Islamisk multikulturalisme – den endeløse jihad
Af Abul Kasem
Oversættelse af: Islamic Multiculturalism — the Endless Jihad
Kilde: Islam-Watch,12. juli 2007
Udgivet på myIslam.dk : 27. marts 2012

Indledning

I disse tider skal man være politisk korrekt i spørgsmål om islam, selv når den (islam) ønsker at tvinge hele verden ind i sin fold. Mange vestlige regeringer har et ophøjet ideal - at skabe et samfund, hvor mennesker af forskellig race, religion, kultur og tradition lever sammen i fred og harmoni, uden at miste deres dybeste identitet. I mange år har denne politik fremkaldt omfattende migration fra mange fattige islamiske nationer til de rige lande, såsom USA, Canada, Australien, Storbritannien, New Zealand, og nogle europæiske nationer.

Ved med glæde at overtage denne kafir multikulturalisme har mange indvandrere med succes integreret sig i deres værtsnation. Dette har styrket deres livsform, livskvalitet, og givet en god forståelse af mellemmenneskelige bånd. De er glade for at praktisere deres respektive religioner i fuld frihed, og bevarer deres tradition og kultur uden at krænke andres frihed til at gøre det. Der er dog én undtagelse - islam. Islam er i modstrid med denne kafir multikulturalisme, selv om den bruger denne politik til egen fordel.

Kafir multikulturalismen fremmer religiøs tolerance, ytringsfrihed og demokrati. Den giver lige muligheder for alle, uanset race, religion, etnisk oprindelse, køn og seksuel orientering. I denne kafirernes multikulturalisme har islamisterne fundet en god mulighed for at fremme deres egen dagsorden - at skabe en pan-islamisk verden. Alle kafir multikulturalismens hovedprincipper arbejder til fordel for islamisterne. Derfor kan vi se, at alle islamister giver fuld støtte til kafir multikulturalismen.

Ikke desto mindre er denne islamisternes tilsyneladende disponering blot et vildledende trick for at skjule deres egentlige motiv. Bag facaden af brede smil, talen om fred, kærlighed til frihed og tværreligiøs forståelse er der en ondartet plan. Denne plan er designet til at erstatte kafir multikulturalismen med islamisk multikulturalisme. Dette svarer til islamisternes forsøg på at erstatte Verdenserklæringen om Menneskerettigheder (UDHR) fra 1948 med Den Islamiske Verdenserklæring om Menneskerettigheder [The Universal Islamic Declaration of Human Rights (UIDHR)] fra 1981 (se efterskrift til slut). Vi bør ikke have illusioner om, at islamisterne er på vej med den islamiske multikulturalisme, og at de kompromisløst, tillidsfuldt, og i al stilhed arbejder hen imod deres mål. Deres våben? - Det er intet andet end kafir multikulturalismen – på nøjagtig samme måde, som de tidligere har brugt UDHR som et våben.


Kafirens dilemma

De vantro er således fanget på det forkerte ben. De vantros multikulturalisme er blevet en torn i kødet på deres egne nationer. Dette er sket, fordi islam har et meget tydeligt og præcist, og uforanderligt system, som støder ind i selve kernen af kafirernes multikulturalisme.

Som før nævnt, kan vi tydeligt se, at islamisterne simpelthen elsker dette vestlige begreb om multikulturalisme. Det passer dem perfekt at presse deres dagsorden om islamisering af de vestlige samfund igennem ved at bruge begreberne om vestligt demokrati, ytringsfrihed, sekularisme, og respekt for forskelligartet kultur, religion, sprog og tradition. Islamisterne bruger intelligent disse ædle idealer og gode intentioner til at besejre de vestlige politiske beslutningstagere ved at spille deres eget spil.


Islams begreb om multikulturalisme

Vi må forstå, at islamisterne har en helt anden idé om multikulturalisme. Grundlaget for islamisk multikulturalisme er solidt baseret på islams overherredømme, araberes forrang og den globale islamiske umma. De finder det vestlige begreb om multikulturalisme let at bruge til egen fordel. For eksempel - når Australien arrangerer 'tværreligiøs dialog’, finder islamisterne heri en mulighed uden sidestykke for at propagandere for islams 'skønhed'. ’Tværreligiøs dialog’, hovedsagelig finansieret af de vantro skatteydere, er blevet den bedste platform til fremme af islam i Vesten. Takket være islam-uvidende, sorgløse, godtroende vestlige nyttige idioter, griner islamisterne hele vejen hen til moskéen vel vidende, at islam hviler sikkert i hænderne på de vestlige politikere. Islamisterne har intet at bekymre sig om angående islams endelig dominans i de vantro lande. Politikerne i de vantro lande gør arbejdet for dem, dvs. fremmer islam. Disse politikere udpeger tilmed islamister som rådgivere i bekæmpelsen af islamisk terrorisme. Hvad kunne være mere ironisk end dette?

I modsætning hertil, så prøv at se på ikke-muslimer, der lever i islamiske paradiser. Prøv at lade disse ikke-muslimer søge ’tværreligiøs dialog’ med islamisterne. Hvad tror du, vil blive svaret fra de islamiske regeringer? Lad os betragte Pakistan, Bangladesh, Iran og Saudi-Arabien, blot for at nævne nogle få. Verden er fuldt ud klar over, hvordan de religiøse mindretal i sådanne islamiske samfund bliver behandlet. På trods af meningsløse grusomheder begået mod ikke-muslimer dér, har vi så nogensinde hørt om, at nogen af regeringerne i de islamiske lande har organiseret sådanne dialoger med de hinduer, buddhister, kristne og jøder, der lever dér? Har vi nogensinde spekuleret over, hvad disse islamistiske regeringer mon vil svare, hvis vi bringer spørgsmålet om multikulturalisme dér på bane? Realiteten er, at minoritetsreligionerne er helt undertvungne, og lever fuldstændig på de islamistiske regeringers nåde i disse islamiske lande. Islamisterne er fuldt ud klar over den grusomme, uretfærdige, og hårdhændede behandling af religiøse mindretal i muslimske samfund, mens de selv har en fin tilværelse i de vantro lande. De islamister, der lever i et kafir flerkulturelt samfund, finder det meget let at kræve og tvinge systemet til at føje sig efter deres dagsorden.


Koranen og multikulturalisme

Lad os kort gennemgå, hvad 'islamisk multikulturalisme’ kan betyde, set fra Koranens synspunkt.


Allah er ejer af vantro lande

Denne Allahs grundlæggende ret stammer direkte fra Koranen; den står derfor ikke til forhandling. Her er et par prøvevers:

Allah reducerer gradvist landet, der er kontrolleret af de vantro ... efter K 21:44

Dette betyder sejr for islam ved at ekspropriere og tilrive sig de vantros land. Ibn Kathir, den fremtrædende fortolker af Koranen, bekræfter blot dette. Jalalyn, en anden formidabel islamisk lærd, accentuerer ibn Kathir ved at sige, at Allah mindsker de vantros land ved at give Muhammed (læs muslimer) sejr gennem erobring. En af de tidligste islamiske lærde, ibn Abbas (Muhammeds fætter) skriver også, at Allah bemægtiger sig de vantros land ved at erobre det for Muhammed.

Det land, der er under de vantros kontrol, reducerer Allah gradvist fra dets ydre grænser ... efter K 13:41

Ibn Kathir skriver, at dette vers refererer til, at muslimer skal få magt over afgudsdyrkere. Hvis vi troede, at Allah er barmhjertig overfor kristne og jøder, tog vi fejl. Koranen behandler jøderne og de kristne som afgudsdyrkere.


Islamisk ytringsfrihed betyder retten til at kalde de vantro for hunde og dyr

De, der afviser troen (ikke-muslimer) er som gispende hunde; at prædike for dem er spild af tid ... efter K 7:176
De, der afviser Koranen, gør sig selv uret; de er onde (deres billede er en hund - ibn Abbas) ... efter K 7:177
De vantro er de værste bæster (eller de værste dyr) i Allahs øjne ... efter K 8:55

Under udlægningen af disse vers skriver Ibn Kathir, at de vantro, som ikke antager islam og bryder traktater, er de værste skabninger, der bevæger sig på jorden; muslimer bør straffe dem hårdt og forvolde dem svære tab.


Muslimer er de retmæssige ejere af og herskere over alle vantro lande

Når islamisterne migrerer til et vantro land, kommer de ikke til et fremmed land. De tager faktisk et land i besiddelse, som Allah har reserveret til dem. Enhver islamist vil sige, at hele jorden tilhører Allah. Derfor har enhver muslim en umistelig ret til at flytte til et vantro land og tage det i besiddelse for Allahs skyld. Lad os læse disse få vers fra Koranen.

Allah bemægtiger sig de vantros land ... efter K 28:58
Allah lover de troende Hans suverænitet på Jorden. Han vil etablere autoritet for Hans udvalgte religion (islam) ... efter K 24:55

Som forklaret af Ibn Kathir, betyder dette, at Allah har gjort muslimer til menneskehedens ledere og herskere, gennem hvilke Han vil reformere verden, og hvem folk vil underkaste sig, så de vil opnå sikkerhed i stedet for deres tidligere frygt. Her er et andet vers:

Herredømmet tilhører Allah (basis for en islamisk stat). Han tilgiver, hvem han vil, og straffer, hvem han vil ... efter K 48:1

Islamisk religiøs frihed betyder retten til at terrorisere kafirerne

Allah har sendt terror i hjerterne på de ikke-troende ... efter K 59:13

Ibn Kathir skriver, at islam er en frygtens religion, muslimer er frygtindgydende, og det er derfor, de troende er stærkere. Ibn Kathir går endda så vidt som at erklære, at de vantro frygter muslimer mere, end de frygter Allah.


Religiøse rettigheder betyder frihed til at tvinge islam ned over de vantro

I islam er det obligatorisk for alle muslimer at udbrede islams budskab, uanset hvor han/hun måtte være. Så når en islamist migrerer til et vantro land, er han forpligtet af Allah til at konvertere kafirer til islam, så mange som muligt. Dette er fordi Allah siger, at islam er den eneste religion, der bør være på jorden. Lad os læse disse vers.

Islam er Allahs religion; Han er hurtig til at gøre regnskabet op ... efter K 3:19

I dette vers udtaler Allah, at ingen religion undtagen islam er acceptabel for Ham fra noget menneske. Ibn Kathir skriver, at islam omfatter lydighed mod alle Sendebud indtil Muhammed, der afsluttede deres mission, og dermed lukkede alle veje til Allah undtagen gennem Muhammed. Efter at Allah sendte Muhammed, vil enhver, der finder frem til Allah efter en anden vej end Muhammeds, derfor ikke blive accepteret af Ham. Allah vil straffe ham for hans afvisning, stille ham til regnskab for hans benægtelse og pine ham for at have trodset Hans Bog.

For at forvirre ikke-muslimer, vil den listige islamist citere følgende vers for at fastslå, at islam og kristendom er forenelige.

Jesus prædikede den lige vej (islam) ... efter K 3:51

Dette er tydeligvist et listigt kneb for at lokke de kristne til islam. Lad os læse et par andre vers.

Allah forkynder islam over alle andre religioner ... efter K 48:28

Som forklaret af ibn Kathir, så siger dette vers, at islam er den eneste religion, der er accepteret af Allah. Det betyder, at islam er overlegen i forhold til alle religioner, tilhørende andre folk på Jorden, arabere såvel som ikke-arabere, hvad enten de har visse ideologier eller er ateister eller afgudsdyrkere.

For at etablere islams og arabernes overherredømme, siger Allah:

Araberne er de bedste af retskafne folk ... efter K 3:110

Grunden til, at arabere (læs muslimer) er det bedste af Allahs skabelse, forklares af ibn Kathir. Han skriver, at de er de bedste, fordi de binder de vantro med kæder om halsen, dvs. fanger dem i krige og senere tvinger dem ind i islam.

Derfor skal ikke-muslimer ikke have nogen illusioner. Islamisterne er forpligtet til at påtvinge dem islam, enten fredeligt eller gennem terror. Det er en befaling fra Allah. Uanset om de vantro kan lide det eller ej, så er muslimer befalet til at etablere arabisk overherredømme over hele kloden. Det er en obligatorisk pligt for enhver islamist. Islams overherredømme er arabernes overherredømme.

Vers 9:33 bekræfter endvidere, at Allah har bestemt islam til at undertrykke alle andre religioner og sejre over dem.

Islam er den perfekte religion; den vil dominere alle andre religioner ... efter K 9:33

Koranen taler tilmed nedsættende om kafir multikulturalismen, og fastslår islamisk multikulturalisme som den højeste lære at følge. Allah siger:

Kulturel mangfoldighed er fastsat af Allah, men Muhammed er den eneste på den rigtige/lige vej (islam). Så han skal fortsætte med at kalde folk til islam ... efter K 22:67

Frihed til at håndhæve islamisk sharia, herunder islamisk bankvæsen, islamisk forsikring (takaful) og islamisk familielov og straffelov (hudud)

Fra medierne lærer vi, hvor ihærdigt islamister over hele verden kæmper for at indføre islamiske regler på alle menneskelivets områder. Fra Canada, til Storbritannien, til Australien, USA, Frankrig, Holland, Danmark, og i så godt som alle vantro lande, forfølger de stædigt deres dagsorden. Hvad de ikke opnår gennem islamisk terrorisme, vil de opnå gennem politisk lobbyisme. Dette er langt farligere end den islamiske terrorisme. Vi har lært om deres bestandige forsøg på at indføre sharia i Canada, deres vellykkede lobbyarbejde med at indføre visse sharia-bestemmelser i Storbritannien, og den slaveagtige mentalitet i mange vestlige banker, der går med til at etablere et parallelt islamisk banksystem, alene for islamisterne og araberne. Islamisternes spil på denne boldgade har været så succesfuld, at næsten alle lande med muslimsk flertal har været tvunget til at indføre islamisk bank- og finansvæsen, islamisk forsikring, islamiske investeringsfonde, islamiske domstole, islamiske ægteskabslove ... og hvem ved hvad.

For at tvinge den vestlige verden til at imødekomme deres krav, er islamisterne i konstant bevægelse, i fuld sving, og med stor selvsikkerhed. I fuld bevidsthed om de vestlige politikeres politisk korrekte mentalitet, presser islamisterne uden ophør på for at gennemføre deres plan om at sharia-gøre den vestlige civilisation. Vi undrer os måske over, hvorfor islamisterne er så sikre på deres succes. Svaret er, at de har urokkelig tillid til Koranen. Her er, hvad Koranen siger:

De troende skal føre krig mod vantro og hyklere og vise fasthed ... efter K 9:73

I sin beskrivelse af dette vers skriver ibn Kathir med jævne ord, at Allah har befalet muslimerne at bekæmpe de vantro med sværdet, at gå imod hyklerne med tungen og har annulleret den lempelige behandling af dem. Før sværdets jihad mod de vantro, og vær med ord skånselsløs mod hyklerne. Det betyder indførelse af islamiske straffelove, dvs. sharia-lovgivning, mod dem. Dette er utilsløret islamisk multikulturalisme i aktion. Dette vers siger, at muslimer skal bruge terror til at tvinge islam ned over de vantro; hvor dette ikke er muligt, skal de bruge tungen (dvs. lobbyvirksomhed) til at indføre sharia-love. Hvilken fremragende idé, når man tænker over det. På én front arbejder de islamistiske terrorister på at skabe rædsel i hjerterne på de ikke-troende; samtidig deltager de såkaldt moderate islamister i ’dialog’-møder med de vantro, hvor de fremsætter deres krav. Budskabet er så tydeligt og klart - 'hvis I ikke accepterer vores krav på fredelig vis, vil vi få terroristerne at gennemtvinge, hvad vi ikke kan opnå gennem forhandling.’ Det er en så en enkel, men stærk strategi for afpresning, at de vantro politisk korrekte politikere burde kunne forstå den, hvis havde læst og forstået ovennævnte vers. Strategien for den islamiske multikulturalisme er beskrevet, i Koranen, i klar tekst, let forståelig, hvis blot kafir politikerne ville tage sig tid til at læse Koranen. Her er endnu et vers om at overmande kafirerne.

De troende (muslimer) skal føre krig mod vantro, der er i nærheden af dem (deres naboer), og lad de vantro finde fasthed i dem ... efter K 9:123

Dette vers betyder ganske enkelt, at Allah befaler de troende at bekæmpe de vantro, der befinder sig tættest på den islamiske stat, dernæst dem længere væk. Ibn Kathir skriver, at en fuldkommen muslim er god mod andre muslimer og barsk mod ikke-muslimske fjender. På islams sprog, er alle ikke-muslimer fjender.

Ovenstående vers siger det hele - muslimer kan aldrig være venner med ikke-muslimer; det er bare umuligt. Islamisk multikulturalisme kan aldrig acceptere kafir multikulturalisme. Dette forklarer, hvorfor det simpelthen ikke er muligt at integrere islamister i et multikulturelt samfund som Australien, Canada, USA og Storbritannien. Koranen tillader ikke muslimer til at integrere sig med de ikke-muslimer. De muslimer, der integrerer sig, krænker simpelthen Koranen; de er ikke muslimer i Koranens forstand. Koranen kalder tilmed sådanne muslimer for vantro og Allah har reserveret en smertefuld straf for dem.


Ret til at opkræve jizya fra de vantro

Koranen (9:29) befaler de islamiske herskere at lægge jizya-skat på ikke-muslimer. Islamiske apologeter, bosat i vantro lande, retfærdiggør ofte denne hovedskat som en indtægt på linie med zakat [almisseskat] for muslimerne. Koranen siger, at dette straffende skattesystem er til for at ydmyge ikke-muslimer og ikke for at øge indtægterne alene.

Vi tror måske, at denne jizya simpelthen ikke er mulig i dagens verden.

Men bliv hængende. Islamisterne er ikke helt så dumme. De opkræver jizya fra kafirer på mange andre måder. Jizya-skatten, denne lumske tvangsforanstaltning, behøver ikke kun at falde som kontanter. Det kan også være: At tvinge vantro regeringer til at give indrømmelser til muslimerne i form af jobs, legater, økonomisk støtte udelukkende for arbejdsløse muslimske unge, lokaler på uddannelsesinstitutioner, fabrikker og kontorer forbeholdt muslimer til bøn, kompensation for den tabte tid i til sådanne bønner, reservation af svømmehaller og fitnesscentre, særlige bestemmelser for muslimer i fastemåneden og i forlystelsescentre for at tage højde for det kønsopdelte muslimske samfund, og så videre.

Af frygt for islamisk hævn (islamisk terror) i vantro lande, har de vantro regeringer taget mange sådanne skridt, bare for at formilde dem. Tænk over, at ingen af den slags indrømmelser gives til andre religiøse grupper. Dette er blot jizya i smug.


Her er en kort liste over andre aspekter af islamisk multikulturalisme

- Frihed til at have islamisk fri sex med vantro kvinder (vantro kvinder er ikke andet end islamiske sexslaver).
- Tvang over for fastfood-forretninger for at få dem til at servere halal-føde, eller at have en halal sektion.
- Trusler med producenter, for at få dem til at opgive gelatine i visse islamiske fødevarer.
- Frihed til at bygge moskeer i enhver forstad i kafirernes land.
- Andragender om at lukke fitness-centre for begge køn, fordi islamister bor i nabolaget.
- Ret til at åbne kønsopdelte islamiske fitnesscentre.
- Ret til at tvinge myndighederne til at lukke svømmebassiner for begge køn.
- Frihed til at praktisere religion: Lobbyvirksomhed for at etablere islamiske ægteskabslove, retten til at have fire koner på ethvert tidspunkt.
- Frihed til at praktisere religion: Ret til at slå sin kone/sine koner.
- Religiøs frihed: Ret til at prædike jihad-budskaber om at myrde vantro.
- Ret at tage retslige skridt mod enhver, der citerer de morderiske vers i Koranen.
- Lobbyisme for at få parlamentarikere til at vedtage love om religiøs bagvaskelse (kun af islam).
- Islamisk bigotteri er islamisk tolerance.
- Islamisk terrorisme er noget kafirer har skabt; kafirer skal arbejde hårdt for at vinde muslimernes hjerter og sind.
- Ret til at tilsvine andre religioner (som i Koranen).
- Ret til at true med at dræbe dem, der kritiserer islam.

Konklusion

Som man måske har bemærket, er der ingen ende på islamisternes krav. Det er en del af islamisk kultur, at når den først har fået en millimeter, så kræver den en kilometer. Muhammed gjorde det samme for at øge sin magt og rigdom. Islamisterne følger blot i Muhammeds fodspor. Til trods for de vantro regeringers oprigtige indsats for at integrere det muslimske samfund i den almindelige multikulturalisme, er det, som tidligere nævnt, slået fejl. Hvor andre etniske/religiøse grupper med succes har integreret sig i det multikulturelle samfund i værtslandet, har det muslimske samfund aldrig gjort det. Grunden er meget enkelt: Islam kan ikke blandes med ikke-islam. Enhver politisk beslutningstager må lægge mærke til dette enkle budskab. Ligegyldigt hvordan de vantro prøver, vil alle dialoger, herunder tværreligiøse, blive sørgelige fiaskoer, når det kommer til islam. Hvis vi omhyggeligt har læst de ovenfor citerede Koran-vers, må vi kunne forstå, at begrebet ’tværreligiøs’ ikke eksisterer i det islamiske ordforråd. I den islamiske verden, er der kun én tro i verden - det er islam; så tværreligiøs dialog med islam er simpelthen umulig. Islamisk multikulturalisme betyder accept af islamisk og arabisk overherredømme.

Islamisk terrorisme er ikke problemet. Problemet er islam, i skikkelse af islamisk multikulturalisme. Terrorisme er bare et redskab til at fremme islamisk overherredømme. Det samme gælder for islamisk multikulturalisme - det er bare et andet redskab til at tvinge islam ned over hele menneskeheden. Det er et redskab for endeløs jihad.


Epilog

Ved Den Islamiske Topkonference, afholdt i Mekka i 1981, vedtog ummaen denne resolution:

Den Tredje Islamiske Topkonference (...) besluttet:
At erklære hellig jihad, som pligten for enhver muslim, mand eller kvinde, forordnet af sharia og islams glorværdige traditioner.
At opfordre alle muslimer, der lever i eller udenfor islamiske lande, til at opfylde denne pligt ved at bidrage, hver efter sin evne, til Allah den Almægtiges, det islamiske broderskabs og retfærdighedens sag. (Bat Ye'or, Eurabia, 2006, p.155).

Tro mod ånden i denne islamiske opfordring til jihad, har al-Qaeda erklæret (Voice of Jihad, Al Qai'da Online Magazine):

Islam er en altomfattende religion. Den er en religion for mennesker og regimer (...). I en tid, hvor folk bliver givet valget mellem [at tro på] islam eller betale jizya [en hovedskat betalt af ikke-muslimer, der lever under muslimsk styre]. Islam er det eneste alternativ for [verdens] lande (...). Tyrannernes forbrydelse i vantro [dvs. ikke-muslimske] lande, som ikke regerer i henhold til Allahs lov, er derfor en enorm synd (...) og vi er forpligtet til at bekæmpe dem indtil de konverterer til islam, eller indtil muslimer regerer landet og de, der ikke konverterer til islam, betaler jizya (...). Dette er den religiøse bestemmelse angående vantro lande og endnu mere angående dem, der styrer muslimske lande ved hjælp af forbandede love [dvs. menneskeskabte love] (ibid., p. 159).

(Bemærk: Læserne må skelne mellem en håndfuld islamistiske jihadister, der er maskeret som "moderate" muslimer, og langt størstedelen, der kun er muslimer af navn.)

Engelsk Koran-oversættelse: http://www.usc.edu/dept/MSA/quran/
Ibn Kathir: http://www.qtafsir.com/
Ibn Abbas, Jalalyn: http://www.altafsir.com/
Abul Kasem er en bengalsk ex-muslim og akademiker. Han har bidraget til Leaving Islam - Apostates Speak Out og Beyond Jihad - Critical Voices from Inside. Han har også skrevet omfattende om islam på forskellige hjemmesider, og er forfatter til fem e-bøger: A Complete Guide to Allah, Root of Terrorism ala Islamic Style, Sex and Sexuality in Islam, Who Authored the Quran? og Women in Islam. Abul Kasem bor in Sydney, Australien. Han kan kontaktes på abul88@hotmail.com.
Oversættelse: Bombadillo