Islams 'protestantiske reformation'
Af Raymond Ibrahim
Oprindeligt udgivet i to dele: 1 og 2

Oversættelse af: Islam’s ‘Protestant Reformation’
Kilde: RaymondIbrahim.com, 22. og 28. juni 2014
Udgivet på myIslam.dk : 1. august 2014

Hvis en civilisationernes sammenstød eller det der er værre skal forhindres, må islam reformere. Dette er påstanden blandt mange folk i Vesten. Og ved at bruge kristendommens protestantiske reformation som bevis på, at islam også kan reformere, er mange optimistiske.

Overset af de fleste er imidlertid, at islam allerede er ved at reformere. Hvad der i dag kaldes "radikal islam" er islams reformation. Og den følger samme mønster som kristendommens protestantiske reformation.

Problemet er vores forståelse af ordet "reform". Trods dets positive bibetydninger, betyder "reform" blot at "foretage ændringer (af noget, typisk en social, politisk eller økonomisk institution eller praksis) for at forbedre det."

Synonymer for "reform" omfatter "gøre bedre", "forbedre" og "forædle" - alle storartede ord, men også subjektive og ladede med vestlige referencer.

Muslimske opfattelser af "forbedring" af samfundet kan omfatte det at rense det for "vantro" og deres korrupte manerer; eller at adskille mænd og kvinder og holde sidstnævnte i hemmelighed eller karantæne hjemme; eller at henrette apostater, der betragtes som forræderiske agitatorer.

Forbud mod mange former for frihed, der tages for givet i Vesten - fra indtagelse af alkohol til religiøs og kønsmæssig ligestilling - kan anses for en "forbedring" af samfundet.

Kort sagt behøver en islamisk reformation ikke føre til, hvad vi opfatter som en "forbedring" af samfundet - simpelthen fordi "vi" ikke er muslimer og ikke deler deres referencepunkter og første præmisser. "Reform" lyder kun godt for de fleste vestlige befolkninger, fordi de, både sekulære og religiøse, i stor udstrækning er produkter af kristendommens protestantiske reformation; derfor tillægger de uden videre ordet positive bibetydninger.

*****

I sin kerne var den protestantiske reformation et oprør mod traditionen for at fremhæve Skriften, i dette tilfælde, Bibelen. Med trykpressens komme, blev et stigende antal kristne bedre bekendt med Bibelens indhold, hvoraf dele efter deres opfattelse modsagde, hvad Kirken lærte. Så de brød væk og hævdede i protest, at den eneste kristne autoritet var "Skriften alene," sola scriptura.

Islams reformation følger samme logik som den protestantiske reformation - specifikt ved at prioritere skriften over århundreders tradition og juridisk debat - men med modsatte resultater, der afspejler den modstridende lære i hhv. kristendommens og islams centrale tekster.

Som med kristendommen gennem det meste af dens historie, var også islams skrifter utilgængelige for det overvældende flertal af muslimer. Det gjaldt især de "to søjler", Koranen (Allahs bogstavelige ord) og hadith (ord og gerninger af Allahs profet, Muhammed). Kun nogle få lærde, eller ulema - bogstaveligt: "de der ved" - kunne læse arabisk og/eller var i besiddelse af islams skrifter. Den gennemsnitlige muslim kendte kun det grundlæggende i islam, eller dens "fem søjler".

I denne sammenhæng blomstrede en "middelalderlig syntese" i hele den islamiske verden. Ledet af en dynamisk generel konsensus (eller ijma), søgte muslimer at håndtere virkeligheden ved, med middelalderhistoriker Daniel Pipes' ord:

Denne syntese omdannede islam fra en samling abstrakte, uladsiggørlige krav [som fastsat i Koranen og hadith] til et håndterbart system. Rent praktisk nedtonede den sharia og gjorde loven funktionsdygtig. Sharia kunne nu bringes i tilstrækkelig anvendelse, uden at muslimer blev underlagt dens mere strenge krav. (...) [Men] Selvom middelaldersyntesen var virksom gennem flere århundreder, overvandt den dog aldrig en fundamental svaghed: Den er ikke i udstrakt grad rodfæstet i eller uddraget af islams grundlæggende, konstituerende tekster. Baseret på kompromiser og halve forholdsregler som den var, forblev den til stadighed sårbar over for puristernes indvendinger. (fremhævelse tilføjet).

Denne sårbarhed har nu nået bristepunktet: Millioner flere Koraner udgivet på arabisk og andre sprog er i omløb i dag end for bare et århundrede siden; millioner flere muslimer nu er uddannede nok til at læse og forstå Koranen i forhold til deres middelalderlige forfædre. Hadith-litteraturen, som indeholder nogle af islams profets mest intolerante lærdomme og voldelige gerninger, er nu samlet og tilgængelig, til dels takket være indsatsen fra vestlige lærde, orientalisterne. Senest er kommet internettet, hvor alle disse skrifter nu er tilgængelige på snesevis af sprog for alle med en bærbar computer eller iphone.

På denne baggrund blomstrede det, der i forskellige tider, steder og sammenhænge er blevet kaldt "islamisk fundamentalisme", "radikal islam", "islamisme" og "salafisme". Mange af dagens muslimske troende – som er langt bedre inde i deres skrifters ofte sort/hvide ord end deres forfædre - protesterer nu mod tidligere traditioner; protesterer mod den "middelalderlige syntese" til fordel for skriftmæssig bogstavtro - nøjagtig som deres kristne protestantiske sidestykker engang gjorde.

Martin Luther (d. 1546), afviste Kirkens ikke-bibelske tilføjelser og "reformerede" kristendommen ved at bringe den i bedre overensstemmelse med Skriften. Muhammad ibn Abdul Wahhab (d. 1787), en af islams første moderne reformatorer, "opfordrede til en tilbagevenden til Profetens rene, autentiske islam og til en afvisning af tilføjelserne, der havde ødelagt den og fordrejet den", som Bernard Lewis udtrykker det (The Middle East, p. 333).

Guds - eller Allahs - uforfalskede ord er alt, hvad der betyder noget for reformister.

Bemærk: I takt med at de er blevet bedre bekendt med islams skrifter, har andre muslimer selvfølgelig valgt at forlade islam - enten ved at konvertere til andre religioner, især kristendommen, eller ved helt at opgive religion, selv om det måske kun er i deres hjerter (af frygt for straffen for frafald). Dette er et vigtigt punkt, vi vender tilbage til senere. Det er de muslimer, der ikke bliver misfornøjede efter at have sat sig bedre ind i de islamiske skrifters bogstavelige lære, men som i stedet bliver mere tro og lydhøre mod dem, der er emnet for dette essay.

Hvordan kristendom og islam kan følge lignende mønstre af reform, men med modsatrettede resultater, kommer af det faktum, at deres skrifter ofte strider mod hinanden. Dette er det centrale punkt, et ganske uforståeligt punkt for den postmoderne, sekulære tankegang, som har en tendens til at klumpe alle religiøse skrifter sammen i én stor relativistisk smeltedigel uden at bekymre sig om at vurdere betydningen af deres respektive ord og lærdomme.

Naturligvis vil en sammenligning punkt for punkt af islams og kristendommens skrifter ikke kunne rummes i en artikel af denne længde (se min "Er jødedom og kristendom ligeså voldelig som islam?" for en mere omfattende behandling).

Lad det række at påpege nogle modsigelser (hvilke som en selvfølge vil blive afvist af den relativistiske tankegang):

  • Det Nye Testamente prædiker fred, broderlig kærlighed, tolerance og tilgivelse - for alle mennesker, troende og ikke-troende. I stedet for at bekæmpe og konvertere "vantro", bliver kristne opfordret til at bede for dem, der forfølger dem og vende den anden kind til (hvilket ikke er det samme som passivitet, for kristne er også kaldet til at være modige og kompromisløse). Omvendt opfordrer Koranen og hadith til krig, eller jihad, mod alle ikke-troende, indtil de enten konverterer, accepterer underkastelse og diskrimination, eller dør.

  • Det Nye Testamente har ingen straf for den frafaldne fra kristendommen. Omvendt dekreterede islams profet selv, at "enhver, der ændrer sin islamiske religion, dræb ham."

  • Det Nye Testamente lærer monogami, én mand og én kone, og giver dermed kvinden værdighed. Koranen tillader polygami - op til fire koner - og besiddelse af konkubiner, eller sexslaver. I bogstavtro læsninger ses kvinder som ejendele.

  • Det Nye Testamente afviser løgn (f.eks. Kol 3:9). Koranen tillader den; Profeten selv bedrog ofte andre, og tillod at lyve overfor sin kone, for at forlige stridende parter og overfor den "vantro" under krig.

Det er netop fordi kristen bibelsk bogstavtro støtter religiøs frihed, tolerance og kvinders værdighed, at vestlig civilisation udviklede sig som den gjorde – sandt, på trods af den endeløse propaganda, som udgår fra den akademiske verden, Hollywood og andre større medier, der siger noget andet.

Det er præcis fordi islamisk skriftmæssig bogstavtro er i strid med frihed, tolerance og kvinders værdighed, at islamisk civilisation er som den er – sandt, på trods af den endeløse propaganda, som udgår fra den akademiske verden, Hollywood og andre større medier, der siger noget andet.

*****

De folk i Vesten, der venter på en islamisk "reformation" af samme art som den protestantiske reformation, ud fra den antagelse, at den vil føre til lignende resultater, må forstå to ting: 1) Islams reformation er godt på vej, og ja, efter de samme linjer som den protestantiske reformation - med fokus på skriften og afvisning af traditionen, og af lignende historiske grunde (læsefærdighed, spredning af skriften, osv.). 2) Men fordi skrifternes centrale lærdomme i kristendom og islam adskiller sig markant fra hinanden, har islams reformation naturligt produceret en civilisation, der er markant forskellig fra Vesten.

Sagt på en anden måde er de folk i Vesten, der ukritisk opfordrer til en "islamisk reformation", nødt til at erkende, hvad det er, de i virkeligheden ønsker: Sekularisering af islam i modernitetens navn; bagatellisering og udgrænsning af islamisk lov fra muslimske samfund.

Dette ville ikke være en "reformation" - bestemt ikke noget analogt med den protestantiske reformation.

Overset er, at vestlig sekularisme kun var, og er, mulig, fordi den kristne skrift støtter adskillelsen mellem kirke og stat, mellem det åndelige og det timelige.

At praktisere kristendommens bogstavelige lære er mulig inden for en sekulær - eller enhver - stat. Kristus opfordrede de troende til at "giv(e) kejseren, hvad kejserens er (det timelige), og Gud, hvad Guds er! (det åndelige)" (Matt 22:21). For "Mit (Guds) rige er ikke af denne verden" (Joh 18:36). Faktisk handler en god del af Det Nye Testamente om, hvordan "et menneske ikke gøres retfærdigt af lovgerninger (...). For af lovgerninger vil intet menneske blive retfærdigt." (Gal 2:16).

På den anden side er almindelig islam bundet til overholdelse af loven; og den islamiske skrift opfordrer til sammensmeltning af islamisk lov - sharia - og staten. Allah dekreter i Koranen: "Når Gud og Hans udsending har truffet beslutning om en sag, tilkommer det ingen troende mand eller kvinde at vælge frit i deres sag. Den, der trodser Gud og Hans udsending, befinder sig i åbenlys vildfarelse." (33:36). Allah fortæller islams profet: "Derpå satte Vi dig på en bestemt vej [sharia på arabisk] angående sagen, så følg den! Følg ikke lysterne hos dem, der ingen viden har!

Almindelig islamisk eksegese har altid fortolket disse vers derhen, at muslimer skal følge Allahs befalinger som beskrevet i Koranen og hadith - med ét ord, sharia.

Og sharia er så optaget af denne verdens detaljer, af muslimers daglige gøremål, at enhver tænkelig menneskelig handling falder ind under fem kategorier, eller ahkam: det forbudte (haram), det frarådede (makruh), det neutrale (mubah), det anbefalede (mustahib) og det obligatoriske (wajib).

Omvendt tilbyder islam kun lidt om det åndelige (undtagen sufismen).

Så i modsætning til kristendommen bliver islam uden lov - uden sharia - meningsløs. Når det kommer til stykket, betyder det arabiske ord "islam" bogstaveligt "underkastelse". Underkastelse under hvad? Allahs love, som kodificeret i sharia og afledt af Koranen og hadith.

Den "islamiske reformation", som nogle i Vesten håber på, er i virkeligheden intet mindre end en islam uden islam - sekularisering, ikke reformation; det er håbet om muslimer, der vil sætte sekulære, civile og humanitære love over Allahs lov; det er håbet om en "reformation", der langsomt ser Muhammeds religion forsvinde ned i historiens skraldespand.

En sådan mulighed virker klart mere sandsynlig end at tro, at islam kan være tro mod sine skrifter på nogen meningsfuld måde og alligevel eksistere fredeligt sammen med, langt mindre supplere, moderniteten på den måde, kristendommen gør.
Raymond Ibrahim, specialist i Mellemøsten og islam, er en Shillman Fellow ved David Horowitz Freedom Center og en Associate Fellow ved Middle East Forum.
Hans skrifter publiceres over hele verden og han er bedst kendt for The Al Qaeda Reader (Doubleday, 2007).
Han gæsteforelæser på universiteter, herunder National Defense Intelligence College; giver briefinger til statslige organer, såsom U.S. Strategic Command og Defense Intelligence Agency; og giver ekspertudsagn i islam-relaterede retssager.
Han har også vidnet for Kongressen om de begrebsmæssige fejl, der dominerer den amerikanske debat om islam og om den forværrede situation for Egyptens kristne koptere.
Blandt andre medier, har han optrådt på MSNBC, Fox News, C-SPAN, PBS, Reuters, Al-Jazeera, CBN og NPR.

Han er desuden forfatter til: Crucified Again: Exposing Islam's New War on Christians
og den nyeste bog: Sword and Scimitar, Fourteen Centuries of War between Islam and the West.

(Denne korte biografi er hovedsagelig taget fra Ibrahims egen hjemmeside: RaymondIbrahim.com)
Oversættelse: Bombadillo