Mahdien: Islams ventede Messias
Kapitel 4
Af Joel Richardson
Oversættelse af: The Mahdi: Islam’s Awaited Messiah
Kilde: Answering Islam
Udgivet på myIslam.dk: 4. oktober 2012


Blandt de store tegn, er det mest centrale - det tegn, muslimer mest ser hen til - fremkomsten af en mand, der er kendt som "Mahdien". På arabisk betyder al-Mahdi "Den Retledte". [1] Han er også undertiden af shia-muslimer benævnt som Sahib Al-Zaman eller Al-Mahdi al-Muntadhar, hvilket oversat betyder "Tidernes Herre" og "Den Retledte/Ventede". Mahdien er det første af de store tegn. Dette bekræftes af Ibn Kathir, den berømte muslimske lærde fra det 8. århundrede:

Når Timens mindre tegn er dukket op og tager til, vil menneskeheden have nået en fase af stor lidelse. Så vil den ventede Mahdi komme; han er det første af de større klare tegn - Timens tegn. [2]

Mahdiens komme er det centrale element, der sætter kronen på værket i alle islamiske endtids-fortællinger. Så central for islamiske eskatologiske forventninger er Mahdiens komme, at nogle muslimske lærde ikke engang henviser til "de små tegn" som sådan, men i stedet omtaler dem som "tegnene, der ledsager Mahdien". [3] Skønt der er nogle variationer i troen mellem de sunnitiske og shiitiske grene af islam, og skønt visse grupper af sunnier afviser ham helt, er en generel tro på Mahdien ikke et sekterisk spørgsmål indenfor islam, men er universel blandt de fleste muslimer. Ifølge sheik Muhammad Hisham Kabbani, formand for Det Øverste Islamiske Råd i Amerika [Islamic Supreme Council of America]:

Mahdiens komme er etableret lære for både sunni-og shia-muslimer, ja, for hele menneskeheden. [4]

Ayatollah Baqir al-Sadr og ayatollah Murtada Mutahhari, begge shia-muslimske lærde, beskriver i deres bog, The Awaited Savior [Den ventede Frelser], Mahdien på denne måde:

En figur, mere legendarisk end Mahdien, den ventede frelser, er ikke blevet set i menneskehedens historie. Verdensbegivenhedernes tråde har vævet mangt et fint design i menneskets liv, men billedet af Mahdien står højt over alle andre billeder. Han har været visionen for historiens visionære. Han har været drømmen for alle verdens drømmere. For menneskehedens yderste frelse er han polarstjernen af håb, mod hvilken menneskehedens blik er rettet (...). I denne søgen efter sandheden om Mahdien er der ingen forskel på kaste, tro eller land. Længslen er universel på nøjagtig samme måde, som Mahdien selv er universel. Han står som et strålende tegn, højt over de små indelukker, i hvilke menneskeheden er skåret op og delt. Han tilhører alle. Af alle disse grunde og mange flere må vi spørge: Hvad er Mahdien helt præcist? Ja, dette er det store spørgsmål, som tænkende mennesker over hele verden gerne vil stille. [5]

Ja, nøjagtig hvem er denne "ventede ene", som den islamiske verden længes efter, og hvad er det, han gør, som hensætter dem alle i en sådan tilstand af forventning? Dette kapitel vil forsøge at besvare dette spørgsmål grundigt, først og fremmest ved at citere forskellige islamiske traditioner samt disses fortolkninger, som de er givet af muslimske lærde, der studerer dem. Jeg vil gerne opfordre dig til at tage dig tid til at læse hvert eneste citat. Det er i disse referencer, vi finder formuleringen af en af de centrale overbevisninger og lidenskaber hos mange af de 1,3 milliard muslimer, vi i øjeblikket deler Jorden med. De af os, der ønsker en større forståelse af en af de primære underliggende åndelige faktorer, der påvirker verden i dag, bør være meget opmærksomme.


Islams Messias

Sagt så enkelt som muligt, er Mahdien islams Messias, eller Frelser. Skønt selve ordene "Messias" og "messianisme" har meget klare jødisk-kristne rødder, er professor Abdulaziz Abdulhussein Sachedina fra Virginias Universitet enig i, at disse begreber hensigtsmæssigt kan anvendes i en islamisk sammenhæng, når der tales om Mahdien. I sit videnskabelige værk om emnet, Islamic Messianism, uddyber Sachedina på denne måde:

Udtrykket "messianisme" i islamisk sammenhæng bruges ofte til at oversætte det vigtige begreb om en eskatologisk figur, Mahdien, der som den forudbestemte leder "vil stige op" og starte en stor social forvandling for at genoprette og justere alle ting under guddommelig vejledning. Den islamiske messias er således legemliggørelsen af hans tilhængeres forhåbninger om en genoprettelse af troens renhed, som vil bringe sand og ufordærvet vejledning til hele menneskeheden, skabe en retfærdig social orden og en verden fri for undertrykkelse, hvor den islamiske åbenbaring vil være normen for alle nationer. [6]

Det er derfor rimeligt at sige, at Mahdiens "opstigen" for flertallet af muslimer er, hvad Jesu genkomst er for de kristne. Mens kristne afventer genkomsten af Jesus Messias for at opfylde alle Guds profetiske løfter til Guds folk, afventer muslimer fremkomsten af Mahdien, for at opfylde disse formål. Sheik Kabbani identificerer ligeledes Mahdien som islams primære messias-figur:

Jøder venter på Messias, kristne venter på Jesus, og muslimer venter på både Mahdien og Jesus. Alle religioner beskriver dem som mænd, der kommer for at frelse verden. [7]

En mand fra Muhammeds familie

Den første og oftest citerede islamiske tro angående Mahdien er den tradition, som fortæller, at Mahdien vil stamme fra Muhammeds familie og bære Muhammeds navn:

Verden vil ikke forgå før en mand fra min familie, hvis navn vil være mit navn, hersker over araberne. [8]
Profeten sagde: Mahdien vil være af min familie, af efterkommere af Fatima [Muhammeds datter]. [9]

En universel leder for alle muslimer

Over hele den islamiske verden i dag er der et kald til at genetablere det islamiske kalifat. Kaliffen (Khalifa) i islam kan opfattes som noget i retning af muslimernes pave. Kaliffen ses som Allahs stedfortræder på jorden. Det er vigtigt at forstå, at når muslimer opfordrer til genoprettelse af kalifatet, så er det i sidste ende Mahdien, de håber på. For Mahdien er islams ventede endelige kalif. Som sådan vil muslimer overalt være forpligtet til at følge Mahdien.

Hvis du ser ham, gå og giv ham din troskab, selvom du er nødt til at kravle over is, for han er Allahs stedfortræder (Khalifa), Mahdien. [10]
Han vil bane vejen for og etablere Muhammeds families [eller samfunds] styre (...). Enhver troende vil være forpligtet til at støtte ham. [11]

Verdens hersker

Mahdien menes at være en fremtidig muslimsk verdensleder, der ikke blot vil herske over den islamiske verden, men også over den ikke-muslimske verden. Mahdien siges at ville lede en verdensrevolution, der vil etablere en ny islamisk verdensorden over hele Jorden:

Mahdien vil indføre ret og retfærdighed i verden og eliminere ondskab og korruption. Han vil kæmpe mod muslimernes fjender og muslimerne vil sejre. [12]
Han vil dukke op på den fastsatte dag, og så vil han kæmpe mod de onde kræfter, lede en verdensrevolution og oprette en ny verdensorden baseret på retfærdighed, retskaffenhed og dyd (...) til sidst vil de retskafne tage verdens ledelse i deres hænder og islam vil sejre over alle religioner. [13]
Han er forløber for Sandhedens sejr og alle tyranners fald. Han varsler enden på uretfærdighed og undertrykkelse og begyndelsen til den endelige opstigning af islams sol, som aldrig igen vil gå ned, og som vil sikre lykke og menneskehedens ophøjelse (...). Mahdien er et af Allahs tydelige tegn, som snart vil blive gjort klart for alle. [14]

Mahdiens midler og metoder til gennemførelsen af denne verdensrevolution vil omfatte flere militære kampagner eller hellige krige (jihad-krige). Mens nogle muslimer tror, at de fleste af verdens ikke-muslimer vil konvertere fredeligt til islam under Mahdiens regeringstid, så forestiller de fleste traditioner sig, at den ikke-muslimske verden vil komme ind under islam som følge af, at den bliver erobret af Mahdien. Abduallrahman Kelani, forfatter til The Last Apocalypse, beskriver Mahdiens mange slag:

Al-Mahdi vil modtage et løfte om troskab som muslimernes kalif. Han vil lede muslimerne i mange jihad-slag. Hans styre vil være et kalifat, der følger Profetens vejledning. Mange kampe vil følge mellem muslimerne og de vantro i Mahdiens regeringstid ... [15]

Selv Harun Yahya, en moderat og meget populær muslimsk forfatter, henviser til Mahdiens invasion af mange ikke-muslimske lande:

Mahdien vil invadere alle stederne mellem Øst og Vest. [16]

Hæren med sorte flag

Mahdiens overtagelse af magten siges at blive indledt af en hær fra øst, der vil føre sorte flag eller krigsbannere. Sheik Kabbani oplyser:

Hadith tilkendegiver, at sorte flag fra området ved Khorasan vil være tegn på, at Mahdiens komme er nær. Khorasan ligger i dagens Iran, og nogle lærde har sagt om betydningen af denne hadith, at når de sorte flag dukker op fra Centralasien, dvs i retning af Khorasan, så er Mahdiens komme nært forestående. [17]

En anden tradition fortæller:

Allahs Sendebud sagde: De sorte bannere vil komme fra øst og deres hjerter vil være faste som jern. Enhver, der hører dem, bør slutte sig til dem og give dem troskab, selv om det betyder at kravle over sne. [18]

I islam er der to flag. Det ene er hvidt og det andet sort. Skrevet henover begge flag er ordene på arabisk: "Der er ingen anden gud end Allah og Muhammed er hans Sendebud". Det hvide flag kaldes Al-Liwaa og tjener som tegn for lederen af den muslimske hær. Det er også den islamiske stats flag. Det sorte flag hedder Ar-Raya og bruges af den muslimske hær. Det kaldes også jihad-flaget og føres i kamp. Ét flag er statsligt, det andet er militært. [19] Da Muhammed vendte tilbage til sin hjemby, Mekka efter at have været eksileret i otte år, vendte han hjem som erobrer. Med sig havde han 10.000 muslimske soldater. De førte sorte flag. På flagene var ét ord skrevet på arabisk: Straf. [20]

Jeg talte engang med en gruppe unge muslimske mænd og stillede dem nogle spørgsmål. Jeg spurgte dem, om Amerikas og Israels åbenlyse militære overlegenhed i forhold til de islamiske nationers militær var en kilde til problemer for mange muslimer. En af disse mænd blev derefter meget vred over mit spørgsmål og snærrede: "I amerikanere og zionister må hellere holde jer klar, for de sorte flag kommer!" På det tidspunkt havde jeg ingen anelse om, hvad han mente. Senere forstod jeg betydningen.


Erobringen af Israel

Islamisk tradition fortæller, at Mahdien vil slutte sig til hæren af muslimske krigere, der bærer sorte flag. Mahdien vil derefter føre denne hær til Israel og generobre det for islam. Jøderne vil blive slagtet, indtil meget få er tilbage og Jerusalem vil blive stedet, hvorfra Mahdien vil herske over Jorden.

Rasulullah [Muhammed] sagde: "Hære med sorte flag vil komme fra Khorasan. Ingen magt vil være i stand til at stoppe dem, og de vil til sidst nå Eela (Baitul Maqdas i Jerusalem), hvor de vil rejse deres flag." [21]

Det er vigtigt her at bemærke den ovennævnte henvisning til "Baitul Maqdas". På arabisk betyder dette, "det hellige hus". Det henviser til Klippemoskeen, som ligger på Tempelbjerget i Jerusalem.

På en særlig giftig måde, kommenterer de egyptiske forfattere, Muhammad ibn Izzat og Muhammad Arif, den ovenstående tradition:

Mahdien vil sejre og udrydde disse svin og hunde samt afguderne på denne tid, så der atter vil være et kalifat baseret på profetskab, som hadithen siger (...). Jerusalem vil være stedet for det retledte kalifat og centrum for islamisk styre, som vil blive ledet af Imam al-Mahdi (...). Det vil afskaffe jødernes lederskab (...) og sætte en stopper for herredømmet af de sataner, der spytter ondt i mennesker og forårsager korruption på jorden; som gør dem til slaver af falske afguder og styrer verden ved andre love end sharia [islamisk lov], verdenernes Herres lov. (Fremhævelse tilføjet) [22]

Der er en meget berømt tradition, som ofte citeres over hele den islamiske verden, der taler om Mahdiens militære kampagne mod Israel. Traditionen er både kvalmende og meget tankevækkende:

Profeten sagde (...): Den sidste time vil ikke komme, medmindre muslimerne kæmper mod jøderne og muslimerne dræber dem, indtil jøderne skjuler sig bag en sten eller et træ og en sten eller et træ vil sige: Muslim, eller Allahs tjener, der er en jøde bag mig; kom og dræb ham ... (Fremhævelse tilføjet) [23]

Den mirakuløse Forsørger, der vil være elsket af alle

Det siges, at Mahdien vil have kontrol over vinden og regnen og afgrøderne. Under Mahdiens herredømme, vil verden leve i velstand. Islamisk tradition fortæller, at Muhammed engang sagde:

I de sidste dage af min umma [det universelle islamiske samfund], vil Mahdien komme. Allah vil give ham magt over vinden og regnen, og jorden vil frembringe sit løv. Han vil ødselt give rigdom væk, der vil være fåreflokke i overflod, og ummaen vil være stor og højt æret ... [24]
I disse år vil mit samfund nyde en tid med lykke, som det aldrig har oplevet før. Himlen vil sende regn over dem i strømme, jorden vil ikke tilbageholde nogle af sine planter, og rigdom vil være tilgængelig for alle. En mand vil stå og sige: "Giv mig, Mahdi!", og denne vil svare: "Tag". [25]

Som et resultat af de mange fordele, Mahdien bringer, siges det, at alle mennesker på jorden vil blive grebet af en dyb kærlighed til ham:

Allah vil så kærlighed til ham i alle menneskers hjerter. [26]
Al Mahdi kommer, alle taler kun om Ham, indsuger kærligheden til Ham og taler aldrig om andet end Ham. [27]

Tiden for Mahdiens styre

Mens der er mere end én tradition angående arten og tidspunktet for Mahdiens opstigning til magten, er der en særlig hadith, der placerer denne begivenhed på tidspunktet for en endelig fredsaftale mellem araberne og romerne ("romerne" bør fortolkes som de kristne, eller mere generelt Vesten). Selv om denne fredsaftale er indgået med "romerne", siges den at være formidlet specifikt af en jøde fra Arons præstelige slægt. Fredsaftalen vil blive indgået for en periode på syv år.

Rasulullah [Muhammed] sagde: Der vil være fire fredsaftaler mellem jer og romerne [de kristne]. Den fjerde aftale vil være formidlet af en person, der vil være efterkommer af Hadrat Haroon [Ærværdige Aron - Moses' bror] og vil blive stadfæstet for syv år. (Fremhævelse tilføjet) [28]

Det ser ud til, at perioden for denne syvårige fredsaftale også vil være perioden for Mahdiens styre. Mens der er nogle få traditioner, der angiver, at Mahdien vil regere på jorden i så meget som otte eller måske endda ni år, så fortæller de fleste traditioner, at hans regeringstid vil være på syv år.

Profeten sagde (...): Han vil opdele ejendommen, og vil lede folket efter deres Profets sunna, og etablere islam på Jorden. Han vil forblive i syv år, så dø, og muslimerne vil bede over ham. (Fremhævelse tilføjet) [29]
Profeten sagde: Mahdien (...) vil fylde Jorden med ret og rimelighed, som den havde været fyldt med undertrykkelse og tyranni, og han vil herske i syv år. (Fremhævelse tilføjet) [30]

Al-Mahdi, rytteren på en hvid hest

Mahdien menes at ride på en hvid hest. Hvorvidt dette er symbolsk eller bogstaveligt er svært at sige. Ganske interessant er denne tradition baseret på den muslimske fortolkning af de kristne skrifter. Trods det faktum, at muslimer ser Bibelen som ændret og korrumperet af jøder og kristne, hævder de stadig at tro, at visse dele af de "oprindelige" inspirerede bøger stadig kan findes inden i den "forvanskede" Bibel. Som sådan findes der en tradition inden for islamisk forskning, der søger at uddrage de dele af Bibelen, som muslimer føler, kan være ubesmittet af jødernes og de kristnes ødelæggende indflydelse. Disse jødisk-kristne traditioner bliver af muslimer kaldt israiliyyat. En af videregiverne af bibelske traditioner er den muslimske lærde Kab al-Ahbar. Han ses blandt muslimer som en troværdig viderebringer af hadith samt israiliyyat. [31] Kab al-Ahbars opfattelse, at rytteren på den hvide hest, som han findes beskrevet i Johannes' Åbenbaring, faktisk er Mahdien, støttes af to velkendte egyptiske forfattere, Muhammad Ibn Izzat og Muhammad Arif i deres bog Al Mahdi and the End of Time. Izzat og Arif citerer Kab al Ahbar for at sige:

Jeg finder Mahdien registreret i profeternes bøger (...) for eksempel siger Johannes' Åbenbaring: "Og jeg så en hvid hest, og han, der sad på den (...) drog ud fra sejr til sejr." [Åb 6:2] [32]

Derefter fortsætter Izzat og Arif med at sige:

Det er klart, at denne mand er Mahdien, der vil ride på den hvide hest og dømme efter Koranen (med retfærdighed) og med hvem der vil være mænd med mærker på panden af at bede [mærker på panden af at have bøjet sig i bøn med panden mod jorden fem gange dagligt]. [33]

Det siges af nogle, at dette var grunden til, at Saddam Hussein havde ladet talrige vægmalerier male over hele Bagdad, hvor han portrætterede sig selv som en muslimsk ridder på en hvid hest med trukket sværd i tapper kamp mod de vantro. [34]


Al-Mahdi, den mirakuløse arkæolog

I en afsluttende, meget interessant serie af traditioner om Mahdien finder vi, at han siges at frembringe nogle hidtil uopdagede Bibel-ruller og selv Pagtens Ark:

Kab al-Ahbar siger: "Han vil blive kaldt 'Mahdi', fordi han vil lede (yahdi) til noget skjult og vil bringe Toraen og Evangelierne frem fra en by kaldet Antioch." [35]
As-Suyuti nævnte i al-Hawi, at Allahs Sendebud, må Allah velsigne ham og give ham fred, sagde: "Han kaldes Mahdi, fordi han vil lede folk til et bjerg i Syrien, hvorfra han vil frembringe Toraens ruller for at tilbagevise jøderne. I Mahdiens hænder vil Pagtens Ark blive bragt frem fra søen Tiberias og anbragt i Jerusalem." [36]
Ad-Dani sagde, at han kaldes Mahdi, fordi han vil blive ledt til et bjerg i Syrien, hvorfra han vil frembringe Toraens ruller til brug i argumentationen mod jøderne, og overfor ham vil en gruppe af dem blive muslimer. [37]

Tilsyneladende er formålet med at finde disse "tabte" dele af Det Gamle og Det Nye Testamente samt Pagtens Ark at hjælpe Mahdien til at vinde konvertitter fra både kristendommen og jødedommen før "udslettelsen" af resten, der ikke konverterer til islam. Vi vil diskutere dette aspekt af islamisk tradition videre i senere kapitler.


Sammendrag

Efter gennemgangen af de forskellige islamiske traditioner og udtalelser fra muslimske lærde, så lad os nu genopfriske og gennemgå en liste over, hvad vi har lært om Mahdiens person og mission, som han eksisterer i sindet på mange af de 1,3 milliarder muslimer verden over.

1. Mahdien er islams primære messias-figur.
2. Han vil være en efterkommer af Muhammed og vil bære Muhammeds navn (Muhammed bin Abdullah).
3. Han vil være en meget troende muslim.
4. Han vil være en enestående åndelig, politisk og militær verdensleder.
5. Han vil dukke op efter en periode med stor uro og lidelse på Jorden.
6. Han vil etablere retfærdighed og retskaffenhed overalt i verden og udrydde tyranni og undertrykkelse.
7. Han vil være Kalif og Imam (stedfortræder og leder) for muslimer over hele verden.
8. Han vil lede en verdensrevolution og etablere en ny verdensorden.
9. Han vil lede militære kampagner mod alle, der modsætter sig ham.
10. Han vil invadere mange lande.
11. Han vil indgå en syvårig fredsaftale med en jøde af præstelig afstamning.
12. Han vil erobre Israel for islam og anføre de "troende muslimer" i en endelig nedslagtning af eller kamp mod jøderne.
13. Han vil etablere det nye islamiske verdenshovedkvarter i Jerusalem.
14. Han vil regere i syv år (muligvis så meget som otte eller ni).
15. Han vil få islam til at blive den eneste religion, der praktiseres på Jorden.
16. Han vil dukke op ridende på en hvid hest (muligvis symbolsk).
17. Han vil finde nogle hidtil uopdagede bibelske manuskripter, som han vil bruge til at argumentere med jøderne og få nogle jøder til at konvertere til islam.
18. Han vil også i Genesaret Sø finde Pagtens Ark, som han vil bringe til Jerusalem.
19. Han vil have overnaturlig magt fra Allah over vind og regn og afgrøder.
20. Han vil besidde og fordele enorme rigdomme.
21. Han vil blive elsket af alle mennesker på Jorden.

Noter

[1] Shaykh Muhammad Hisham Kabbani, The Approach of Armageddon? An Islamic Perspective (Canada, Supreme Muslim Council of America, 2003), p. 228

[2] Ibn Kathir, The Signs Before the Day of Judgement (London, Dar Al-Taqwa, 1991), p. 18

[3] Muhammad ibn Izzat og Muhammad Arif, Al Mahdi and the End of Time (London, Dar Al-Taqwa, 1997), p. 18

[4] Kabbani, p. 228

[5] Ayatullah Baqir al-Sadr og Ayatullah Muratda Mutahhari, The Awaited Savior, (Karachi, Islamic Seminary Publications), prologue, p. 1

[6] Abdulaziz Abdhulhussein Sachedina, Islamic Messianism, The Idea of the Mahdi in Twelver Shi’ism, (Albany, State University of New York, 1981) p. 2

[7] Kabbani, p. 229

[8] Tirmidhi Sahih, Sunan Abu Dawud, (Sahih), Vol. 5, P. 207; også fortalt af Ali b. Abi Talib, Abu Sa'id, Umm Salma, Abu Hurayra

[9] Sunan Abu Dawud, Bog 36, Nummer 4271. Fortalt af Umm Salamah, Ummul Mu'minin

[10] Ibn Maja, Kitab al-Fitan nr. 4084 som citeret af Kabbani, p. 231

[11] Sunan Abu Dawud, fortalt af Umm Salamah, Ummul Mu'minin

[12] Sideeque M. A. Veliankode, Doomsday Portents and Prophecies (Scarborough, Canada, 1999) p. 277

[13] Al-Sadr og Mutahhari, prologue, pp. 4, 5

[14] Izzat og Arif, p. 4

[15] Abdulrahman Kelani, The Last Apocalypse, An Islamic Perspective, (Fustat, 2003), pp. 34-35

[16] Ibn Hajar al-Haythami, Al-Qawl al-Mukhtasar fi’Alamat al-Mahdi al-Muntazar, p. 50 som citeret af Harun Yahya, The End Times and the Mahdi (Clarkesville Katoons , 2003), p. 96

[17] Kabbani, p. 231

[18] Abu Nuaym og As-Suyuti, fortalt af Thawban, som citeret af Izzat og Arif, p. 44

[19] Flags of The Islamic State, http://www.islamic-state.org/resources/flags-of-the-islamic-state.html

[20] Ibn Kathir, The Beginning and the End, vol. 2, pt. 3, p. 288 som citeret af Mark A. Gabriel, Jesus and Muhammad (Lake Mary, Charisma house, 2004), p. 60

[21] Tirmidhi som citeret af Mohammed Ali Ibn Zubair Ali, Signs of Qiyamah (Islamic Book Service, New Delhi, 2004), p. 42 og prof. M. Abdullah, Islam, Jesus, Mehdi, Qadiyanis and Doomsday, (Adam, New Delhi, 2004), p. 54

[22] Izzat og Arif, p. 40

[23] Sahih Muslim Bog 041, Nummer 6985

[24] Sahih Hakim Mustadrak, fortalt af Abu Said al-Khudri (4:557 and 558), som citeret af Kabbani p. 233

[25] At-Tabarani, fortalt af Abu Hurayra, som citeret af Izzat og Arif, p. 9

[26] El-Kavlul Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, som citeret af Harun Yahya, http://www.endoftimes.net/08mahdiandtheendtimes.html

[27] Al-Burhan fi Alamat al-Mahdi Akhir al-Zaman, som citeret af Harun Yahya, http://www.endoftimes.net/08mahdiandtheendtimes.html

[28] Tabarani, fortalt af Hadrat Abu Umamah, som citeret af Zubair Ali, p. 43 og Abduallah, p. 55

[29] Sunan Abu Dawud, Bog 36, Nummer 4273, fortalt af Umm Salamah, Ummul Mu'minin

[30] Sunan Abu Dawud, Bog 36, Nummer 4272, fortalt af Abu Said al-Khudri

[31] M S M Saifullah, Muhammad Ghoniem, Abu Hudhayfah & Khalid al-Khazraji, On The Transmitters Of Israiliyyat (Judeo-Christian Material) http://www.islamic-awareness.org/Hadith/Ulum/israel.html

[32] Izzat og Arif, p. 15

[33] ibid. p. 15

[34] Time magazine, Michael Elliot, Dec. 29, 2003, The Semiotics of Saddam

[35] Izzat og Arif, p. 40

[36] ibid. p. 16

[37] ibid. p. 16
Joel Richardson er først og fremmest en ambassadør for Jesus Kristus og en ægtemand og far, der er engageret i pro-liv og adoptionsbevægelser. Han er kunstner, menneskerettighedsaktivist, New York Times bestseller-forfatter, internationalt anerkendt foredragsholder og regelmæssig klummeskribent for WND (WorldNetDaily). Joel har en lang historie med opsøgende arbejde henvendt til det muslimske samfund og har en passion for at se muslimer komme til Kristus. Joel er også en anerkendt ekspert i bibelsk profeti og Mellemøsten. Joel er forfatter, medforfatter eller medredaktør af følgende bøger:

When af Jew Rules the World: What the Bible Really Says about Israel in the Plan of God
Mideast Beast: The Scriptural Case For an Islamic Antichrist
Islamic Antichrist: The Shocking Truth About the Real Nature of the Beast
God’s War on Terror: Islam, Prophecy & the Bible
Why We Left Islam: Former Muslims Speak Out
Indhold

Anbefalinger
Boginformation

IndledningEn bemærkning fra forfatteren

Første del: Introduktion til islamisk eskatologi og lære

Kapitel 1.           Hvorfor denne bog? Advarsel om den islamiske vækkelse
Kapitel 2.           Islams hellige skrifter
Kapitel 3.           Islamisk Eskatologi
Kapitel 4.           Mahdien: Islams ventede Messias
Kapitel 5.           Den bibelske Antikrist sammenlignet med Mahdien
Kapitel 6.           Den muslimske Jesus
Kapitel 7.           Den falske profet sammenlignet med den muslimske Jesus
Kapitel 8.           Dajjal: Islams Antikrist
Kapitel 9.           Den bibelske Jesus sammenlignet med Dajjal
Kapitel 10.         Antikrists genoplivede islamiske imperium
Kapitel 11.         Den mørke karakter af Muhammeds åbenbaringer
Kapitel 12.         Antikrists ånd i islam
Kapitel 13.         Islams ældgamle jødehad
Kapitel 14.         Endetidsmartyrium og islamisk halshugning
Kapitel 15.         Islam og målet om verdensherredømme
Kapitel 16.         Uærlighed og bedrag i islam
Kapitel 17.         Det store frafald, terror og islams konversionsrater
Kapitel 18.         Resumé af sammenligninger

Anden del: Videre analyse

Kapitel 19.         Mulige problemer med tesen
Kapitel 20.         Yderligere overvejelser

Tredje del: Hvordan skal vi reagere?

Kapitel 21.         Svar med bøn
Kapitel 22.         Svar med opsøgende virksomhed
Kapitel 23.         Forberedelse til martyriet

Appendiks: Værdsættelse af bibelsk eskatologi
Bibliografi
Oversættelse: Bombadillo