Krislam "kan have en nøgle eller to til en mere fredelig verden"
Af Robert Spencer
Oversættelse af: Chrislam “may hold a key or two for a more peaceful world”
Kilde: Jihad Watch, 3. marts 2019
Udgivet på myIslam.dk: 8. juni 2019

Hvis intet andet er nævnt, er alle koran-citater i det følgende taget fra Ellen Wulffs danske oversættelse (Forlaget Vandkunsten, 2006), dog således, at "Gud" er erstattet med "Allah".

"John Nassivera er en tidligere professor, der stadig har tilknytning til Columbia Universitets Society of Fellows i Humaniora." Her hævder han, at en blanding af kristendom og islam kunne være nøglen til verdensfred. For Nassivera kræver denne blanding tilsyneladende, at kristne opgiver ideen om Kristi guddommelighed, som han hævder - i et afsnit af sin artikel, som ikke er gengivet nedenfor - at mange tidlige kristne ikke troede på, og at mange kristne ikke tror på i dag. Dette kan være sandt i Nassiveras bekendtskabskreds, men han ville sandsynligvis blive overrasket, hvis han lancerede denne opfattelse i Grækenland eller Nigeria eller Italien.

Men bemærk under alle omstændigheder, at Nassiveras krislam kun kræver indrømmelser af de kristne, ikke af muslimerne, som det altid er tilfældet i disse forsøg på "opsøgende virksomhed" og "dialog". Samarbejdet er ensrettet. Og i traditionel kristendom - ortodoks, katolsk og protestantisk - er Kristi guddommelighed heller ikke den mindre sag, som Nassivera gør den til. Den er kernen i ideen om Jesus som Frelseren, hvilken islam også afviser. For at Nassiveras Krislam skulle være levedygtig, måtte kristne være nødt til at acceptere følgende koranvers og andre islamiske trossætninger:

Jesus er ikke Guds Søn og tro på Treenigheden er "at gå for vidt":

"I Skriftens folk! Gå ikke for vidt i jeres religion! Sig ikke andet end sandheden om Allah! Messias, Jesus, Marias søn er kun Allahs udsending, Hans ord, som Han talte til Maria, og ånd af Ham. Så tro på Allah og Hans udsendinge, og sig ikke: "Han er tre!" Hold inde! Det vil være bedst for jer. Allah er én gud. Lovet være Han, højt hævet over at have en søn. Alt i himlen og på jorden tilhører Ham. Allah er tilstrækkelig som værge." (Koranen 4:171)

Og:

"Det passer sig ikke for Allah; højlovet være Han! - at tage sig en søn. Når Han har besluttet en sag, da siger Han blot til den: 'Bliv til!', og så er den til." (Koranen 19:35)

Jesus blev ikke korsfæstet:

"og fordi de sagde: 'Vi har dræbt Messias, Jesus, Marias søn, Allahs udsending - men de dræbte ham ikke, og de korsfæstede ham ikke. Det forekom dem blot således. De, der er uenige om ham, er i tvivl om den sag. De har ingen viden derom, men kun løse formodninger. De har med sikkerhed ikke dræbt ham." (Koranen 4:157)

De, der tror på Kristi guddommelighed, er vantro:

"Vantro er de, der siger: 'Allah er Messias, Marias søn.' ..." (Koranen 5:17 - jf. 5:72)

Kristne har glemt en del af de guddommelige åbenbaringer, de modtog:

"Med dem, der siger: 'Vi er kristne', har Vi sluttet en pagt; men de glemte en del af de påmindelser, som de havde fået. Så vakte Vi fjendskab og had mellem dem lige til opstandelsens dag. Allah vil underrette dem om, hvad de har gjort." (Koranen 5:14)

De, som tror, at Jesus er Guds Søn, er forbandede:

"Jøderne siger: 'Ezra er Allahs søn!' Og de kristne siger: 'Messias er Allahs søn!' Det er de ord, de tager i deres mund. De efterligner, hvad de, der var vantro, sagde tidligere. Måtte Allah bekæmpe dem! [The Noble Qur'an har her: "Allah's Curse be on them," dansk: "Måtte Allahs Forbandelse være over dem", o.a.] Hvor kan de være så forløjede?" (Koranen 9:30)

Kristne, der ikke accepterede Muhammed og Koranen, er de værste af skabte væsener:

"De, der har fået Skriften, delte sig først, efter at det klare bevis var kommet til dem. Det blev kun befalet dem at tjene Allah og vie religionen til Ham alene, som gudsøgende, at holde bøn og at give almisse; det er den sande religion. De, der er vantro, blandt Skriftens folk og dem, der sætter andre ved Allahs side, er i Helvedes ild; dér skal de forblive til evig tid. De er de værste af skabningen." (Koranen 98:4-6)

Muslimer skal bekæmpe og underkue de kristne:

"Bekæmp dem, som ikke tror på Allah og den yderste dag, og som ikke forbyder, hvad Allah og Hans udsending forbyder; og blandt dem, der har fået Skriften, skal I bekæmpe dem, der ikke bekender sig til den sande religion, indtil de kuet er rede til at betale skat!" (Koranen 9:29)

Derudover er der en hadith, i hvilken Muhammed forudsiger, at Jesus vil vende tilbage ved tidernes ende og knuse korset, da det er en fornærmelse mod Allahs magt at sige, at han ville have tilladt en af sine profeter at blive korsfæstet:

"Fortalt af Abu Huraira: Allahs Apostel sagde: 'Ved Ham i hvis hænder min sjæl er, Marias søn [Jesus] vil snart komme ned blandt jer folk [muslimer] som en retfærdig hersker og vil bryde korset og dræbe svinet og afskaffe jizya [en skat taget fra ikke-muslimer, som derved bliver beskyttet af det muslimske styre]. Så vil der være rigeligt med penge, og ingen vil tage imod velgørenhedsgaver.'" (Bukhari 3.34.425)

Muslimer har undertiden opfattet dette derhen, at korsene ikke alene skulle ødelægges i endetiden, men at de også skulle ødelægges nu. I Spanien i 2015 brød muslimer ind i en kirke, sprayede "Allah" på væggene og ødelagde krucifikset. I Pakistan i 2014 ødelagde muslimer en kirke, der var under opførelse, og skændede korset. Da Islamisk Stat besatte Mosul, gjorde det ødelæggelse af alle kors i byen til top-prioritet.

Til sidst kommer her mit yndlingsvers fra Det Nye Testamente, denne gang med sigte på professor John Nassivera:

"Lad dem være, de er blinde vejledere for blinde; og når en blind leder en blind, falder de begge i grøften." (Matthæus 15:14)

"Om tro: Krislam, fortid, nutid og fremtid" af John Nassivera, Rutland Herald, 1. marts 2019:

"... I dag er en ny form for islam og kristendom ved at tage form - eller måske er det en tilbagevenden af en oprindelig form for islam. I Nigeria, et land med en stor befolkning af både kristne og muslimer, er der folk, som praktiserer en form for religion, der er blevet kaldt "krislam", som er en fascinerende form for monoteisme - og den spredes også i USA. De, der praktiserer krislam, følger både kristne og muslimske traditioner og teologier. De tænker ikke på kristendom og islam som uforenelige religioner, men ser hver af dem som en udvidelse af den anden. (Se “A New Religion Flourishes in Nigeria & USA,” på webstedet malawimuslims.com.)"
"Det siger sig selv, at krislam kan rumme en nøgle eller to til en mere fredelig verden."
"De fleste vesterlændinge, hvad enten de er kristne eller ej, har ingen anelse om, at både Jesus (Isa på arabisk) og hans mor, Maria (Maryam på arabisk), er fremtrædende skikkelser i islams hellige bog, Koranen. Muslimer tror, i overensstemmelse med forskellige udtrykkelige passager i Koranen, at Jesus blev født af en jomfru, og at hans mor var Maria. Islam mener, at Jesus var en fremtrædende profet og lærer af stor betydning, og i Koranen bliver Jesus kaldt "Messias", "Guds Ord" og "Guds Ånd" - men islam tager ikke det videre skridt, det skridt der hævder, at Jesus er Guds Søn og af samme væsen som Gud Fader. I islam er Muhammed også en stor profet/lærer, men han bliver ikke kaldt Guds Søn, han er ikke af samme væsen som Gud, og Muhammed bliver heller ikke i Koranen kaldt Messias, Guds Ord eller Guds Ånd. I islam indtager Jesus den højeste position blandt profeterne med hensyn til hans nærhed og lighed med Gud, men Jesus er ikke den "sidste profet". Den sidste profet er Muhammed - alligevel er Muhammed menneskelig og ikke på nogen måde guddommelig. (Se den nylige bog "The Islamic Jesus" af Mustafa Akyol, 2017) ..."
"Den gode nyhed er, at i takt med at verden bliver mindre og mindre og mere og mere sammenkoblet, vil kristne og muslimer blive bedre og bedre informeret om hinandens religion. Især i Europa og Afrika lever kristne og muslimer nu side om side og gifter sig endda med hinanden. Sandheden vil komme ud, og sandheden er, at islam og kristendom har en hel del til fælles - især det 21. århundredes liberale og progressive kristendom, som er en veletableret bevægelse ..."
"Som Koranen siger i sura 29, vers 46: 'Med Skriftens folk skal I kun strides på den pæneste måde, (...) og sig: "Vi tror på det, der er blevet sendt ned til os, og ligeledes på det, der er blevet sendt ned til jer. Vores gud og jeres gud er én, og til Ham overgiver vi os."'"

Må Gud, Allah og krislam være med dig.
Robert Spencer er direktør for Jihad Watch og forfatter til de to New York Times bestsellere The Politically Incorrect Guide to Islam (and the Crusades) og The Truth About Muhammad. Hans seneste bog, Not Peace but a Sword: The Great Chasm Between Christianity and Islam, er nu tilgængelig.
Oversættelse: Bombadillo