lederne af de jødiske og kristne samfund og minde dem om, at de var underkastet dhimmaens skam og ydmygelse. Da de forlod sultanen, blev de angrebet af pøbelen, der rev deres tøj stykker og bankede dem, indtil de gik ind på at frafalde deres religion. Bål blev antændt for jøderne og for de kristne. De kirker og huse, tilhørende dhimmier, der var højere end muslimernes blev ødelagt. Dhimmierne frygtede endog at gå udenfor i gaderne. I 1343 blev kristne anklaget for at antænde brande i Cairo; på trods af sultanens forsøg på at beskytte dem, blev de pågrebet i gaderne og brændt eller slagtet af pøbelen, da den forlod moskéerne. Anti-kristen vold rasede i de største byer. For at give de kristne mulighed for at komme ud på gaderne, lånte jøderne dem til tider deres karakteristiske gule turban.

Kopternes historie er én lang beretning om forfølgelser, massakrer, tvungne konverteringer og ødelagte og brændte kirker. Tusindvis af koptere flygtede til Abessinien, men størstedelen fandt ly ved at konvertere til islam.


III. Nutiden

Grundlæggeren af det moderne Egypten, Muhammed Ali (1801-1846), påtog sig den kulturelle og industrielle revolution af sit land med hjælp fra et hold franske videnskabsfolk. Tolerant og politisk interesseret som han var, forsøgte han at dæmpe den religiøse diskrimination på trods af modstand fra en traditionelt tænkende befolkning. Kopterne gjorde brug af denne periode til at bygge skoler og erhverve sig tidssvarende kvalifikationer, og da briterne besatte landet (1882), var de kristne parat til at fungere som tjenestemænd i en moderne administration. Den britiske besættelse bragte stabilitet og økonomisk udvikling til Egypten. Skoler blev grundlagt og nye muligheder blev skabt i handel, industri og landbrug, som var i stor udvikling. Kopterne perfektionerede deres færdigheder og udmærkede sig i de liberale erhverv og i statens tjeneste.

På trods af den liberale, om end begrænsede, udvikling, som fremmede sekulariseringen af staten og ligheden mellem dens borgere, skete den sociale opstigning af de tidligere dhimmier ikke uden at chokere, tilmed traumatisere, den muslimske følsomhed - fordi deres tidligere foragtelige stilling havde været grundlaget for islams overlegenhed og dominans. For at gøre tingene værre, så skyldtes afskaffelsen af de diskriminerende love mod ikke-muslimer i 1856 ikke en udvikling sui generis [af egen art] i den arabiske mentalitet, men blev påtvunget af Vesten. [7] Som hævn blev tusindvis af kristne slagtet i de syriske provinser i 1860. Denne massakre fremkaldte Frankrigs korte intervention - efter aftale med de øvrige europæiske magter - og oprettelsen af en selvstyrende kristen region i Libanon, som ikke desto mindre forblev under osmannisk overherredømme.

Efter således at være blevet frigjort af Europa, blev de kristne - resterne af præislamiske kulturer - i et kynisk historisk paradoks, automatisk forbundet med imperialisme. Deres hårdt tilkæmpede ligestilling blev af araberne set som en yderligere ydmygelse, pålagt dem af de vestlige magter. Dette var grunden til, at kampen for national uafhængighed, med dens afvisning af Vesten og tilbagevenden til islam, også har manifesteret sig i forfølgelsen af mindretal. Faktisk blev den anti-koloniale kamp, berettiget, som den kan have været, aldrig opfattet som en national krig i europæisk forstand. Det var en jihad - en hellig krig for islam mod kristendommen. Religiøs fanatisme forbandt derfor uundgåeligt de østlige kristne med Vesten, som ikke blot havde befriet dem, men desuden, ved at beskytte dem, havde reddet dem fra den traditionelle ydmygelse, og dermed krænket islams grundsætninger, etableret siden det 8. århundrede.

Værre endnu: situationen for mindretallene blev yderligere kompliceret af, at islamisk lov var gældende i enhver retssag mellem muslimer og ikke-muslimer. Da hverken vidnesbyrd eller ed fra en ikke-muslim kunne accepteres pga. den vantros iboende fordærvelse, betød det, at muslimen automatisk fik ret. For at beskytte deres liv og ejendom, forsøgte mindretallene at opnå konsulær beskyttelse eller udenlandsk statsborgerskab, og således få gavn af kapitulationssystemet. Men hvis de på denne måde kunne komme udenom de diskriminerende islamiske domstole, så kompromitterede denne forbindelse med Vesten dem kun yderligere. På kort eller lang sigt, ligegyldigt hvad de gjorde, så var den politiske situation for de religiøse mindretal således dømt på forhånd.

Under det britiske protektorat skabte det faktum, at nogle få koptere og jøder blev højtplacerede embedsmænd, en illusionen om liberalisering, trods en voldsomt fremmedfjendsk pan-islamisk strømning, som var udtryk for oprøret i Liam mod Vestens politiske og kulturelle herredømme. Professor W. O. Smith har skrevet:

De fleste vesterlændinge har simpelthen ingen anelse om, hvor dybt og voldsomt det had er, især mod Vesten, der har grebet den moderniserende araber. [8]

Det samme had har beskyldt minoriteterne for at lave hemmelige aftaler med vestlig imperialisme.

C. Issawi [9] tilskriver disse anti-koptiske følelser kopternes høje intellektuelle niveau, men først og fremmest islamiseringstendenser, der resulterede i økonomisk diskrimination mod de kristne i begyndelsen af trediverne. I denne periode førte det egyptiske monarki en aktiv pan-islamisk kampagne i de arabiske lande. Den gradvise islamisering af det nationale liv inspirerede rektoren for Al Azhar, det berømte islamiske universitet i Cairo, til at erklære i 1928, at nationalitet er religion. [10]

Allerede i 1927 skete der en hastig tilvækst i muslimske politiske og religiøse foreninger, såsom Samfundet af Unge Muslimer, Samfundet til Fremme af Islamisk Moral, Den Gode Islamiske Vej, Samfundet til Forkyndelse af Islamiske Dyder, Samfundet til Genoplivning af Religiøs Lov, Salfiya Samfundet, Det Muslimske Broderskab og Unge Egypten. Cairo blev centrum for en religiøs nationalisme, hvorfra missionærer blev udsendt til Sudan, Japan og Indien. [11] Dette proselytmageri medførte en strøm af fremmedhad, der også manifesterede sig mod europæiske orientalister, der blev anklaget for at undergrave den islamiske tro. I marts og april 1928 blev kristne missionærers aktiviteter voldsomt kritiseret. De blev anklaget for at bruge farlige stoffer og hypnose til at hverve nye konvertitter. [12] I 1933 blev de franciskanske Barmhjertighedens Søstre i Kafr El Zayat tvunget af en truende menneskemængde til at give slip på deres elever [13] - Det nationalistiske element i denne religiøse strømning illustreres bedst med ordene fra den kristne forfatter, Salama Moussa, der i 1930 udtalte: "Islam er mit lands religion, det er min pligt at forsvare den." [14]

I 1936 erklærede Makram Ebeid, den koptiske finansminister: "Jeg er kristen, det er sandt, efter religionen, men ved mit land, er jeg muslim" [15], hvoraf følger, at for at være egypter, var det nødvendigt at agere som muslim.

I 1937 forsøgte Farouk, med hjælp fra sin tidligere vejleder Mustapha el Maraghi, rektor for Al Azhar, at afsætte den konstitutionelle regering og omdanne Egypten til en teokratisk stat. Wafd, det nationalistiske parti, som var meget populært, blev den vigtigste hindring for den kongelige ambition. For at miskreditere Wafd, tyede Maraghi til religiøst fremmedhad, beskyldte Wafd at være kontrolleret af kopterne, som han betegnede som "ræve" i en radioudsendelse i februar 1938. Venskab mellem koptere og muslimer er i strid med guddommelig lov, erklærede han. [16] Under sin anti-koptiske kampagne erklærede rektoren for Al Azhar, at egyptisk politik kun må lade sig inspirere af islamiske principper, hvilket, for så vidt angår forholdet til kristne, betød genindførelse af dhimmaen. Anti-koptiske og anti-missionær følelser blev vakt, og Wafds omdømme var ødelagt.

På samme tid øgede Det Muslimske Broderskab medlemsantallet betydeligt, ligesom også dets greb om landets økonomiske og politiske liv. Broderskabet forsøgte at gøre Egypten til en, i det væsentlige, religiøs stat, styret efter den strengeste fortolkning af islamisk lov. Det fordømte demokratisk parlamentarisme, som i dets øjne var en korrupt institution importeret fra Vesten. Opdelt i celler, ejede Broderskabet trykpresser, klinikker, skoler, boghandeler, fritids-centre, og besad desuden sin egen hemmelige terrororganisation og paramilitære "hær".

Broderskabets del af spillet er stadig en afgørende faktor i Egypten. Bemærkelsesværdigt godt organiseret, blev det det mest magtfulde parti i landet. Takket være støtten fra kongen og hæren, havde det forgreninger over hele landet - samt i Sudan, Yemen og især i Palæstina, hvor det fra 1948 til 1956 forsynede fedayeen med våben og penge. Efter 2. Verdenskrig blev Broderskabet det mest magtfulde parti i Egypten og nåede toppen af dets indflydelse. Dets fanatisme, bølgen af mord og blodige optøjer anstiftet af dets terrororganisationer, holdt fremmedhadet på kogepunktet og skabte en atmosfære af terror og diskrimination mod ikke-muslimer. I besiddelse af våben og træningslejre, oprettede det militære organisationer og stødtropper, der lagde et utåleligt pres på den egyptiske regering og, med kongens samtykke, styrtede landet ud i krigen i 1948 mod Israel. Efter de arabiske styrkers nederlag, startede det et terrorregime i egyptiske byer. Regeringen, der ikke havde midlerne til at kontrollere dem, kunne kun genetablere en relativ stabilitet ved at indføre militær undtagelsestilstand. Nasser havde brug for Broderskabets hjælp til at tage magten og Sadat samarbejdede med Hassan El Banna, Broderskabets øverste leder. [17] Yasir Arafat, født i Kairo i 1929, lærte fra medlemmer af Broderskabet, hvordan man fremstiller bomber og andre sprængstoffer. [18] Da partiet blev forbudt af Nasser, blev tusinder af dets medlemmer fængslet, andre fandt tilflugt i Syrien og især i Jordan, hvor de gik ind i de palæstinensiske fedayeen-organisationers rækker.

Selvom det aldrig havde et konkret program for sociale reformer, var Det Muslimske Broderskabs aktivitet varieret og påvirkede alle områder af livet, sociale, økonomiske, politiske, uddannelsesmæssige eller kulturelle. I dets stræben efter at skabe et egentligt muslimsk samfund, styret efter Koranens strengeste forskrifter, oprettede det, inden for statens rammer, egne banker, virksomheder, skoler og en egen hær. Hvis man kan sige, at Det Muslimske Broderskab indførte reformer til beskyttelse af lønmodtagerne, er det ikke mindre rigtigt at sige, at det, ved religiøs uforsonlighed, bidrog til spredningen af et destruktivt had til Vesten, den fremmede og den ikke-troende, og brugte til dette formål en lang række publikationer og ophidsende prædikener, holdt i moskéerne.

For at forstå den islamiske pan-arabisme, som i vestlig forklædning ("sekulært og demokratisk Palæstina", "progressivt-muslimsk Libanon") skaber røre i den arabiske verden i dag, er det nødvendigt at følge trinene i dens udvikling.

Efter de syriske massakrer i 1860 forsøgte de kristne at fremme en arabisk nationalisme baseret på kulturel identitet. Men denne arabiske nationalisme, der var inspireret af europæiske forestillinger, irriterede muslimerne, som betragtede den som et vestligt forsøg på at opdele og svække dem. De fleste samlede sig derfor omkring den pan-islamiske bevægelse, der talte for en tilbagevenden til traditionel islam. Takket være teologerne fra Al Azhar, smeltede de to bevægelser, der i starten var modstandere, sammen i den islamiske pan-arabisme. I dag er det klart, at islam og arabisme er uadskillelige udtryk, og at pan-arabisme i virkeligheden er synonym med den kulturelle, sociale og politiske genfødsel af islam. For at være mere præcis; det er muligt at være muslim og ikke araber, men det omvendte er umuligt: en ægte araber må være muslim. Så længe det moderne Egypten vil erklære sig selv for "i det væsentlige et arabisk og muslimsk land", vil usikkerheden fortsat hvile tungt på kopterne, det eneste tilbageværende indfødte religiøse mindretal efter den tvungne afrejse af 80.000 jøder.

Da Nasser kom til magten, vendte Egypten resolut ansigtet mod arabismen og blev dens mest urokkelige forkæmper. Cairo proklamerede islamisk enhed og førte en aktiv pan-arabisk politik, der satte lighedstegn mellem islam og arabisme.

Den prekære situation for minoriteterne blev endnu mere akut. Var det muligt at være både kristen og araber? Problemet blev tvangsmæssigt debatteret i litteraturen og i pressen, og løsningen var konstant den samme: da Muhammed var araber og den hellige Koran blev åbenbaret på arabisk, kan kun en muslim identificere sig fuldt ud med arabisme.

Desuden gav islam den arabiske civilisation styrke og storhed. Disse holdninger blev formuleret af den kristne grundlægger af Baath-partiet, Michel Aflak, der opfordrede sine trosfæller til at konvertere, for som han hævdede: "Islam er arabisk nationalisme." [19]

Det var helt klart, at ud fra denne i det væsentlige religiøse nationalisme kunne intet religiøst mindretal nogensinde deltage i landets politiske liv. Islamiseringen af landet førte uundgåeligt til diskrimination af kopterne på alle niveauer. Edward Watkin’s bog om dette emne er særligt oplysende. [20] En nylig artikel udgivet af den afdøde Georges Henein, en koptisk forfatter, gav værdifulde oplysninger om den økonomiske diskrimination, der blev pålagt kopterne under Nassers styre. [21]

I august 1957 protesterede kopterne mod forfølgelser, hvilket genoplivede, i det moderne Egypten, en velkendt tretten hundrede år gammel tradition: begrænsninger i opførelsen af kirker, ny lovgivning, der påvirker kristnes personlige status, diskrimination af kristne i offentligt hverv, ved fordelingen af jord, i beboelser og til stillinger i massemedierne. [22] Disse seneste begivenheder må undersøges i sammenhæng med dhimmaen - kirker ødelagt af landsbyboere, huse og butikker brændt ned, biskopper og medlemmer af koptiske menigheder stenet. [23] Skræmmekampagnen, inspireret af Zions Vises Protokoller, som beskrevet af G. Henein i ovennævnte artikel, er ikke ulig den, der blev anstiftet mod jøderne i halvtredserne, og som resulterede i deres totale fordrivelse. Er genfødslen af religiøs fanatisme i Egypten en konsekvens af islamiseringen af statslige institutioner, med præsident Sadats stiltiende accept, eller er den et værk af det genopståede Muslimske Broderskab, organiseret i halv-hemmelige celler?

Bemærkninger af orientalisten W. C. Smith om halvtredsernes Muslimske Broderskab kunne godt gælde for visse tendenser, der nu er fremherskende i den arabiske verden:

Den nye hævdelse af islam er et forsøg på at imødegå det moderne livs problemer, men vil måske ikke kunne overvinde dem. For nogle af medlemmerne af Ikhwan (Det Muslimske Broderskab), og i endnu højere grad for mange af deres sympatisører og medløbere, er denne hævdelse desværre ikke et konstruktivt program, baseret på overbevisende planer og kendte målsætninger, eller på glødende idéer; den er snarere et afløb for følelser. Den er udtryk for hadet, frustrationen, forfængeligheden, og det destruktive raseri hos et folk, der i lang tid har været ofre for fattigdom, afmagt og frygt. Al utilfredsheden hos mennesker, som finder den moderne verden for meget for dem, kan i bevægelser som Ikhwan få mulighed for at gøre noget og finde oprejsning. Det er den muslimske arabers aggressive reaktion på angrebet på hans verden, som vi allerede har set er nærmest overvældende – den er reaktionen fra dem, som, trætte af at være overvældede, har taget springet til, med afsindig sadistisk fryd, at brænde og dræbe. Afbrændingen af Cairo (26. januar 1952), mordet på premierministre, intimideringen af kristne, heftigheden og hadet i deres litteratur - alt dette skal forstås som reaktionen fra et folk, der er faret vild, hvis arv har vist sig ikke at kunne klare moderniteten, hvis ledere har været uærlige, hvis idealer har svigtet. Set i dette perspektiv, er den nye islamiske bølge en kraft, der ikke vil løse problemer, men vil beruse dem, der ikke længere kan holde ud, at de ikke kan løses. [24]

Erfaringerne fra fortiden og kopternes nuværende isolation lover ikke godt for fremtiden. Da Nasser tog magten og forbød alle politiske partier, turde ingen stille spørgsmål ved eller kritisere det militære oligarkis diktatoriske styre. Dette var særligt bedrøvende i betragtning af, at egyptiske intellektuelle i begyndelsen af århundredet var de første i den arabiske verden til at fokusere på de problemer, der opstod ved sammenstødet med den moderne vestlige verden.

Selv om præsident Sadats nuværende, mere liberale, regime har løsnet den totalitære kontrol på de statslige institutioners politiske og intellektuelle områder, har det næppe mindsket den anti-kristne diskrimination på de politiske, økonomiske og uddannelsesmæssige områder. [25] Den aktuelle genopblussen af islam, [26] massakren på og flugten af libanesiske kristne som følge af foreningen af islamo-palæstinensiske kræfter, Syriens præsident Assads militære intervention i Libanon angiveligt for at beskytte de kristne, kan kun fremme den almindelige, traditionelle politik om arabisk-islamisk dominans.

Som en bekræftelse af denne tendens krævede nogle egyptiske medlemmer af parlamentet, ved en nylig demonstration i Cairo arrangeret af Det Muslimske Broderskab, at koranisk lov fremover skulle være den eneste kilde til landets lovgivning. [27]

Tiden er kommet for arabiske muslimske intellektuelle til at anerkende, modigt, at hvis araberne kan fordømme den vestlige imperialisme, så har de østlige kristne samfund også ret til at kræve lige rettigheder i de lande, der med held blev koloniseret af arabisk imperialisme.


IV. Bilag

Telegram (sommer 1972) stilet til
Præsident Anwar el Sadat
fra
Forsamlingen af Kristne Kirker i Egypten

Den Nationale Forsamling af lederne af de koptisk-ortodokse, koptisk-katolske og koptisk-evangeliske kirker mødtes ved det koptisk-ortodokse patriarkat i Alexandria. De delegerede var chokerede over de seneste provokationer og de planlagte forfølgelser, der er offentligt annonceret af WAKFS-ministeriet (muslimsk ministerium for religion) og dets forskellige afdelinger. Disse projekter har til hensigt at ophidse befolkningen til had og til diskrimination, hvilket kun kan føre til vores tilintetgørelse. På trods af alt dette, har intet ansvarligt departement i administrationen gjort noget for at stoppe disse perfide intriger mod den nationale enhed. De intrigerende vidste meget vel, at deres handlinger ville føre til sammenstød mellem nationens to store grupper – muslimerne og kopterne – og dette på et tidspunkt, hvor der er et stort behov for at bevare vores enhed, for at skabe en fælles front mod fjenden. Alt dette er sket, selv om vi ved flere lejligheder har klaget til myndighederne.

Vi, medlemmerne af denne Forsamling, der er udsat for et betydeligt pres, fremkaldt af alle disse uretfærdigheder som sker over hele landet, og som også er bevidste om, at forfatningen garanterer frihed for alle borgere, vi beder om, Hr. Præsident, at:

1) Sekteriske og ondsindede projekter, der udgår fra WAKFS-ministeriet og andre afdelinger af dette ministerium, bringes til ophør.
2) Restriktioner, pålagt af administrationens embedsmænd angående opførelse af nye kirker, bliver ophævet. Det argument der fremføres, ifølge hvilket dette forbud er baseret på et gammelt osmannisk dekret, er ugyldigt, eftersom denne lov blev ophævet ved den nye forfatning.
3) Optagelse på universiteterne må baseres på de endelige eksamensresultater opnået på gymnasieniveau og ikke på et fortroligt interview. Desuden bør det forbydes at afholde universitetskurser i moskeer og islamiske institutioner.
4) Studier af vores religion fra et negativt synspunkt, som f.eks. ”Israel og universel zionisme” eller ”Konference om kristendom”, bør ikke offentliggøres.
5) Al diskrimination ved ansættelse i bestemte afdelinger af Universitetet og Institutter for Videregående Studier bør fjernes, så vel som QUOTA-systemet, der anvendes for kristne studerende på specialiserede skoler og lignende institutioner.
6) Det bør være forbudt at udgive bøger eller artikler, der angriber vores tro eller hellige skrifter, i særdeleshed Det Gamle Testamente.
7) Det er absolut nødvendigt at bringe den (nationale) PAGT i anvendelse og beskytte den kristne familie mod de farer, der truer den, under påskud af at give juridisk beskyttelse. Skilsmisse må gøres vanskeligere i den del af loven, der har at gøre med ikke-muslimers personlige status.
8) De projekter, der sigter mod at forhindre kristne i at opnå høje (regerings) poster, bør standses.

Hr. Præsident, vi afventer Deres svar, gerne så hurtigt som muligt, på vores retfærdige anmodninger. Vi accepterer ikke at blive ydmyget i dette land, som er vores. De delegerede har indkaldt til en yderligere samling i Cairo, tirsdag den 29. august 1972. Der skulle således være rigelig tid til, at vores retfærdige anmodninger kan blive godkendt. Hvis dette ikke bliver tilfældet, så er martyrium at foretrække frem for et liv i trældom.

Vi er sikre på Deres visdom, ligesom vi er sikre på, at De vil overvinde denne vanskelige situation. Må Gud beskytte Dem og, gennem Deres indsats, give sejr til vores nation.

(underskrevet)
For det koptisk-ortodokse patriarkat: Den Ærværdige MENA, Patriarkalsk Vikar
For den koptisk-katolske kirke: Den Ærværdige GIBRAEL GHATTAAS, Patriarkalsk Vikar
For den koptisk-evangeliske kirke: Pastor LABIB QALDAS


Noter

1. Le Monde, 2. december 1972. Se Bilag.
2. A. S. Tritton: The Caliphs and their non-Muslim Subjects, London, 1970, p. 1.
3. A. S. Tritton, op. cit.; Antoine Fattal, Le Statut légal des non-Musulmans en pays d’Islam, Beyrouth, 1958; E. Strauss (Ashtor), The social Isolation of Ahl-Adh Dhimma, i P. Hirschler Memorial book, Budapest, 1949.
4. A. S. Tritton, op. cit., p. 145.
5. A. S. Tritton, op. cit., p. 144.
6. Ibid., p. 33.
7. Moshe Ma’oz, Ottoman Reform in Syria and Palestine (1840-61), Oxford 1968, p. 27. Ved hjælp af Hatt’i Hümayun (1858) tvang Europa den osmanniske sultan, som stadig nominelt var hersker over Egypten, til at proklamere lighed mellem muslimer, kristne og andre minoriteter over hele hans rige.
8. W. C. Smith, Islam in Modern History, Princeton, 1957, p. 164.
9. C. Issawi, Egypt, an economical and social analysis, Oxford, University Press, 1947, pp. 161—62.
10. M. Colombe, L’évolution de l’Egypte 1924—1950, Paris 1951, p. 171.
11. Ibid., p. 144.
12. Ibid., p. 143.
13. Ibid., p. 143.
14. Ibid., p. 146.
15. Ibid., p. 146.
16. Elie Kadourie, The Chatham House Version, London 1969, pp. 199—200. Maraghi hentyder uden tvivl til de vers i Koranen (5:51) og hadith (gerninger og ord tilskrevet Muhammed), der forbyder eller kraftigt modvirker forbindelser mellem kristne og muslimer. Udskillelsen af dhimmierne var roden til deres sociale og politiske forvisning fra det islamiske samfund (umma).
17. Anouar Sadat, Revolt on the Nile, London 1957, p. 30.
18. Thomas Kiernan, Yasir Arafat, London 1976.
19. Silvia Haim, Arab Nationalism, University of California, 1962, p. 64.
20. Edward Watkin, A Lonely Minority, The Modern History of Egypt’s Copts, New York, 1963.
21. L’Express, 20. – 26. november 1972.
22. P. Rondot, Man, State and Society in the Contemporary Middle-East, London, 1972, p. 276.
23. Le Monde, 16. november 1972.
24. W. C. Smith, op. cit., pp. 163—164.
25. Josette Alia, ”Les Chrétiens d’ Orient”, Le Nouvel Observateur, No. 581, 29. december 1975 – 4. januar 1976.
26. Bernard Lewis, “The Return of Islam”. Commentary, Vol. 61, No. 1. January 1976.
27. Le Monde, 26. marts 1976.
Bat Ye'or, der betyder "Nilens datter", er et pseudonym for Gisèle Littman, født Orebi.

Bat Ye'or blev født i en jødisk familie i Cairo, Egypten. Hun og hendes forældre forlod Egypten i 1957 efter Suez-krigen i 1956, og ankom til London som statsløse flygtninge. I 1958 blev hun optaget på Institut for Arkæologi ved University College, London, og flyttede til Schweiz i 1960 for at fortsætte sine studier ved Genève Universitet, men blev aldrig færdig med sin kandidatgrad og har aldrig haft en akademisk stilling.

Hun beskriver sine oplevelser på følgende måde:

Jeg havde været vidne til ødelæggelsen, over et par korte år, af et dynamisk jødisk samfund, der havde levet i Egypten i over 2.600 år og som havde eksisteret siden profeten Jeremias tid. Jeg så opløsningen og flugten af familier, fordrevet og ydmyget, ødelæggelsen af deres synagoger, bombningen af de jødiske kvarterer og terroriseringen af en fredelig befolkning. Jeg har personligt oplevet eksilets byrder, statsløshedens ulykke - og jeg ønskede at finde den dybeste årsag til alt dette. Jeg ønskede at forstå, hvorfor jøder fra arabiske lande, næsten en million, havde delt min erfaring.

Hun var gift med den britiske historiker og menneskerettighedaktivist David Littman fra september 1959 indtil hans død i maj 2012. Mange af hendes publikationer og værker blev til i samarbejde med Littman. Hendes britiske statsborgerskab daterer sig fra hendes ægteskab. De flyttede til Schweiz i 1960 og fik tre børn.

Hun har givet briefinger til FN og Den amerikanske Kongres, og har holdt forelæsninger ved større universiteter som Georgetown, Brown, Yale, Brandeis og Columbia.

Hun er forfatter til otte bøger, herunder ...
The Dhimmi: Jews and Christians Under Islam (fransk: 1980, engelsk: 1985).
The Decline of Eastern Christianity: From Jihad to Dhimmitude (fransk: 1991, engelsk: 1996),
Islam and Dhimmitude: Where Civilizations Collide (2001),
Eurabia: The Euro-Arab Axis (2005),
Europe, Globalization, and the Coming Universal Caliphate (2011)
Understanding Dhimmitude (2013)

Kilde: Wikipedia
Oversættelse: Bombadillo