Tag jer ikke jøder eller kristne til venner?
Af Stephen M. Kirby
Oversættelse af: Don’t Take Jews and Christians as Friends?
Kilde: FrontPageMag.com, 11. maj 2015
Udgivet på myIslam.dk: 1. juni 2015

Hvis intet andet er nævnt, er alle koran-citater i det følgende taget fra Ellen Wulffs danske oversættelse (Forlaget Vandkunsten, 2006), dog således, at "Gud" er erstattet med "Allah".

Nogle hævder, at kapitel 5, vers 51 i Koranen forbyder muslimer at være venner med jøder og kristne. Andre hævder, at dette vers kan fortolkes på forskellige måder, og at det kun rådgiver muslimer om ikke at tage jøder og kristne til for eksempel juridiske eller åndelige vejledere. Fordi Koranen betragtes som Allahs tidløse ord, der skal følges af muslimer, så lad os se hvilken påstand, der støttes af islamisk lære.


Koranen

Da de fleste muslimer ikke taler arabisk, er Koranen blevet oversat til utallige sprog for at hjælpe muslimer til at lære om deres tro. Da det er blasfemi at give en forkert oversættelse af betydningen af et koran-vers, hviler der en enorm byrde på skuldrene af oversætteren for at sikre, at oversættelsen afspejler det arabiske vers. Med dette in mente lad os se på, hvordan 5:51 er blevet oversat til engelsk af muslimske lærde i fem forskellige moderne oversættelser af Koranen [indledt af Ellen Wulffs danske oversættelse]:

I, der tror! Tag jer ikke jøder eller kristne til venner! De er venner indbyrdes. Den af jer, der slutter venskab med dem, bliver én af dem. Allah retleder ikke de folk, der handler uret.
- Koranen 5:51
5:51: O you who believe! Take not the Jews and the Christians as Auliya’ (friends, protectors, helpers), they are but Auliya’ of each other. And if any amongst you takes them as Auliya’, then surely, he is one of them. Verily, Allah guides not those people who are the Zalimun (polytheists and wrongdoers and unjust).
- Interpretation of the Meanings of The Noble Qur’an, trans. Khan and Al-Hilali (2007)
5:51: O, I der tror! Tag jer ikke jøderne og de kristne til Auliya (venner, beskyttere, hjælpere)! De er kun Auliya indbyrdes. Og hvis nogen blandt jer tager dem som Auliya, så er han helt sikkert én af dem. Sandelig, Allah retleder ikke de folk, der er Zalimun (polyteister og lovovertrædere og uretfærdige).
- Interpretation of the Meanings of The Noble Qur’an, engelsk overs. Khan and Al-Hilali (2007)
5:51: O ye who believe! Take not the Jews and the Christians for friends. They are friends one to another. He among you who taketh them for friends is (one) of them. Lo! Allah guideth not wrongdoing folk.
- The Meaning of the Glorious Koran, trans. Marmaduke Pickthall (1930; rpt. 1992)
5:51: O, I der tror! Tag jer ikke jøderne og de kristne til venner. De er venner indbyrdes. Den af jer, der slutter venskab med dem, bliver én af dem. Se! Allah retleder ikke de folk, der handler uret.
- The Meaning of the Glorious Koran, engelsk overs. Marmaduke Pickthall (1930; genoptrykt 1992)
5:51: You who believe! do [sic] not take the Jews and Christians as your friends; they are the friends of one another. Any of you who takes [sic] them as friends is one of them. Allah does not guide wrongdoing people.
- The Noble Qur’an: A New Rendering of its Meaning in English, trans. Abdalhaqq and Aisha Bewley (2011)
5:51: I, der tror! Tag jer ikke jøderne og de kristne som jeres venner; de er venner indbyrdes. Enhver af jer, der slutter venskab med dem, bliver én af dem. Allah retleder ikke de folk, der handler uret.
- The Noble Qur’an: A New Rendering of its Meaning in English, engelsk overs. Abdalhaqq and Aisha Bewley (2011)
5:51: O ye who believe! take [sic] not the Jews and the Christians for your friends and protectors: They are but friends and protectors to each other. And he amongst you that turns to them (for friendship) is of them. Verily Allah guideth not a people unjust.
- The Meaning of the Holy Qur’an, trans. Abdullah Yusuf Ali (2010)
5:51: O, I der tror! Tag jer ikke jøderne og de kristne til venner og beskyttere: De er kun venner og beskyttere indbyrdes. Og den blandt jer, der vender sig til dem (for venskab), bliver én af dem. Sandelig, Allah retleder ikke et uretfærdigt folk.
- The Meaning of the Holy Qur’an, engelsk overs. Abdullah Yusuf Ali (2010)

I nogle år har Council on American-Islamic Relations (CAIR) [Rådet for Amerikansk-Islamiske Relationer] distribueret en gratis, særlig oversættelse af Koranen. Denne oversættelse blev udført af Muhammad Asad, og her følger hans oversættelse af 5:51:

5:51: O YOU who have attained to faith! Do not take the Jews and the Christians for your allies: they are but allies of one another – and whoever of you allies himself with them becomes, verily, one of them; behold, God does not guide such evildoers.
- The Message of the Qur’an, trans. Muhammad Asad (2003)
5:51: O, I der er nået til tro! Tag ikke jøderne og de kristne til jeres allierede: de er kun allierede indbyrdes - og den af jer, der allierer sig med dem, bliver i sandhed én af dem; se, Allah retleder ikke sådanne misdædere.
- The Message of the Qur’an, engelsk overs. Muhammad Asad (2003)

I fodnote 72 til dette vers, forklarede Asad, at "allierede" betød "venskab":

Ifølge de fleste af kommentatorerne (f.eks. Tabari), betyder dette, at hvert af disse to samfund kun slutter ægte venskab blandt deres egne tilhængere - dvs. jøderne med jøderne og de kristne med de kristne - og derfor ikke kan forventes at være virkelig venlige mod tilhængerne af Koranen.

Koran-kommentarer (tafsirer)

Asad henviste til kommentatorer, der har givet en forklaring på dette vers, dvs. til autoritative islamiske lærde, der har skrevet kommentarer (tafsirer) til Koranen, som muslimer har brugt i århundreder til at forstå meningen af de enkelte vers. Så lad os se, hvordan nogle af disse autoritative lærde har forklaret 5:51.

I et afsnit med titlen: "The Prohibition of Taking the Jews, Christians and Enemies of Islam as Friends" ["Forbuddet mod at tage jøderne, de kristne og islams fjender som venner"], forklarede Ibn Kathir dette vers ved at påpege, at ...

Allah forbyder Sine troende tjenere at have jøder og kristne som venner, fordi de er fjender af islam og dens folk, må Allah forbande dem. Allah siger derefter, at de er venner indbyrdes, og Han giver en advarende trussel til dem, der gør dette. Og hvis nogen blandt jer slutter venskab med dem, så er han helt sikkert én af dem.
- Tafsir Ibn Kathir, vol. 3, s. 204

Tafsir Al-Jalalayn (s. 256) forklarede, at dette vers betød, at muslimer ikke skal tilslutte sig jøder og kristne "i gensidig venskab og kærlighed" eller "i deres vantro".

Tafsir Ibn Abbas (s. 143) udtalte, at muslimer, der tager jøder og kristne som venner, "ikke (er) omfattet af Allahs beskyttelse og sikkerhed."

Man kunne påpege, at disse tre tafsirer blev skrevet for århundreder siden og derefter hævde, at opfattelsen af dette vers helt sikkert er blevet "moderniseret". Så lad os se på to nyere tafsirer.

Tafsir as-Sadi blev skrevet i begyndelsen af det 20. århundrede. Her er hvordan 5:51 forklares:

Allah - mens Han for sine troende tjenere beskriver den uvidende tilstand og uetiske opførsel af jøderne og de kristne - befaler dem til ikke at indgå alliance med dem. Dette skyldes, at de kristne og jøderne støtter hinanden og er forenede i deres opposition til andre. I bør ikke gøre dem til jeres allierede; de er snarere jeres fjender og de bekymrer sig ikke det mindste om jeres tab; de vil ikke lade noget uforsøgt for at vildlede jer. Kun en person, der er som dem, vil indgå alliance med dem.
- Tafsir as-Sadi, vol. 1, s. 512

Tafsir Ahsanul-Bayan blev først udgivet i 1995; her er, hvordan denne tafsir forklarer 5:51:

Verset forbyder muslimer at have nære relationer til dem og tage dem som beskyttere og hjælpere, fordi de er fjender af Allah, muslimerne og islam. Det skal bemærkes, at de, der tager dem som beskyttere og hjælpere, vil blive regnet blandt dem.
- Tafsir Ahsanul-Bayan, vol. 1, s. 616

Så her har vi fem autoritative tafsirer, der er fælles om at forklare, at 5:51 forbyder muslimer at være venner med jøder og kristne; og at - i forbindelse med dette vers - tre af disse tafsirer (herunder de to mest moderne), specifikt henviser til jøder og kristne som fjender af islam.


Yderligere vidnesbyrd

Tanken om, at muslimer ikke bør tage jøder og kristne som venner, forstærkes i de følgende vers i Koranen:

Kapitel 5, vers 82:

Du finder, at det er jøderne og dem, der sætter andre ved Allahs side, der er mest fjendtligt stemt overfor dem, der tror [muslimerne];

Kapitel 9, vers 29:

Bekæmp dem, som ikke tror på Allah og den yderste dag, og som ikke forbyder, hvad Allah og Hans udsending [Muhammed] forbyder; og blandt dem, der har fået Skriften [jøder og kristne], skal I bekæmpe dem, der ikke bekender sig til den sande religion [dvs. islam], indtil de kuet er rede til at betale skat!

Kapitel 98, vers 6:

De, der er vantro [som ikke tror på religionen islam, Koranen og Profeten Muhammed], blandt Skriftens folk [jøder og kristne] og dem, der sætter andre ved Allahs side, er i Helvedes ild; dér skal de forblive til evig tid. De er de værste af skabningen.

Denne antipati mod jøder og kristne blev gentaget i Muhammeds lære, f.eks.:

Abu Huraira fortalte, at Allahs Sendebud (fred være med ham) havde sagt: Hils ikke på jøderne og de kristne, før de hilser på dig, og når du møder én af dem på vejene, så tving ham til at gå på den smalleste del af den.
- Sahih Muslim, nr. 2167
Fortalt af Abu Hurairah: Allahs Sendebud sagde: "Timen vil ikke komme før I kæmper mod jøderne, og stenen bag hvilken en jøde gemmer sig vil sige: 'O muslim! Der gemmer sig en jøde bag mig, så dræb ham.'"
- Sahih Al-Bukhari, nr. 2926

Muhammed sagde endda, at jøder og kristne ville træde i stedet for muslimer i Helvede:

Abu Burda fortalte på sin fars autoritet, at Allahs Apostel (fred være med ham) sagde: Ingen muslim vil dø, undtagen at Allah vil indsætte en jøde eller en kristen i stedet for ham i Helvedesilden.
- Sahih Muslim, nr. 2767R1

Og på sit dødsleje havde Muhammed dette at sige om jøder og kristne:

Det er blevet fortalt af Umar b. Al-Khattab, at han hørte Allahs Sendebud (fred være med ham) sige: Jeg vil fordrive jøderne og de kristne fra Den Arabiske Halvø og vil ikke efterlade andre end muslimer.
- Sahih Muslim, nr. 1767

Konklusion

I 5:51 befaler Allah muslimer til ikke at være venner med jøder og kristne. Denne opfattelse støttes af fem moderne [engelske] oversættelser af Koranen, budskabet af yderligere vers i Koranen, fem autoritative tafsirer, skrevet på forskellige tidspunkter mellem ca. 900-1995 e.Kr. samt af Muhammeds lære.

Men hvad med muslimer, der ser ud til at være venner med jøder og kristne på trods af Allahs tidløse befaling? Der kan gives en række forklaringer:

 1. I virkeligheden følger de måske en anden befaling af Allah: Koranens kapitel 3, vers 28 tillader muslimer at foregive at være venner med ikke-muslimer, hvis disse muslimer bor i et ikke-muslimsk samfund og frygter for deres sikkerhed.

 2. De kan bare have besluttet, at de aktivt kan nægte visse vers i Koranen. Men Muhammed havde en advarsel mod dette:
  Det blev berettet fra Ibn Abbas, at Allahs Budbringer sagde: "Den, der benægter et vers af Koranen, er det tilladt at slå over halsen (dvs. henrette) ..."
  - Sunan Ibn Maja, nr. 2539

 3. Måske bruger de blot deres egen personlige mening til at omfortolke Allahs befalinger. Men Muhammed havde også en advarsel mod dette:
  Muhammad bin Jarir fortalte, at Ibn Abbas sagde, at Profeten sagde: "Den, der forklarer Koranen med sin egen mening eller med, hvad han ikke har kendskab til, lad ham indtage sit sæde i Ilden."
  - Tafsir Ibn Kathir, vol. 1, s. 32-33

 4. Eller de kan simpelthen vælge passivt at ignorere denne tidløse befaling fra Allah.

Men husk på, at dette at benægte eller ignorere en doktrin ikke betyder, at doktrinen ikke længere er gyldig. 5:51 er en gyldig del af islamisk lære og har været det siden det 7. århundrede. Og når som helst en egensindig muslim ønsker det, kan han vende tilbage til denne doktrin.
Dr. Stephen M. Kirby er forfatter til fem bøger om islam:

Islam and Barack Hussein Obama: A Handbook on Islam,
Letting Islam be Islam: Separating Truth From Myth,
Islam According to Muhammad, Not Your Neighbor,
Islam's Militant Prophet: Muhammad and Forced Conversions to Islam,

og hans seneste:

The Lure of Fantasy Islam: Exposing the Myths and Myth Makers.
Oversættelse: Bombadillo