Islams Guldalder er en myte
Af Serge Trifkovic

Oversættelse af: The Golden Age of Islam is a Myth
Kilde: FrontPageMagazine.com, 15. november 2002
Udgivet på myIslam.dk : 21. juni 2014

1. del af en serie uddrag, tilpasset af Robert Locke, fra dr. Serge Trifkovics bog The Sword of the Prophet: The Politically Incorrect Guide to Islam. Se hele serien nedenfor.

Hadet til vestlig civilisation, og den tilsvarende trang til at glorificere hvad som helst udenfor den - især hvis det kan fremstilles som et offer for Vesten - er et velkendt fænomen i det moderne venstredrejede sind. En af de former det har antaget i de seneste år, er forsøget på kunstigt at oppuste andre civilisationers historiske resultater ud over, hvad kendsgerningerne støtter. Myten om den ædle vilde er banal; mere kompleks er den cirkulerende myte om islamisk civilisations formodede "guldalder" i, hvad vi kender som middelalderen.

Myten om en islamisk guldalder er nødvendig, for at islams apologeter kan redde islam fra at blive forkastet på grund af dens nuværende usle tilstand - for at bevise, så at sige, at islam er mere end Bin Ladens terrorisme og oliesheikernes dekadence. Den er en tilståelse af, at hvis verden dømmer den på, hvad den er i dag, så kommer den til kort. Den er en religion, der endnu har til gode at producere et demokratisk eller velstående samfund, eller sociale og kulturelle former, der er beundret af neutrale udenlandske iagttagere på samme måde som alle kan beundre amerikansk frihed, japansk orden, israelsk mod eller italiensk stil.

Visse venstreliberale akademikere indrømmer åbent, at de fordrejer den muslimske fortid for at tjene deres nutidige intellektuelle dagsordener. Nogle, for eksempel, der udbreder myten om en islamisk tolerancens guldalder, indrømmer, at deres mål er,

"at genvinde for postmoderniteten denne tabte middelalderlige jødisk-islamiske handelsmæssige, sociale og kulturelle verden, med sit højdepunkt i det mauriske Spanien før 1492, som tillod og fandt behag i en mangfoldighed, en convivencia, af religioner og kulturer - kristen, jødisk og muslimsk; som priste en rummets historiske internationalisme sammen med værdsættelsen af bestemte byer; som var rummelig og kosmopolitisk, hvor kosmopolitisk her betyder en utvungenhed mellem forskellige kulturer - stadig så sjælden og truet en værdi i det nye årtusinde, som i tidligere århundreder."

Med andre ord en eventyrfortælling designet til at skabe den illusion, at multikulturalismen har gyldige historiske fortilfælde, som beviser den kan fungere.

For at være fair, har myten om islams guldalder et delvis gyldigt udgangspunkt: Der var tidspunkter i fortiden, hvor muslimske samfund nåede højere niveauer af civilisation og kultur, end de gjorde på andre tidspunkter. Der har været tider, hvor nogle muslimske lande så at sige var passende steder for en kultiveret mand at opholde sig i. Bagdad under Harun ar-Rashid (hans veldokumenterede kristen-dræbende og jøde-hadende tilbøjeligheder til trods), eller Cordova meget kortvarigt under Abd ar-Rahman i det 10. århundrede er eksempler, der byder sig til. Disse isolerede episoder, hverken langvarige eller typiske, påberåbes i det uendelige af islams vestlige apologeter og beundrere.

Denne "gyldne" periode [i Østen, o.a.] falder stort set sammen med kalifatets eller det islamisk imperiums andet dynasti, abbasiderne, opkaldt efter Muhammeds onkel Abbas, som efterfulgte umayyaderne og overtog kalifatet i 750 e.Kr. De flyttede hovedstaden til Bagdad, absorberede meget af den syriske og persiske kultur samt persiske regeringsmetoder og indvarslede "guldalderen".

Denne tidsalder var, blandt andre ting, kendetegnet ved intellektuel præstation. En række middelalderlige tænkere og videnskabsmænd, der levede under islamisk styre - på ingen måde alle "muslimer", hverken nominelt eller substantielt - spillede en nyttig rolle i overførslen af græsk, hindu og anden præ-islamisk viden til vesterlændinge. De bidrog til at gøre Aristoteles kendt i det kristne Europa. Men i dette videregav de blot, hvad de selv havde modtaget fra ikke-muslimske kilder.

Spekulative tænkere, navnlig de tre persere al-Kindi, al-Farabi og Avicenna, kombinerede aristotelisme og nyplatonisme med andre ideer introduceret gennem islam. Stærkt påvirket af Bagdads græske filosofiske arv, der havde overlevet den arabiske invasion, og især Aristoteles' skrifter, nåede Farabi til den opfattelse - helt kættersk set fra et muslimsk synspunkt - at fornuft er åbenbaring overlegen. Han så religion som et symbolsk udtryk for sandhed, og som Platon betragtede han det som en pligt for filosoffen at give vejledning til staten. Han var optaget af rationalistisk undersøgelse af Koranens autoritet og afviste prædestination. Han skrev mere end 100 værker, mest kendt er Mahadi Ara Ahl al-Madina al-Fadilah [Folkets ideer i dydens stad]. Men disse uortodokse værker tilhører ikke islam mere end Voltaire tilhører kristendommen. Han var i muslimsk kultur, men var ikke af den, og var faktisk imod dens ortodokse kerne. Han er et eksempel på det mønster, vi ser igen og igen: De bedste muslimer, uanset om de bedømmes efter deres intellektuelle eller politiske præstationer, er som regel de mindst muslimske.

På den anden side lagde denne tids dominerende muslimske strømning vægt på streng Koran-ortodoksi og brugte udelukkende græsk filosofi og videnskab til at afstive sin autoritet. "De var rationalister for så vidt, at de faldt tilbage på græsk filosofi til brug for deres metafysiske og fysiske forklaringer af fænomenernes verden. Men deres mål var, at holde sig inden for rammerne af ortodoks tro". Men når tænkerne gik for vidt i deres frie undersøgelse af naturens hemmeligheder uden at skele til Koranens autoritet, blev de herskendes mistanke vakt i Nordafrika og Spanien såvel som i Østen. Forfølgelse, eksil og død var hyppige straffe for de af islams filosoffer, hvis skrifter ikke var i overensstemmelse med kanon.

I den anden ende af imperiet, i Spanien, havde Averroes stor indflydelse på både jødiske og kristne tænkere med sine fortolkninger af Aristoteles. Mens han for det meste var tro mod Aristoteles' metode, fandt han i Allah den aristoteliske "ubevægelige bevæger", den universelle første årsag. Hans skrifter bragte ham i politisk unåde, og han blev forvist indtil kort før sin død, mens mange af hans værker om logik og metafysik blev flammernes bytte. Han efterlod sig ingen skole.

Fra Spanien blev den arabiske filosofiske litteratur oversat til hebraisk og latin, hvilket bidrog til udviklingen af moderne europæisk filosofi. I Egypten omkring samme tid, gav Moses Maimonides (en jøde) og Ibn Khaldun deres bidrag. En kristen, Konstantin "Afrikaneren", en indfødt fra Kartago, oversatte medicinske værker fra arabisk til latin, og førte dermed græsk lægevidenskab til Vesten. Hans oversættelser af Hippokrates og Galen gav Vesten en opfattelse af græsk medicin som helhed.

"Guldalderen" for islamisk kunst varede fra 750 e.Kr. til midten af det 11. århundrede, hvor keramik, glas- og metalarbejde, tekstiler, illuminerede manuskripter og træværk blomstrede. Lustreglas blev det største islamiske bidrag til keramikken. Manuskriptillumination blev en vigtig og meget respekteret kunst og miniaturemaleriet blomstrede i Iran. Kalligrafi, et væsentligt aspekt af skriftlig arabisk, udviklede sig i manuskripter og arkitektonisk udsmykning.

I de eksakte videnskaber var bidraget fra al-Khwarizmi, matematiker og astronom, betydeligt. Ligesom Euklid skrev han matematiske bøger, der indsamlede og ordnede tidligere matematikeres opdagelser. Hans bog "Hisab al jabr wal muqabala" ["Reduktionens og ophævelsens videnskab" eller ”Videnskaben om indsættelse og ordning” - måske kort som "Ligningens videnskab", o.a.] er en samling regler for løsning af første- og andengradsligninger, samt problemer vedrørende geometri og proportion. Oversættelsen af den til latin i det 12. århundrede, etablerede forbindelsen mellem de store hindu-matematikere og europæiske lærde. En forvanskning af bogens titel resulterede i ordet algebra [fra al jabr, o.a.]; en forvanskning af forfatterens eget navn resulterede i ordet algoritme.

Problemet med at dreje denne liste over intellektuelle resultater til en overbevisende "islamisk" guldalder er, at uanset hvad der blomstrede, så skete det ikke på grund af islam, men på trods af islam. Muslimer løb samfund over ende (persisk, græsk, egyptisk, byzantinsk, syrisk, jødisk), der af egen kraft var i besiddelse af intellektuelt raffinement, og var ude af stand til helt at ødelægge deres kulturer. At give islam æren for hvad resterne af disse kulturer opnåede, er som at kreditere den Røde Hær for overlevelsen af Chopin i Warszawa i 1970! Islam i sig selv opmuntrede aldrig videnskab i betydningen objektiv undersøgelse, fordi den eneste viden den accepterer, er religiøs viden.

Som Bernard Lewis forklarer i sin bog What Went Wrong? [dansk udgave: Hvad gik galt?], hvordan det muslimske imperium arvede "det gamle Mellemøstens, Grækenlands og Persiens viden og færdigheder, og tilføjede dem nye og vigtige innovationer udefra, såsom fremstilling af papir fra Kina og det decimalpositionelle talsystem fra Indien." Decimaltallene blev på den måde overført til Vesten, hvor de stadig fejlagtigt kaldes "arabiske" tal, og derved hædrer, ikke deres opfindere, men deres videregivere.

Desuden var de intellektuelle resultater af islams "guldalder" af begrænset værdi. Der var en masse spekulation og meget lidt anvendelse, det være sig inden for teknologi eller politik. På nuværende tidspunkt har selv spekulationen været stoppet i næsten tusind år, og grænserne for, hvad der betragtes som ortodoks islam, er frosset fast, undtagen hvor de direkte er snøret ind, som i wahhabismens tilfælde. De, der forsøger at skubbe de grundlæggende elementer af muslimsk tænkning i retning af modernitet, betaler ofte for det med deres liv. Fundamentalister, der regerede Afghanistan indtil for nylig og stadig regerer i Iran, holder deres formodede guldalder op som en model for deres folk og som en retfærdiggørelse af deres tyranni. Vesterlændinge burde vide bedre.

*****

Robert Locke er associeret redaktør af Front Page Magazine.
Serge Trifkovic modtog sin ph.d. fra University of Southampton i England og udførte ph.d.-forskning ved Hoover Institution på Stanford. Som journalist har han arbejdet for bl.a. BBC World Service, The Voice of America, CNN International, MSNBC, U.S. News & World Report, The Washington Times, The Philadelphia Inquirer, The Times of London, og The Cleveland Plain Dealer. Han er udenrigsredaktør af Chronicles.

Hans bøger om islam er:

The Sword of the Prophet: The Politically Incorrect Guide to Islam og
Defeating Jihad: How the War on Terror May Yet Be Won, in Spite of Ourselves
Trifkovic-serien:

Del 1.           Islams Guldalder er en myte
Del 2.           Islams andre ofre: Indien
Del 3.           Islams skændige historie om slaveri
Del 4.           Islamismens andre ofre: Tragedien i Østtimor
Del 5.           Tror muslimer, kristne og jøder på den samme Gud?
Del 6.           Islams nazi-forbindelser
Del 7.           Det moralske problem for islamisk etik
Del 8.           Islam: Eftergivenhedens dårskab
Del 9.           Islams andre ofre: Krige mod kristne
Del 10.         Saudi-Arabien, en falsk ven
Del 11.         Dum dialog med islam
Del 12.         Pakistan, en tvivlsom ven
Del 13.         Islams immigrant-invasion af Europa
Del 14.         Jihads femte kolonne i Vesten
Del 15.         Islams had-kærlighedsforhold til homoseksualitet
Del 16.         Realisme i forhold til Tyrkiet
Del 17.         Islams andre ofre: AfrikaOversættelse: Bombadillo