Hagekorset og halvmånen
Hvordan Nazi-Tysklands ledere forsøgte at rekruttere muslimer til deres krig mod jøder, Storbritannien og bolsjevismen
Af David Motadel
Oversættelse af: The Swastika and the Cresent
Kilde: The Wilson Quarterly, Vinter 2015
Udgivet på myIslam.dk: 20. oktober 2015

Denne artikel er tilpasset fra Motadels bog, Islam and Nazi Germany’s War, udgivet af Harvard University Press.

Den 25. juli 1940, lige efter Frankrigs fald og ved starten af Slaget om England, sendte den pensionerede tyske diplomat Max von Oppenheim et syv siders memorandum til udenrigsministeriet i Berlin. Tiden var inde, argumenterede han, til en omfattende strategi for mobilisering af den islamiske verden mod det britiske imperium.

Oppenheim vidste, hvad det drejede sig om; få havde formet Tysklands politik i forhold til islam i slutningen af kejsertiden og under 1. Verdenskrig så meget som ham. Alligevel gjorde memoet kun ringe indtryk i udenrigsministeriet. Tyske embedsmænd viste kun lidt interesse for Mellemøsten og endnu mindre for den bredere muslimske verden. Hitlers planer var fokuseret på Østeuropa. I den ikke-europæiske verden respekterede Berlin Italiens og Spaniens imperiale interesser, lande, som Hitler søgte som allierede. En politik for muslimsk mobilisering blev anset for unødvendig.

Da Tysklands krig bredte sig til muslimsk befolkede lande, ændredes denne opfattelse.

I 1941, hvor tyske tropper kæmpede i Nordafrika og rykkede frem mod Mellemøsten, begyndte politikerne i Berlin at overveje islams strategiske rolle mere systematisk. I november skrev den tyske diplomat Eberhard von Stohrer et memo, der gjorde gældende, at den muslimske verden snart ville blive vigtig for den samlede krig. Efter Frankrigs nederlag, skrev han, havde Tyskland opnået en "enestående position" og vundet sympati "i muslimernes øjne" ved at kæmpe mod Storbritannien, "undertrykkeren af vidtstrakte islamiske områder". Overbevist om, at den nazistiske ideologi var på linje med "mange islamiske principper", hævdede Stohrer, at Hitler - i den muslimske verden - allerede havde en "en fremtrædende position på grund af hans kamp mod jødedommen". Han foreslog, at der skulle skabes "et omfattende islam-program", herunder en erklæring om "Det Tredje Riges generelle holdning til islam".

I de følgende måneder, efterhånden som flere og flere embedsmænd i Berlin blev overbevist om en sådan plan, gjorde Nazi-Tyskland betydelige forsøg på at fremme en alliance med den "muslimske verden" mod deres påståede fælles fjender: Det Britiske Imperium, Sovjetunionen, USA og jøderne. Denne politik blev først rettet mod befolkningerne i Nordafrika og Mellemøsten, men blev hurtigt udvidet til muslimer på Balkan og i Sovjetunionen. Til sidst blev næsten alle dele af regimet - fra udenrigsministeriet og propagandaministeriet til Die Wehrmacht [Tysklands forsvar] og SS - involveret i bestræbelserne på at promovere Tyskland som islams protektor og befrier.

Forsøgene på at vinde muslimers sympati over hele verden var først og fremmest motiveret af materielle interesser og strategiske overvejelser, ikke ideologi. Villigheden til at forholde sig pragmatisk til spørgsmål om race, samt fraværet af anti-islamiske holdninger i den nazistiske ledelse, gjorde lanceringen af en sådan alliance mulig.

Den mest oplagte hindring for en inkluderende politik over for muslimer var selvfølgelig den nazistiske racisme. I Mein Kampf havde Hitler postuleret den racemæssige underlegenhed af ikke-europæiske folk. Under sin lovprisning af europæisk imperialistisk herredømme, havde han latterliggjort de anti-imperialistiske bevægelser som en "koalition af krøblinge", der på grund af "racemæssig underlegenhed" aldrig kunne blive en allieret af det tyske folk. Men kort efter magtovertagelsen viste tyske embedsmænd sig dog at være mere pragmatiske.

Af diplomatiske grunde havde Berlin forsøgt at undgå enhver eksplicit racediskrimination mod ikke-jøder i Mellemøsten. Denne linje blev væsentligt kompliceret ved indførelsen af Nürnberg-lovene i 1935. Ved kodificeringen af racismen henviste lovene til "jøder" og personer af "tysk eller beslægtet blod"; i praksis blev disse kategorier raffineret til "personer af tysk og beslægtet blod" og "jøder og andre fremmede", med de europæiske folk og deres efterkommere i den ikke-europæiske verden betragtet som "beslægtede".

Efter henvendelser fra den tyrkiske ambassade, som var bekymret over juridisk diskrimination mod tyrkere og tyske borgere af tyrkisk afstamning, udstedte tyske myndigheder et internt dekret: Tyrkiet var en del af Europa; andre mellemøstlige lande, herunder Egypten og Iran, kunne ikke hævde at være europæiske. Denne erklæring slap snart ud til den udenlandske presse, og den 14. juni 1936 meddelte Le Temps, at Berlin havde besluttet at fritage tyrkere fra Nürnberg-lovene, mens iranere, egyptere og irakere blev betragtet som "ikke-ariske". I de kommende dage udløste lignende artikler et ramaskrig blandt iranske og egyptiske embedsmænd.

Reza Shah

Straks udsendte det tyske udenrigsministerium en pressemeddelelse om, at rapporterne var ubegrundede. De egyptiske og iranske ambassadører blev forsikret om, at Nürnberg-lovene kun var rettet mod jøder. Mens den egyptiske ambassadør blot havde bedt om en præcisering af, at egyptere ikke blev ramt af de tyske racelove, forlangte Teherans ambassadør en udtrykkelig erklæring om, at iranere blev betragtet som racemæssigt beslægtet med tyskerne. Et år tidligere havde Reza Shah besluttet, at hans land skulle kaldes "Iran" i stedet for "Persien" i internationale sammenhænge - navnet "Iran" er i slægt med "arisk" og henviser til "Ariernes Land" - og iranske embedsmænd gjorde ingen hemmelighed af, at de mente dette udtryk nyttigt i betragtning af, at "nogle lande bryster sig af at være ariske".

For at drøfte spørgsmålet, samledes repræsentanter for alle større ministerier i udenrigsministeriet den 1. juli 1936. Walter Gross, leder af det nazistiske Bureau for Racepolitik, gjorde det klart, at enhver formel erklæring var udelukket. Alligevel blev det aftalt, at ambassadørerne skulle informeres om, at racelovene ikke var rettet mod (ikke-jødiske) udenlandske statsborgere, og at iranske og egyptiske borgere ville blive behandlet på samme måde som andre ikke-jødiske udenlandske statsborgere; ægteskaber mellem ikke-tyske mænd og tyske kvinder blev accepteret, mens ægteskaber mellem ikke-tyske kvinder og tyske mænd var mulige, afhængige af en "racemæssig undersøgelse" af kvinden. Embedsmænd i Egypten og Iran blev forsonede.

Mens raceteorien kunne retfærdiggøre undtagelse af persere og tyrkere fra racediskrimination, var tilfældet med araberne mere kompliceret: de blev af de fleste race-ideologer set som "semitter". Regimets embedsmænd var klar over, at udtrykket "antisemit" var problematisk, fordi det ramte grupper, de ikke ønskede at fornærme. Så tidligt som i 1935 instruerede Goebbels' propagandaministerium derfor pressen om at undgå udtrykkene "antisemitisk" eller "antisemitisme", og i stedet bruge ord som "anti-jødisk." I krigsårene blev tyske embedsmænd mere bekymrede om ikke at krænke arabiske følelser, og bestræbelser på at forbyde brugen af disse udtryk intensiveredes. I begyndelsen af 1942 blev propagandaministeriets kontor for "Antisemitisk Aktion" til kontoret for "Anti-jødisk Aktion." Selv det nazistiske Bureau for Racepolitik støttede afskaffelsen af udtrykket, og Walter Gross skrev et åbent brev til den irakiske nationalist og akse-samarbejdspartner Rashid Ali al-Gaylani, der insisterede på, at jøder skulle "strengt skelnes" fra folkene i Mellemøsten, og at den nazistiske regering "anerkender arabere som medlemmer af en førsteklasses race, som kan se tilbage på en glorværdig og heroisk historie". Kampen var imod jøder, ikke semitter i almindelighed.

Med den tyske inddragelse af muslimerne i Sydøsteuropa og de tyrkiske mindretal i Sovjetunionen, blev de racemæssige retningslinjer lempet også her. I 1943, da tyskerne rykkede ind i Bosnien-Hercegovina, erklærede SS endda muslimerne på Balkan som tilhørende de "racemæssigt værdifulde europæiske folk".

For den nazistiske elite var enhver uønskelig racemæssig klassificering af muslimske befolkninger noget helt andet end det ønskelige ved islam som trosretning. Faktisk skelnede mange af dem, herunder Hitler, mellem race og religion, når talen var om islam.


Heinrich Himmler

En række højtstående nazister udtrykte deres sympati for islam. Måske mest fascineret af denne tro - og begejstret for, hvad han mente var et slægtskab mellem nazisme og islam - var Heinrich Himmler. Under beretningen om et møde mellem Himmler og Hitler i Berlin i februar 1943, bemærkede Edmund Glaise von Horstenau, en general i Die Wehrmacht, at Himmler havde udtrykt foragt for kristendommen og samtidig fundet islam "meget beundringsværdig". Et par måneder senere talte Himmler igen "om den heroiske karakter af den muhamedanske religion, mens han udtrykte sin foragt for kristendommen, og især katolicismen", skrev Horstenau.

De mest intime indblik i Himmlers holdning til islam er givet af hans læge, Felix Kersten, hvis berygtede erindringer afsætter et helt kapitel til Himmlers "begejstring for islam". Kerstens erindringer er afgjort en problematisk historisk kilde. Mens nogle afsnit, især dem om hans rolle i redningen af jøder og andre ofre for regimet, blev manipuleret og fabrikeret af forfatteren, har andre vist sig at være korrekte; passagerne om islam passer med andre beretninger om Himmlers syn på muslimer, og kan betragtes som troværdige.

Ifølge Kersten, så Himmler islam som en maskulin, soldatermæssig religion, og han fortalte ham i slutningen af 1942:

Muhammed vidste, at de fleste mennesker er frygteligt feje og dumme. Dette er grunden til, at han lovede enhver kriger, der kæmper modigt og falder i kamp, to [sic] smukke kvinder. (...) Dette er et sprog, en soldat forstår. Når han tror, at han vil blive hilst velkommen på denne måde i efterlivet, vil han være villig til at give sit liv; han vil være begejstret for at gå i kamp og ikke frygte døden. Du kan kalde det primitivt og grine af det (...) men det er baseret på dybere visdom. En religion skal tale en mands sprog.

Himmler, der havde forladt Den Katolske Kirke i 1936, begræd, at kristendommen ikke gav løfter til soldater, der faldt i kamp, ingen belønning for tapperhed. Islam, derimod, var "en religion for folkets soldater", en praktisk tro, som forsynede de troende med vejledning i hverdagslivet. Himmler - overbevist om, at Muhammed var en af de største mænd i historien - havde tilsyneladende samlet biografier over Profeten, og håbede at kunne besøge muslimske lande og fortsætte sine studier, efter at krigen var vundet. I samtaler med Hajj Amin al-Husseini - den legendariske stormufti af Jerusalem, som stod på aksemagternes side og flyttede til Berlin i 1941, hvorfra han opfordrede til hellig krig mod de allierede - beklagede Himmler de mislykkede invasioner af islamiske styrker i tidligere århundreder, som, sagde han, "berøvede Europa islams blomstrende åndelige lys og civilisation".

Hitler viste sig lige så fascineret af islam. Efter krigen mindedes Eva Brauns søster, Ilse, hans hyppige diskussioner af emnet, hvor han igen og igen sammenlignede islam med kristendommen for at nedvurdere sidstnævnte. I modsætning til islam, som han så som en stærk og praktisk tro, beskrev han kristendommen som en blød, kunstig, svag religion af lidelse. Islam var en religion for her og nu, fortalte Hitler sin omgangskreds, mens kristendommen var en religion om et rige, der skulle komme - et, der var dybt utiltrækkende sammenlignet med det paradis, der blev lovet af islam.

For Hitler var religion et middel til at støtte menneskets praktiske liv på jorden og ikke et mål i sig selv. "De forskrifter, der befalede folk at vaske sig, at undgå visse drikkevarer, at faste på udpegede datoer, at sætte sig i bevægelse, at stå op med solen, at klatre op til toppen af minareten - alle disse var forpligtelser opfundet af intelligente mennesker," bemærkede han i oktober 1941 i overværelse af Himmler. "Formaningen om at kæmpe modigt er også selvforklarende. Se for øvrigt den måde, som en naturlig følge, hvorpå muhamedaneren blev lovet et paradis befolket af hurier, hvor vinen flød i strømme - et rigtigt jordisk paradis," sagde han begejstret. "De kristne, på den anden side, erklærer sig tilfredse, hvis de efter deres død får lov til at synge halleluja!" To måneder senere kommenterede han i samme retning: "Jeg kan forestille mig folk blive begejstrede for Muhammeds paradis, men ikke for de kristnes fade paradis!" Hitler sammenlignede også islam med andre asiatiske religioner, som han beundrede. "Ligesom i islam, er der ingen form for rædsel i den japanske statsreligion, men derimod et løfte om lykke," sagde han den 4. april 1942.

Adolf Hitler

Derimod havde kristendommen "universaliseret" "religionens rædsel", som i Hitlers øjne var et resultat af "jødisk dogme". Engang, mens han var i gang med sin sædvanlige agitation mod Den Katolske Kirke - som han fortalte sit publikum var prakket tyskerne på af "jødisk snavs og præsteligt vrøvl" - udtrykte han vrede over, at tyskerne var blevet hjemsøgt af kristendommen, "mens den religiøse lære i andre dele af verden, som f.eks. den af Konfutse, Buddha og Muhammed, tilbyder et unægteligt bredt grundlag for den religiøst sindede".
Når han rasede mod den kristne kirkes tilslutning til "bevist usandhed", kom han igen til at tale om islam: "Det føjer lidt til vores viden om Skaberen, når en eller anden præsenterer os for et ligegyldigt eksemplar af en mand som hans opfattelse af Guddommen. I denne henseende i det mindste, er muhamedaneren mere oplyst." Under en overvejelse over historien, beskrev han det islamiske herredømme på Den Iberiske Halvø som den "mest kultiverede, den mest intellektuelle og på alle måder bedste og lykkeligste epoke i spansk historie", én, der blev "efterfulgt forfølgelsernes periode, med dens uophørlige grusomheder."

Hitler udtrykte denne opfattelse gentagne gange. Efter krigen huskede Albert Speer, at Hitler var blevet meget imponeret af en historisk udlægning, han havde hørt fra nogle fremtrædende muslimer:

Da muhammedanerne i det 8. århundrede forsøgte at trænge gennem Frankrig og ind i Centraleuropa, fortalte hans gæster ham [Hitler], var de blevet slået tilbage i Slaget ved Tours. Havde araberne vundet dette slag, ville verden have været muhammedansk i dag. For de havde en religion, der troede på udbredelse af troen ved sværdet og på undertvingelse af alle nationer under denne tro. De germanske folkeslag ville være blevet arvinger til denne religion. Sådan en trosbekendelse passede perfekt til det tyske temperament. Hitler sagde, at de erobrende arabere, på grund af deres racemæssige underlegenhed, i det lange løb ikke ville kunne stå mål med det barske klima og vilkårene i landet. De ville ikke kunne holde de mere livskraftige indfødte nede. Så i sidste ende ville ikke arabere, men islamiserede tyskere stå som herskere over dette muhammedanske imperium.

Mens Hitler ikke opfattede islam som en "semitisk" religion, forblev dens tilhængeres race et tavst, men vedvarende problem. Vores viden om de idéer om islam, der cirkulerede indenfor den nazistiske elite, kommer ganske vist mest fra erindringer og vidnesbyrd aflagt efter krigen og skal læses med forsigtighed. Ikke desto mindre tegner disse beretninger et bemærkelsesværdigt sammenhængende billede af de ideologiske forestillinger, der var fremherskende i regimets højere lag.

Gennem krigsårene instruerede propagandaministeriet gentagne gange pressen til at fremme et positivt billede af islam. I en opfordring til journalister om at fremhæve den "islamiske verden som en kulturel faktor", instruerede Goebbels i efteråret 1942 tidsskrifter til at kassere de negative billeder af islam, som i århundreder var blevet spredt af kirkelige polemikere, og i stedet fremme en alliance med den islamiske verden, som blev beskrevet som både anti-bolsjevikisk og anti-jødisk. Henvisninger til ligheder mellem jøder og muslimer, som set i forbuddet mod svinekød og den rituelle omskæring, skulle undgås. I de følgende måneder dekreterede propagandaministeriet, at tidsskrifter skulle skildre USA som "islams fjende" og understrege amerikansk og britisk fjendtlighed mod den muslimske religion.

I september 1943 erklærede det nazistiske parti udtrykkeligt, at det accepterede medlemmer, der var "tilhængere af islam", og understregede, at da partiet accepterede kristne som medlemmer, var der ingen grund til at udelukke muslimer.

Da tyske tropper marcherede ind i muslimsk befolkede krigszoner i Nordafrika, på Balkan og i Sovjetunionens grænselande, anså tyske myndigheder på stedet ofte islam for at være af politisk betydning. Så tidligt som i 1941 uddelte Die Wehrmacht den militære håndbog, Der Islam, for at lære tropperne at opføre sig korrekt over for muslimske befolkninger. På Østfronten, i Kaukasus og på Krim, beordrede tyskerne genopbygning af moskeer og madrasaer, der tidligere var revet ned af Moskva-styret, og genetablering af religiøse ritualer og fester i den hensigt at underminere det sovjetiske styre. Tyske militære embedsmænd gjorde også omfattende forsøg på at optage religiøse dignitarer i de østlige territorier, på Balkan, og i Nordafrika. Nazistiske propagandister i disse områder forsøgte at bruge religiøs retorik, ordbrug og ikonografi for at mobilisere muslimer mod Tysklands fjender. Måske var den vigtigste del af denne politik rekrutteringen af muslimer til de tyske armeer.

I efteråret 1941 efter nederlaget af Operation Barbarossa og Hitlers lynkrigsstrategi i Østen, var Hitlers militære kommando konfronteret med en drastisk mangel på mandskab. Ved udgangen af november 1941 havde Berlin registreret 743.112 mænd døde, sårede, eller savnede i kamp - næsten en fjerdedel af hele deres østlige hær. Tyske soldater, blev det klart, kunne ikke vinde krigen alene.

I slutningen af 1941 begyndte Die Wehrmacht at rekruttere blandt krigsfanger og civilbefolkningen i dens østlige besatte områder. Aserbajdsjanere, turkestanere, kalmyker, ukrainere, georgiere, armeniere og forskellige andre kæmpede som en del af Die Wehrmachts såkaldte østlige tropper. I midten af 1943 udgjorde de østlige tropper mere end 300.000 mand; et år senere, var dette tal fordoblet, hvoraf langt de fleste var ikke-slaviske minoriteter fra de sydlige udkanter af det sovjetiske imperium, og mange tusinder af dem var muslimer fra Kaukasus, Krim, Volga-Ural-området og Centralasien. Samtidig begyndte Himmler at hverve ikke-tyskere til Waffen-SS, først vest- og nordeuropæere og senere ikke-germanske folk, blandt dem muslimer fra Bosnien, Hercegovina, Albanien og Sovjetunionen. Det blev en af historiens største kampagner til mobilisering af muslimer under ledelse af en ikke-muslimsk magt.


Soldater fra Waffen-SS division Handschar i Bosnien

Denne rekrutteringskampagne var ikke resultatet af en langsigtet strategi, men en konsekvens af skiftet i retning af kortsigtet planlægning efter den fejlslagne Barbarossa-plan. De fleste af rekrutterne var drevet af materielle interesser. For mange af de muslimske frivillige fra Sovjetunionen, som blev rekrutteret i krigsfangelejre, var et betydeligt incitament udsigten til løn og bedre forsyninger - at kæmpe for tyskerne var en attraktiv mulighed i forhold til de forfærdelige forhold i lejrene. Andre, især muslimske rekrutter fra civilbefolkningen på Balkan og Krim, håbede at kunne beskytte deres familier og landsbyer mod partisaner. Nogle blev drevet ind i de tyske rækker af ideologi, nationalisme, religiøst had og anti-bolsjevisme. Under hagekorsbanneret mente de frivillige, at de støttede kampen mod bolsjevismen eller den britiske imperialisme og for befrielsen af deres lande fra fremmed herredømme. Tyskerne på deres side gjorde alt, hvad de kunne, for at spille på deres udenlandske hjælperes potentielle ideologiske motiver.

I januar 1944 hilste Himmler en gruppe bosnisk muslimske militære ledere i Schlesien med ordene: "Hvad er der til at adskille muslimer i Europa og resten af verden fra os tyskere? Vi har fælles mål. Der findes ikke et mere solidt grundlag for samarbejde end fælles mål og fælles idealer. I 200 år har Tyskland ikke haft den mindste konflikt med islam." Tyskland havde været venner med islam, erklærede Himmler, ikke bare af pragmatiske grunde, men af overbevisning. Gud - "I siger Allah, det er det samme" - havde sendt Der Führer, der først ville befri Europa og derefter hele verden for jøderne. SS-lederen fremmanede derefter de påståede fælles fjender - "bolsjevikkerne, England, Amerika, alle konstant drevet af Jøden."

Tyske militære embedsmænd gav deres muslimske rekrutterer en bred vifte af indrømmelser, der tog hensyn til den islamiske kalender og religiøse love såsom rituel slagtning. En fremtrædende rolle i enhederne blev spillet af militære imamer, der ikke kun var ansvarlige for sjælesorg, men også for politisk indoktrinering. De blev uddannet på særlige imam-kurser, som Die Wehrmacht og SS etablerede i Potsdam, Göttingen, Guben og Dresden.

Selv om de var oprettet primært for at spare tysk blod og råde bod på den drastiske mangel på mandskab, så ledelserne i Die Wehrmacht og SS også en propagandistisk værdi af ikke-tyske enheder, som de håbede ville ødelægge moralen i fjendens hære og bagland. Tyske embedsmænd insisterede på, at når disse enheder blev indsat, ville de vinde bredere islamisk støtte - vise, med ordene fra en intern SS-rapport, "hele den muhamedanske verden", at Det Tredje Rige var klar til at konfrontere "nationalsocialismens og islams fælles fjender". Denne misforståelse - ideen om, at islam var en monolit, der kun behøvede at blive aktiveret - dominerede det nazistiske lederskabs synspunkter.

Til sidst blev muslimske enheder indsat i Stalingrad, Warszawa og Milano, samt i forsvaret af Berlin. På alle fronter kæmpede de muslimske soldater til det sidste. Kun i det kaos, der herskede i krigens sidste måneder, hvor alt håb om en tysk sejr var knust, blev det vanskeligt at opretholde moral og disciplin i enhederne. Antallet af deserteringer voksede. Soldater tog afsted individuelt og i grupper, eller vendte simpelthen ikke tilbage fra orlov. Andre lemlæstelse sig selv for at fremtvinge hjemsendelse.

Efter at krigen var tabt, blev skæbnen for Tysklands muslimske soldater grusom. På Balkan stod de overfor Titos gengældelse, hvor SS-enhedernes imamer var den første til at blive straffet med henrettelse, fængsling eller tvangsarbejde. I Østen betragtede Moskva samarbejdet af alle dem, der havde kæmpet i tyske enheder, som højforræderi.

På Jalta-konferencen havde De Tre Store aftalt at hjemsende alle tidligere sovjet-borgere. Derfor afvæbnede briterne og amerikanerne alle soldater fra Hitlers ikke-tyske enheder og tilbageholdt dem i særlige lejre. Til sidst overgav de legionærerne til den røde hær.

Udleveringen begyndte i sommeren 1945 og blev ledsaget af dramatiske scener. Snesevis sprang fra kørende tog. Da de lagde til i Odessa, sprang mange fra deportationsskibene i Sortehavet; nogle begik selvmord. En af imamerne døde ved selv-ofring. Efter at være kommet til USSR, blev de fleste massakreret af sovjetiske kadrer eller sendt til Gulag. "Gennem hele 1945 og 1946 strømmede en stor bølge af ægte - langt om længe - fjender af det sovjetiske styre ind i Øhavet," mindedes Alexander Solsjenitsyn senere i Gulag Øhavet.

En af de få, der offentligt kritiserede disse deportationer, var faktisk George Orwell, der arbejdede som krigskorrespondent på kontinentet. "Disse kendsgerninger, der var kendt af mange journalister på stedet, blev næsten ikke nævnt i den britiske presse," bemærkede han i 1946 i en fordømmelse af den åbenlyse mangel på offentlig interesse. Først da det blev indiskutabelt, at udleveringerne endte med henrettelser og slavearbejde, opgav de allierede deres hjemsendelsespolitik. De muslimer, der var tilbage i lejrene eller var undsluppet, fik status som "fordrevne personer", og flere tusinde blev i Vesten.

I de sidste måneder af krigen, i Berlin-bunkeren, beklagede Hitler, at Det Tredje Riges bestræbelser på at mobilisere den muslimske verden ikke havde været stærke nok. "Hele islam vibrerede ved nyheden om vore sejre", og muslimerne havde været "klar til at rejse sig i oprør," sagde han til Bormann. "Bare tænk på, hvad vi kunne have gjort for at hjælpe dem, selv at opildne dem, hvilket ville have været både vores pligt og i vores interesse!" I stedet havde Tyskland for længe respekteret italienske interesser i den muslimske verden, hvilket havde forhindret, som Hitler udtrykte det, en "strålende politik over for islam". "For i disse dele af verden er italienerne mere bittert forhadte, selvfølgelig, end både briterne og franskmændene". Den tysk-italienske alliance havde "skabt en følelse af ubehag blandt vore islamiske venner, som uundgåeligt så os som deres undertrykkeres villige eller uvillige medskyldige", beklagede han.

Ubundet af dets allierede, kunne Tyskland have befriet muslimerne fra Vichy- og italiensk styre i Nordafrika, hvilket så ville have fået stærke eftervirkninger i muslimske lande under britisk styre. En bevægelse kunne have været tilskyndet i Nordafrika, der ville have bredt sig til resten af den muslimske verden. "En sådan politik ville have vakt begejstring over hele islam", sagde Hitler. "Det er karakteristisk for den muslimske verden, fra Atlanterhavets til Stillehavets bredder, at hvad der påvirker én, på godt og ondt, påvirker alle".

I overvejelser over sine visioner om en europæisk nyordning, insisterede Hitler på, at hans nye Europa ville være gået i gang med "en dristig venskabets politik over for islam". Efter Hitlers opfattelse havde Tysklands islampolitik ikke været vidtgående nok.
David Motadel er forsker i historie ved Gonville and Caius College, University of Cambridge.
Oversættelse: Bombadillo