Lynkursus om korstogene
Af Steve Weidenkopf
Oversættelse af: Crash Course on the Crusades
Kilde: Crisis Magazine, 24. juli 2012
Udgivet på myIslam.dk: 16. maj 2015

Korstogene er en af de mest misforståede begivenheder i Vestens og Kirkens historie. Selve ordet "korstog" fremmaner i vores moderne verden negative billeder af blodtørstige og grådige europæiske adelsmænd, i færd med at overfalde fredelige muslimer. Korstogene anses af mange for at være én af "synderne", den kristne tro har begået mod menneskeheden, og er sammen med inkvisitionen de foretrukne redskaber til at mobbe Kirken [”Kirken”, som her staves med stort, betyder Den katolske Kirke, o.a.].

Spottende og generelt ubehagelige skildringer af korstogene og korsfarerne på den store skærm, spænder fra Monty Python-farce til krybende, kostbare iscenesættelser som Kingdom of Heaven (2005). Men det er den partiske og dårlige forskning som i Steven Runcimans History of the Crusades, eller BBC/A&E-dokumentarfilmen The Crusades, præsenteret af Terry Jones (med Monty Python-berømmelse), der gør virkelig skade. Fra den akademiske verden til pop-kulturen, bliver budskabet forstærket og slået fast med rungende kraft: Korstogene var dårlige og af indlysende grunde. Den virkelige historie er naturligvis langt mere kompliceret og langt mere interessant.

Det er værd at bruge tid på at gøre sig godt bekendt med de faktiske omstændigheder, og især huske på den enorme styrke af troen, offerviljen og modet, der inspirerede det store flertal af korsfarerne til at gå i aktion til forsvar for kristenheden.


Hvad var korstogene?

Når man svarer på spørgsmålet: "Hvad var korstogene?", man må huske, at korstog antog mange forskellige former gennem hele bevægelsens tid, der strakte sig over en betydelig del af Europas historie fra 1095 til 1798.

Der var korstog mod muslimerne (i Det Hellige Land, i Spanien, på Balkan og selv i Østrig); mod hedenske stammer i de baltiske regioner; mod kættere (især i det sydlige Frankrig); og selv mod pavens fjender (f.eks. Den Hellige Romerske Kejser, Frederik II).

På trods af de mange forskellige former, var der fire væsentlige ingredienser, der er klassificerede en bevæbnet ekspedition som et korstog:


At tage korset

Deltagerne aflagde et offentligt, bindende kirkeligt løfte om at deltage i en militær ekspedition med et veldefineret mål. Som et tegn på deres løfte, syede de et rødt kors på deres klæder. Korset kunne kun fjernes efter en vellykket gennemførelse af deres væbnede pilgrimsfærd.


Pavelig godkendelse

Et korstog måtte være kaldet af paven eller godkendt af ham.


Privilegier

En korsfarer modtog visse privilegier fra Kirken, specifikt beskyttelse af familie og ejendom. De, der angreb en korsfarers landarealer, var underlagt strenge kirkelige straffe (herunder bandlysning). Yderligere privilegier omfattede retten til at forlange og modtage gæstfrihed fra Kirken under færden, fritagelse for skatter og afgifter, immunitet mod anholdelse og fritagelse for rentebetalinger.


Aflad

Korsfarere fik delvis eller fuld aflad for gennemførelse af deres væbnede pilgrimsfærd.

Når folk i almindelighed tænker på korstogene, er opfattelsen den enkle, at de var europæiske ridderes langvarige krigsførelse mod muslimerne i Det Hellige Land. Sandheden er, at hver ekspedition blev lanceret af ganske bestemte grunde, med år og endda årtier mellem kampagnerne. Korstogshistorikere har traditionelt nummereret disse adskilte ekspeditioner på følgende måde:


Korstog

Datoer

Vigtigste begivenheder

Hovedpersoner

Første 1096 – 1102 - Befrielsen af Antiokia. 1098
- Befrielsen af Jerusalem. 1099
- Godfred af Bouillon
- Raymond af Toulouse
- Bohemond
- Biskop Adhemar
Andet 1147 – 1149 - Belejringen af Damaskus (mislykkedes) - Ludvig VII af Frankrig
- Konrad III - Hellig Romersk Kejser (HRK)
Tredje 1189 – 1192 - Befrielsen af Akko. 1191
- Traktat = Kristen adgang til Jerusalem i 3 år
- Saladin
- HRK Frederik Barbarossa
- Richard I - Konge af England
- Filip II - Konge af Frankrig
Fjerde 1201 – 1205 - Plyndringen af Konstantinopel. 1204 - Pave Innocens III
- Doge Enricho Dandolo – Venedig
- Alexius Angelus
- Boniface af Montferrat
Femte 1218 – 1221 - Invasionen af Egypten - Kardinal Pelagius
- St. Frans af Asissi
- Al-Kamil
Sjette
(Frederik II's korstog)
1228 – 1229 - Genvinding af Jerusalem ved traktat - HRK Frederik II
Syvende
(St. Ludvigs 1. korstog)
1248 – 1254 - Invasionen af Egypten - Kong St. Ludvig IX af Frankrig
Ottende
(St. Ludvigs 2. korstog)
1269 – 1272 - Invasionen af Tunesien - Kong St. Ludvig IX af Frankrig

Med denne basis kan vi nu tage fat på de fem mest sejlivede moderne myter om korstogene.


Myte 1: Korstogene var uprovokerede aggressionskrige

Fra sin begyndelse, har islam været en voldelig og imperialistisk bevægelse. Indenfor 100 år efter Muhammeds død, havde islamiske hære erobret gamle kristne lande i Mellemøsten, Nordafrika og Spanien. Den hellige by Jerusalem blev erobret i 638. Islamiske hære lancerede strejftog over hele Middelhavet og angreb endda Rom i 846. Livet for kristne i de erobrede områder var ikke let; mange blev tvunget til at konvertere, andre konverterede pga. samfundsmæssigt pres (kristne og jøder blev ikke anset for at være ret meget andet end slaver i islamiske samfund); atter andre holdt fast i troen under stor risiko.

Selvom der var perioder med relativ fred og ro mellem muslimer og kristne, herunder kristne pilgrimme fra Europa, ændres situationen radikalt i begyndelsen af det 11. århundrede, da den egyptiske muslimske hersker over Jerusalem beordrede Gravkirken ødelagt.

Kirken blev senere genopbygget, men ankomsten af de tyrkiske seljukker (ikke-arabiske muslimer), der erobrede Jerusalem fra de egyptiske muslimer i slutningen af det 11. århundrede, ændrede negativt landskabet for de kristne.

I 1065 begyndte seljukkerne en forfølgelseskampagne mod kristne pilgrimme i Det Hellige Land, under hvilken biskoppen af Bamberg og 12.000 pilgrimme blev massakreret af muslimer kun 3 km fra Jerusalem. De førte krig mod det kristne byzantinske rige, og vandt en afgørende sejr i Slaget ved Manzikert (1071). Det er denne begivenhed, en historiker har beskrevet som "det chok, der udløste korstogene." [1]

Efter nederlaget i Slaget ved Manzikert, skrev den byzantinske kejser et brev til paven med anmodning om vestlig støtte. Det var af denne grund og for befrielsen af Jerusalem og andre gamle kristne lande, at pave Urban II kaldte til det første korstog ved Koncilet i Clermont den 27. november 1095.

Korsfarerne forstod, at de deltog i en væbnet pilgrimsfærd for at genvinde gamle kristne lande. Korstogene var defensive krige til genvinding af ejendom, ikke uprovokerede aggressive erobringskampagner.


Myte 2: Korstogene handlede om europæisk grådighed efter bytte, plyndring og etablering af kolonier.

Forskning i de sidste fyrre år har klart demonstreret falskheden af denne moderne myte, men den lever stadig videre. Myten postulerer, at årsagen til korstogene voksede ud af det europæiske befolkningsboom i midten af det 11. århundrede, hvor talrige sønner nummer 2 og 3, født i en familie, ikke kunne arve familiens jord. Som følge heraf blev det europæiske samfund voldeligt, og Kirken kanaliserede denne vold ved at rette opmærksomheden af disse senere fødte sønner mod Det Hellige Land, hvor de kunne erhverve jord og rigdom gennem voldelig erobring. Korstogene var kort sagt kolonialistiske foretagender med det formål at øge europæisk velstand. Det lyder logisk; men kendsgerningerne passer ikke med myten.

Moderne forskere har vist gennem omhyggelig forskning, at det var de førstefødte sønner, ikke de anden- og tredjefødte, der udgjorde flertallet af korsfarerne. Som en historiker har bemærket: "Det var ikke dem med mindst at miste, der tog korset, men dem med mest." [2] Det store flertal af korsfarere forlod faktisk Det Hellige Land og vendte hjem efter at have opfyldt deres løfter; ligesom pilgrimme i dag drager til en kirke eller helligdom og derefter vender hjem.

Af de 60.000 kæmpende mænd, der drog afsted på det første korstog, forblev kun 300 riddere og 2.000 infanterister efter befrielsen af Jerusalem.

Hvis korstogene var en form for ældgammelt jord-tyveri, hvorfor skulle alle de mange europæiske riddere så rejse 4.000 km, betale udgifter svarende til 4 gange deres årlige indkomst og risikere den visse død for at tage afsted?

Det er svært for det moderne menneske at forstå den realitet, at samfundet i slutningen af det 11. og begyndelsen af det 12. århundrede var et samfund rodfæstet i den katolske tro. Mænd forlod den hjemlige bekvemmelighed for at engagere sig i en væbnet pilgrimsfærd på grund af deres kærlighed til Kristus og en bekymring for deres sjæle.

Optegnelser efterladt af disse første korsfarere viser, at de var motiveret af tildelingen af fuld aflad som benådning for deres synder. En korsfarer, Odo af Bourgogne, tog afsted på ...

"... rejsen til Jerusalem som en bod for mine synder (...). Da guddommelig nåde, på grund af omfanget af mine synder, inspirerede mig til at tage til Vor Frelsers Grav, for at dette min hengivenheds offer kunne være mere acceptabel i Guds øjne, besluttede jeg ikke uden grund, at jeg ville foretage rejsen i alle menneskers og allermest i Guds tjeneres fred." [3]

Faktisk bemærkede en samtidig krønikeskriver: "Korsfareren satte sig den opgave at vinde tilbage den jordiske Jerusalem for at nyde den himmelske Jerusalem." [4]

Selvom mange korsfarere var motiveret af fromhed, havde selvfølgelig ikke alle deltagere så rene motiver. Som med enhver menneskelig virksomhed tiltrak korstogene også mænd, der var mere optaget af timelige anliggender end af åndelige anliggender. "En korstogshær var en underlig blanding af rige og fattige, helgener og syndere, motiveret af alle former for fromme og egoistiske ønsker ..." [5]

At anerkende denne realitet er ikke at give støtte til den moderne myte, men er snarere en anerkendelse af den menneskelige natur. Faktum er, at langt størstedelen af korsfarerne var fromme krigere, der kæmpede for at befri Kristi land fra muslimernes åg og således bringe fred.


Myte 3: Da Jerusalem blev erobret i 1099 dræbte korsfarerne alle indbyggere - så mange blev dræbt, at blodet flød til anklerne gennem byen.

Kort efter terrorangrebet den 11. september 2001, holdt tidligere præsident Bill Clinton en tale på Georgetown University, hvori han hævdede denne moderne myte og sagde, at muslimer har uvilje mod den vestlige verden til dels på grund af massakren på Jerusalems indbyggere i 1099.

Ud over den åbenlyse fysiske umulighed af at blod kan flyde ankeldybt gennem en by, tager denne myte ikke hensyn til den barske realitet af og reglerne for krigsførelse i det 11. århundrede. Standardpraksis dengang dikterede, at en by, der nægtede at overgive sig ved synet af en belejringshær, ville lide alle konsekvenserne af en succesrig belejring; dette er grunden til, at mange byer gik ind på betingelserne inden påbegyndelsen af belejringen.

Både kristne og muslimske hære fulgte denne politik. Hvis en by overgav sig før belejringen, fik indbyggerne lov til at blive i byen og beholde deres ejendele. Korsfarerne tillod muslimer at beholde deres tro og praktisere den åbent efter en overgivelse. I tilfældet Jerusalem, var det meste af byen flygtet ved nyheden om den ankommende kristne hær. Da korsfarerne brød igennem forsvarsværkerne og indtog i byen, dræbte de mange indbyggere, heriblandt ikke-kombattanter; andre blev løskøbt og nogle blev fordrevet.


Myte 4: Korstogene var også krige mod jøderne og bør betragtes som den første Holocaust.

Da de første korsfarere marcherede gennem Europa på vej til Det Hellige Land via Konstantinopel, fulgte mange mindre grupper af bevæbnede mænd efter i deres kølvand. En leder af en af disse grupper, grev Emich, førte sine tropper ned gennem Rhindalen og angreb forskellige jødiske samfund.

Emich tilsluttede sig den antisemitiske idé, at det var meningsløst for korsfarerne at marchere 4.000 kilometer for at bekæmpe islam, når der var "fjender af Kristus" i deres midte. Hans styrke begik pogromer i talrige tyske byer i jagten på penge og en misforstået og ikke-sanktioneret følelse af hellighed. Kirken godkendte på ingen måde grev Emichs fremfærd og mange biskopper forsøgte at beskytte de lokale jøder; faktisk fik biskoppen af Speyer de folk, der havde deltaget i pogromer, arresteret, retsforfulgt og straffet. Biskoppen af Mainz tillod lokale jøder at tage tilflugt i hans palads; desværre krænkede grev Emich dette fredhellige sted, stormede paladset og dræbte dem alle. Det er vigtigt at bemærke, at talrige samtidige krøniker fordømmer Emichs og ligesindedes handlinger. Kirken talte også aktivt imod den slags overgreb.

I tiden for det andet korstog (1147 - 1149), talte St. Bernard af Clairvaux, der efter paven var kristenhedens bedst kendte og mest respekterede gejstlige, kraftigt imod antisemitisme. Han skrev: "Vi har hørt med glæde, at iver for Gud brænder i dig, men visdom må ikke mangle i denne iver. Jøderne må ikke hverken forfølges eller dræbes og ikke engang jages væk." [6]

En cisterciensermunk ved navn Radulf prædikede og formanede folket til at engagere sig i pogromer i Rhinlandet. Efter at have hørt om Radulfs prædiken, tog St. Bernard til Tyskland, irettesatte Radulf alvorligt og sendte ham tilbage til sit kloster.

Ingen af de anti-jødiske "hære" nåede frem til Østen; efter deres morderiske hærgen og plyndring, spredtes røverne. Så disse grupper kan ikke med rette kaldes korsfarere. Selvom talrige jødiske befolkningsgrupper blev skadet i korstogsbevægelsens tid, var disse angreb ikke direkte en del af bevægelsen, da ingen af de vigtigste hære deltog i dem og Kirken ikke sanktionerede angrebene, men snarere arbejdede på at stoppe dem.


Myte 5: Korstogene er kilden til den moderne spænding mellem islam og Vesten

De, der søger svar til forklaring af terrorangrebene den 11. september 2001, har vendt sig mod korstogene. De anfører korstogene som årsag til islamisk had til Vesten og tror, at muslimer forsøger at "rette op" på århundreders undertrykkelse, som stammer fra korstogene. Disse mennesker ved ikke, at korstogene for det meste var glemt i den islamiske verden indtil det 20. århundrede.

Fra et islamisk perspektiv, var korstogene en ubetydelig historisk periode, der kun varede i 195 år (1096-1291); interessant nok blev den første arabiske historie om korstogene ikke skrevet før 1899. Hovedårsagen til denne manglende interesse kommer af, at korstogene ikke havde held til at etablere en permanent befrielse af det hellige Land.

Et eksempel på den manglende betydning islam tillagde korstogene angår kejser Wilhelm II (1888 -1918) og den muslimske general Saladin.

Saladin var den store befrier af Jerusalem, som generobrede byen fra de kristne i 1187 efter en afgørende sejr over en stor kristen hær i Slaget ved Hattin. Han udkæmpede også slag mod den legendariske kong Richard I, Løvehjerte under det tredje korstog; som et resultat, blev Saladins navn og berømmelse husket i Europa gennem århundreder. I 1899 rejste kejser Wilhelm til Damaskus og ønskede, mens han var der, at besøge Saladins grav. Da han fandt den, blev han chokeret over dens forsømte tilstand. Graven af den mand, der havde forenet islam i det 12. århundrede og generobret de fleste af korsfarerstaterne, var blevet glemt og havde fået lov til at forfalde. Kejseren lagde en krans med inskriptionen: "Til helten sultan Saladin" og betalte derefter for istandsættelsen af graven. [7]

Det var ikke før den udbredte europæiske kolonialisme efter opløsningen af det osmanniske tyrkiske imperium i det tidlige 20. århundrede, at korstogene begyndte at blive brugt som anti-imperialistisk propaganda, både i europæiske akademiske kredse og i den muslimske verden. Denne propaganda har desværre fundet bred accept og fokus i den muslimske verden og har ført til en grov historisk misforståelse.

En korstogshistoriker har bemærket, hvordan "generationer af arabiske skolebørn har lært, at korstogene var et klart tilfælde af godt mod ondt: Rovgriske og nidkære korsfarere fejede ind over en fredelig og sofistikeret muslimsk verden, og efterlod massakre og ødelæggelse i deres kølvand." [8]

Denne falske historie blev udnyttet af folk som Osama bin Laden og lever videre blandt andre af dagens jihad-grupper, som ofte bruger korstogs-billedsprog og endda udtrykket "korsfarere" om den vestlige verden. Mehmet Ali Agca, manden, der forsøgte at myrde pave Johannes Paul II, var behersket af denne falske historie, da han udtalte: "Jeg har besluttet at dræbe pave Johannes Paul II, korstogenes øverstbefalende." [9]

Der er mange grunde til de nuværende spændinger mellem islam og Vesten, men korstogene er ikke en af dem. I The New Concise History of the Crusades, giver Thomas Madden en god sammenfatning af situationen i dag:

"Det er således ikke korstogene, der førte til angrebene den 11. september, men den kunstige erindring om korstogene, bygget op af moderne kolonimagter og overleveret til arabiske nationalister og islamister. De rippede de middelalderlige ekspeditioner for alle aspekter fra deres egen tid og klædte dem i stedet ud i de lasede klude fra det 19. århundredes imperialisme. Som sådan er de blevet et ikon for moderne dagsordener, som middelalderens kristne og muslimer næppe kunne have forstået, endsige accepteret." [10]

Pave Benedikt XVI har understreget behovet for en "nyevangelisering", at gen-udbrede troen til områder af verden, hvor den er gået tabt eller blevet glemt. En del af nyevangeliseringen er at undervise i den autentiske historie om Kirken og vestlig civilisation. Der findes ikke noget bedre eksempel på et område, hvor autentisk lærdom er altafgørende, end korstogene.


Noter

[1] Hilaire Belloc, The Crusades – the World’s Debate, (Rockford, IL: TAN Books and Publishers, Inc., 1992), 17.

[2] Thomas Madden, New Concise History of the Crusades, (New York, NY: Rowan & Littlefield Publishers, Inc., 2005), 12.

[3] Citeret i Ibid., 148.

[4] Citeret i Regine Pernoud, The Crusaders – the Struggle for the Holy Land, overs. Enid Grant, (San Francisco, CA: Ignatius Press, 2003) 23.

[5] Madden, New Concise History, 13.

[6] St. Bernard, Epistolae, citeret i Chronicles of the Crusades, red. Elizabeth Hallam, (New York, NY: Weidenfeld and Nicolson, 1989), 126.

[7] Jonathan Riley-Smith, The Crusades – A History, 2nd ed., (New Haven, CT: Yale University Press, 2005), 305.

[8] Madden, New Concise History, 220.

[9] Madden, redaktør, Crusades the Illustrated History, (Ann Arbor, MI: The University of Michigan Press, 2004), 208.

[10] Madden, New Concise History, 222.
Steve Weidenkopf er lektor i kirkehistorie ved Notre Dame Graduate School of Christendom College og skaber og fremlægger af det voksen-kateketiske program, Epic: A Journey through Church History. Han er medlem af Society for the Study of the Crusades & the Latin East og Fellowship of Catholic Scholars. Han og hans familie bor i det nordlige Virginia. Hans seneste bog er: The Glory of the Crusades.
Oversættelse: Bombadillo