Hamas' Charter
Pagt for Den Islamiske Modstandsbevægelse, Hamas
Af Hamas
Oversættelse af: The Hamas Charter
Kilde: MEMRI, 14. februar 2006
Udgivet på myIslam.dk: 22. februar 2015


Hvis intet andet er nævnt, er alle koran-citater i det følgende taget fra Ellen Wulffs danske oversættelse (Forlaget Vandkunsten, 2006), dog således, at "Gud" er erstattet med "Allah".

I den nådige og barmhjertige Allahs navn.
Palæstina, Muharram 1, 1409 A.H./18. august 1988.

I den nådige og barmhjertige Allahs navn.

I er det bedste fællesskab, der er blevet frembragt for menneskene. I påbyder det rette, forbyder det forkastelige og tror på Allah. Hvis Skriftens Folk [dvs jøder og kristne] troede, ville det være bedre for dem. Nogle af dem er troende, men de fleste er gudløse. De vil kun skade jer i mildere grad. Hvis de kæmper mod jer, vil de vende ryggen til. Siden vil de ikke få nogen hjælp. Fornedrelse er deres lod, hvor man end møder dem, hvis de hverken er i forbund med Allah eller mennesker, og de er hjemfaldne til vrede fra Allah; elendighed er deres lod. Sådan er det, fordi de ikke troede på Allahs tegn og slog profeterne ihjel med urette. De var opsætsige og begik overtrædelser. (Koranen 3:110-112)
Israel eksisterer, og vil fortsætte med at eksistere, indtil islam fjerner det, som den fjernede, hvad der var før det. [Med ordene af] Martyren Imam Hassan al-Banna, Allahs nåde være med ham. [2]
Den islamiske verden brænder, og hver eneste af os må bruge vand, selv om det kun er lidt, for at slukke, hvad han kan slukke, uden at vente på andre. [Med ordene af] Sheik Amjad Al-Zahawi, Allahs nåde være med ham. [3]

I den nådige og barmhjertige Allahs navn.


Præambel

Priset være Allah. Vi søger hjælp fra Ham, vi beder om tilgivelse fra Ham, vi beder Ham om vejledning, og vi stoler på Ham. Bøn og fred være med Allahs sendebud og med hans familie og ledsagere, og dem, der er loyale over for ham og spreder hans budskab og følger hans sunna [Profetens sædvane]. Bøn og fred være evigt med dem, så længe himlen og jorden eksisterer.

O folk, fra midt i store trængsler og lidelsernes dyb, og fra troende hjerters banken og arme rengjort for tilbedelse, ud af kendskab til pligten og som svar på Allahs befaling - derfra kom [vor bevægelses] kald og mødet og foreningen [af kræfter], og derfra kom uddannelse i overensstemmelse med Allahs vej og en resolut vilje til at føre [bevægelsens] opgave ud i livet, som vil besejre alle forhindringer og overvinde rejsens vanskeligheder. Derfra kom også løbende forberedelse, [sammen med] parathed til at ofre sit liv og alt, hvad der er værdifuldt, for Allahs skyld.

Så tog frøet form og [bevægelsen] begyndte at bevæge sig fremad gennem dette stormfulde hav af ønsker og håb, længsler og aspirationer, farer og forhindringer, smerter og udfordringer, både lokalt [i Palæstina] og i udlandet.

Da ideen modnedes og frøet voksede, og planten skød sine rødder ned i virkelighedens jord, borte fra flygtige følelser og uovervejet hastværk, da tog Den Islamiske Modstandsbevægelse [Hamas] [4] fat på at spille sin rolle, og marcherer videre på Allahs vej. [I dette] står [Hamas] arm i arm med alle dem, der fører jihad for befrielsen af Palæstina. [5] Dens jihad-krigeres sjæle møder sjælene af alle de jihad-krigere, der ofrede deres liv for Palæstina, fra tiden hvor Profetens følgesvende erobrede det indtil i dag.

Pagten for Den Islamiske Modstandsbevægelse (Hamas) åbenbarer dens ansigt, præsenterer dens identitet, præciserer dens standpunkt, gør dens stræben klar, diskuterer dens håb og opfordrer til at hjælpe den og støtte den og slutte sig til dens rækker, for vores kamp mod jøderne er meget omfattende og meget alvorlig, og kræver al den oprigtige indsats, vi kan mønstre. Den er et skridt, der skal følges op af yderligere skridt; den er en brigade, der skal styrkes af brigader efter brigader fra denne store islamiske verden, indtil fjenderne er besejret og Allahs sejr åbenbaret.

Således vil vi se dem komme i horisonten: "Om en tid vil I få underretning derom." (Koranen 38:88)
Allah har skrevet: ”Jeg vil sejre, Jeg og Min udsending!” Allah er stærk og mægtig. (Koranen 58:21)
Sig: “Dette er min vej. Jeg kalder til Allah ud fra indsigt, jeg og de, der følger mig. Højlovet være Allah! Jeg er ikke en af dem, der sætter andre ved Allahs side.” (Koranen 12:108)

Kapitel 1: Introduktion til bevægelsen

Ideologiske forudsætninger

Artikel 1

Den Islamiske Modstandsbevægelse: Islam er dens vej. Det er fra islam, den henter sine idéer, begreber og opfattelser vedrørende universet, livet og mennesket, og den holder sig til islams dom i alle sine handlinger. Det er fra islam, den søger inspiration til vejledning af sine skridt.


Forholdet mellem Den Islamiske Modstandsbevægelse og Det Muslimske Broderskab

Artikel 2

Den Islamiske Modstandsbevægelse er en af fløjene af Det Muslimske Broderskab i Palæstina. Det Muslimske Broderskab er en global organisation og er den største af de islamiske bevægelser i moderne tid. Det udmærker sig ved sin dybe forståelse og sin begrebsmæssige præcision, og ved den kendsgerning, at det omspænder helheden af islamiske begreber på alle områder af livet: I tanke og tro, i politik og økonomi, i uddannelse og samfund, i ret og regering, i forkyndelse og undervisning, i kunst og kommunikation, i det skjulte og det åbne, og på alle andre områder af livet.


Struktur og dannelse

Artikel 3

Den Islamiske Modstandsbevægelse bygger på muslimer, der har givet deres troskab til Allah og i sandhed tjener Ham.

Jeg har kun skabt djinner og mennesker, for at de skal tjene Mig. (Koranen 51:56)

[Disse muslimer] erkender deres pligt mod sig selv, deres familier og deres hjemland og frygter Allah i alt dette. De hævede jihads banner mod undertrykkerne, for at befri landet og de troende for [undertrykkernes] urenhed, nedrighed og ondskab.

Vi vil slynge sandheden mod bedraget; den vil drive det tilbage, og da bliver det til intet. (Koranen 21:18)

Artikel 4

Den Islamiske Modstandsbevægelse hilser enhver muslim velkommen, der deler dens tro, accepterer dens ideologi, forpligter sig på dens vej, holder dens hemmeligheder og ønsker at tilslutte sig dens rækker for at udføre pligten, og Allah vil belønne ham.


Den Islamiske Modstandsbevægelse - dimensioner af tid og sted

Artikel 5

Den tidsmæssige dimension af Den Islamiske Modstandsbevægelse - i betragtning af, at den har islam som sin livsform - går tilbage til det islamiske budskabs fødsel og til de retfærdige tidlige troende; Allah er dens mål, Profeten er dens eksempel til efterfølgelse og Koranen er dens forfatning.

Dens rumlige dimension: Overalt på jorden hvor der er muslimer, der har islam som deres livsform. [Hamas] sender således sine rødder dybt ned i jorden og rækker opad for at omfavne himlen.

Har du ikke set, hvordan Allah laver en sammenligning med et godt ord? Det er som et godt træ, hvis rod står fast, og hvis grene rækker helt op til himlen; det bærer med sin Herres tilladelse frugt til hver en tid. Allah giver menneskene sammenligninger. Måske lader de sig påminde. (Koranen, 14:24-25)

Særpræg og uafhængighed

Artikel 6

Den Islamiske Modstandsbevægelse er en særlig palæstinensisk bevægelse, der er loyal over for Allah, har islam som sin livsform og stræber efter at hæve Allahs banner over hver en tomme af Palæstina. Under islams vinger kan tilhængere af alle andre religioner leve trygt og sikkert mht. deres liv, ejendom og rettigheder; mens der i islams fravær opstår disharmoni, spredes uretfærdighed, vokser korruption, og hersker konflikter og krige. Allah velsigne den muslimske digter Muhammad Iqbal [6], der sagde:

Når troen er væk, er der ingen sikkerhed,
Og der er intet liv for ham, der ikke har religion.
Han, der er tilfreds med at leve uden religion,
Har taget døden som sin livsledsager.

Den Islamiske Modstandsbevægelses universalitet

Artikel 7

Muslimer, der følger Den Islamiske Modstandsbevægelses vej, findes i alle lande i verden, og handler for at støtte [bevægelsen], for at hævde dens standpunkter og for at styrke dens jihad. Derfor er den en verdensbevægelse, og den er kvalificeret til denne [rolle] på grund af klarheden af dens ideologi, ædelheden af dens stræben og ophøjetheden af dens mål. Det er på denne baggrund, den bør anskues og vurderes; det er på denne baggrund, dens rolle bør anerkendes. Enhver, der benægter dens ret, undlader at støtte den, er blind [for sandheden] og forsøger at udslette dens rolle - han er som én, der forsøger at strides med [guddommelig] forudbestemmelse. Enhver, der bevidst eller ubevidst lukker sine øjne for kendsgerningerne, vil til sidst vågne op [og finde, at] begivenhederne har overhalet ham, og at [vægten af] beviser har gjort ham ude af stand til at retfærdiggøre sin position. Forrang gives til dem, der kommer først [til bevægelsen]. Egne slægtninges brøde er mere smertefuld for sjælen end slaget af et skarpt sværd. [7]

Til dig sendte Vi Skriften med sandheden ned, til bekræftelse af det af Skriften, der forelå før den, og for at give vished derom. Døm mellem dem efter det, som Allah har sendt ned! Følg ikke deres lyster, bort fra den sandhed, der er kommet til dig! For hver og en af jer har Vi sat en retning og en vej. Hvis Allah havde villet, havde Han gjort jer til ét fællesskab; men Han vil sætte jer på prøve gennem det, som Han har givet jer. I skal derfor stræbe efter at komme først med det gode! Til Allah vender I alle tilbage. Da vil Han underrette jer om det, hvorom I var uenige. (Koranen 5:48)

Den Islamiske Modstandsbevægelse er ét led i kæden af jihad, der konfronterer den zionistiske invasion. Den er tilsluttet og forbundet med den [modige] opstand af martyren Izz Al-Din Al-Qassam og hans brødre, jihad-krigerne fra Det Muslimske Broderskab i år 1936. Den er endvidere beslægtet med og tilsluttet et andet bånd, [nemlig] palæstinensernes jihad, Det Muslimske Broderskabs bestræbelser og jihad i 1948-krigen, og Det Muslimske Broderskabs jihad-operationer i 1968 og senere. Selv om disse bånd er langt fra hinanden, og selv om kontinuiteten af jihad blev afbrudt af forhindringer på jihad-krigernes vej, rejst af dem, der cirkulerer i zionismens kredsløb, stræber Den Islamiske Modstandsbevægelse efter at virkeliggøre Allahs løfte, uanset hvor lang tid det tager. Profeten, må Allahs bøn og fred være med ham, sagde:

Dommedag skal ikke komme, før muslimerne bekæmper jøderne og dræber dem, så jøderne gemmer sig bag træer og sten, og træerne og stenene vil sige: ”O muslim, O Allahs tjener, der er en jøde bag mig, kom og dræb ham”, med undtagelse af gharqad-træet, for det er jødernes træ. (Indeholdt i Bukharis og Muslims hadith-samlinger).

Den Islamiske Modstandsbevægelses motto

Artikel 8

Allah er dens mål, Profeten dens forbillede, Koranen dens forfatning, jihad dens vej og døden for Allahs sag dens højeste ønske.


Kapitel 2: Mål

Årsager og mål

Artikel 9

Den Islamiske Modstandsbevægelse har fundet sig selv i en tid, hvor islam er fraværende fra hverdagen. Af den grund er balancen blevet forstyrret, begreber blevet bragt i uorden, værdier blevet ændret, onde mennesker kommet til magten, uretfærdighed og mørke blevet sejrende, de feje blevet tigre, fædrelandet blevet skændet, folket blevet fordrevet og må vandre omkring i alle verdens lande. Retfærdighedens styre er fraværende og løgnens styre hersker. Intet er på sin rette plads. For når islam er fraværende, bliver alt forvandlet. Disse er årsagerne.

Hvad målene angår, er de at bekæmpe løgnen, overvinde den og udslette den, så at retfærdighed vil sejre, hjemlandet vil vende tilbage [til dets retmæssige ejer] og [det muslimske] kald til bøn vil lyde fra toppen af dets moskeer og annoncere etableringen af islams herredømme, så mennesker og ting alle kan vende tilbage til deres rette plads. Fra Allah søger vi hjælp.

Hvis ikke Allah holdt nogle folk tilbage ved hjælp af andre, ville jorden blive fordærvet. Men Allah er fuld af gunst over for alverden. (Koranen 2:251)

Artikel 10

Den Islamiske Modstandsbevægelse - mens den marcherer fremad - vil med al sin styrke støtte alle, der er forfulgt og beskytte alle, der er undertrykt. Den sparer ikke på nogen anstrengelse for at indføre sandhed og udrydde løgn, i ord og i gerning, her og på ethvert sted indenfor dens rækkevidde og indflydelse.


Kapitel 3: Strategi og midler

Den Islamiske Modstandsbevægelses strategi: Palæstina er en islamisk waqf [dvs en islamisk religiøs dotation]

Artikel 11

Den Islamiske Modstandsbevægelse fastholder, at Palæstina er waqf-land, givet som dotation for alle generationer af muslimer indtil Genopstandelsens Dag. Man bør ikke forsømme det eller [blot] en del af det, ej heller bør man opgive det eller [blot] en del af det. Ingen arabisk stat, eller [endog] alle de arabiske stater [tilsammen], har [retten] til at gøre dette; ingen konge eller præsident har denne ret og heller ikke alle kongerne og præsidenterne tilsammen; ingen organisation, eller alle organisationerne tilsammen - de være sig palæstinensiske eller arabiske - [har ret til at gøre dette], fordi Palæstina er islamisk waqf-land, givet til alle generationer af muslimer indtil Genopstandelsens Dag.

Dette er den juridiske status for Palæstina i henhold til islamisk lov. I denne henseende er det som ethvert andet land, som muslimerne har erobret med magt, fordi muslimerne på tidspunktet for erobringen indviede det som en religiøs stiftelse for alle generationer af muslimer indtil Genopstandelsens Dag. Det skete på denne måde: Da erobringen af Al-Sham [8] og Irak var fuldført, sendte lederne af de muslimske hære besked til kaliffen, Umar b. Al-Khattab, hvori de bad om instrukser vedrørende det erobrede land - skulle de dele det op blandt soldaterne eller lade det blive i ejernes hænder eller hvad?

Efter drøftelser og konsultationer mellem kalif Umar b. Al-Khattab og Profetens ledsagere besluttede de, at landet skulle overlades til dets [oprindelige] ejere, så de kunne drage fordel af afgrøderne, men landet selv, dvs. selve jorden, skulle være waqf for alle generationer af muslimer indtil Genopstandelsens Dag. Ejernes besiddelse er kun besiddelse af brugsretten. Denne waqf vil bestå, så længe himlen og jorden består. Enhver foranstaltning, der ikke er i overensstemmelse med denne islamiske lov angående Palæstina, er ugyldig.

Det er den sikre sandhed. Pris din vældige Herres navn! (Koranen 56:95-96)

Hjemland og nationalisme som set af Den Islamiske Modstandsbevægelse

Artikel 12

Den Islamiske Modstandsbevægelse betragter nationalisme [9] som en del af den [islamiske] religiøse trosbekendelse. Der er intet, der taler mere veltalende og mere dybtgående om nationalisme end følgende: Når fjenden sætter fod på muslimsk territorium, bliver det at føre jihad mod og at konfrontere fjenden en individuel pligt for enhver muslimsk mand og muslimsk kvinde. En kvinde kan gå ud for at bekæmpe fjenden [selv] uden sin mands tilladelse og en slave uden sin herres tilladelse.

Der er intet som dette i noget andet politisk system - det er en ubestridelig kendsgerning. Mens de forskellige andre nationalistiske [ideologier] er forbundet med fysiske, menneskelige og regionale faktorer, er Den Islamiske Modstandsbevægelses nationalisme [også] kendetegnet ved alt det ovennævnte, men derudover - og vigtigst - er den kendetegnet ved guddommelige motiver, som udstyrer den med ånd og liv, fordi den er relateret til åndens kilde og til Ham, der giver liv. [Den Islamiske Modstandsbevægelse] hæver det guddommelige banner på hjemlandets himmel for således at knytte en fast forbindelse mellem himmel og jord.

Da Moses kom og kasted sin stav
Blev både trolddom og troldmand bragt lav.
Den rette vej er blevet tydelig over for vildfarelsen. Den, der fornægter afguderne og tror på Allah, holder fast i det stærkeste håndtag uden revner. Allah hører alt og ved alt. (Koranen 2:256)

Fredelige løsninger, initiativer og internationale konferencer

Artikel 13

Initiativerne, de såkaldte fredsløsninger, og de internationale konferencer for at løse det palæstinensiske problem, står i modstrid med Den Islamiske Modstandsbevægelses principper, for at forsømme nogen del af Palæstina er at forsømme en del af den islamiske tro. Den Islamiske Modstandsbevægelses nationalisme er en del af dens [islamiske] tro. Det er i lyset af dette princip, at dets medlemmer er uddannet og de fører jihad for at hæve Allahs banner over hjemlandet.

Allah sejrer i sin sag. Men de fleste mennesker har ingen viden. (Koranen 12:21)

Fra tid til anden er der opfordringer til at afholde en international konference for at finde en løsning på det [palæstinensiske] problem. Nogle accepterer forslaget og nogle forkaster det af den ene eller anden grund, og kræver opfyldelse af en eller flere betingelser for at indvillige i at afholde konferencen og deltage i den. Men Den Islamiske Modstandsbevægelse - da den er bekendt med de [eventuelle] parter, der vil deltage i konferencen, og med deres tidligere og nuværende holdninger til muslimernes spørgsmål - mener ikke, at disse konferencer kan opfylde kravene eller genoprette [palæstinensernes] rettigheder, eller bringe retfærdighed til de undertrykte. Disse konferencer er intet andet end et middel til at give de vantro voldgiftsret over muslimsk land; og hvornår har de vantro nogensinde været retfærdige over for de troende?

Hverken jøderne eller de kristne vil være tilfredse med dig, så længe du ikke følger deres trosretning. Sig: ”Allahs retledning, det er retledningen!” Hvis du følger deres lyster til trods for den viden, du har fået, så vil du ikke have nogen ven eller hjælper over for Allah. (Koranen 2:120)

Der er ingen løsning på det palæstinensiske problem undtagen gennem jihad. Initiativer, forslag og internationale konferencer er spild af tid og en farce. Det palæstinensiske folk er alt for ædelt til at lade dets fremtid, dets rettigheder og dets skæbne blive leget med. Som anført i hadith: "Folket i Al-Sham er [Allahs] pisk i Hans land. Gennem dem bringer Han hævn over hvem Han vil blandt sine tjenere. Det er ikke tilladt hyklerne blandt dem at overvinde de troende blandt dem, og de skal dø i sorg og elendighed." (Nedfældet af Al-Tabarani med en kæde af overleverere til Muhammed, og af Ahmad [Ibn Hanbal] med en ufuldstændig kæde af overleverere til Muhammed. Det må være en sand hadith, fordi overlevererne i begge tilfælde er troværdige - Allah alene er alvidende).


De tre kredse

Artikel 14

Problemet med befrielsen af Palæstina vedrører tre kredse: Den palæstinensiske kreds, den [pan-]arabiske kreds og den islamiske kreds. Hver af disse kredse har sin rolle i kampen mod zionismen og har sine pligter. Det er en alvorlig fejl og skammelig uvidenhed at se bort fra enhver af disse kredse, for Palæstina er et islamisk land. I det findes målet for den første af de to qibla'er [bederetninger] og den tredje helligste moské efter moskeerne i Mekka og Medina. Det er også destinationen for Profetens natterejse.

Højlovet være Han, der lod sin tjener rejse om natten fra det fredhellige bedehus til det fjerneste bedehus, hvis område Vi har velsignet, for at vise ham nogle af vore tegn. Han er Den Hørende og Den Seende. (Koranen 17:1)

Når dette er tilfældet, er befrielsen [af Palæstina] en personlig pligt for enhver muslim, uanset hvor han er. Det er på dette grundlag, man skal overveje problemet, og enhver muslim må forstå dette. Når den dag kommer, hvor problemet behandles på dette grundlag og alle ressourcer fra de tre kredse mobiliseres - så vil de nuværende forhold ændres og befrielsens dag komme nær.

I sætter dem en større skræk i livet end Allah. Det skyldes, at de er folk uden forstand. (Koranen 59:13)

Jihad for befrielsen af Palæstina er en personlig pligt

Artikel 15

Den dag fjenderne erobrer en del af det muslimske land, bliver jihad en personlig pligt for enhver muslim. Over for den jødiske besættelse af Palæstina, er det nødvendigt at hæve jihads banner. Dette kræver udbredelsen af islamisk bevidsthed blandt masserne, lokalt [i Palæstina], i den arabiske verden og i den islamiske verden. Det er nødvendigt at indgyde ånden af jihad i nationen, gå imod fjenderne og slutte sig til jihad-krigernes rækker.

Indoktrineringskampagnen skal inddrage ulama, pædagoger, lærere og informations- og medieeksperter, samt alle intellektuelle, især de unge mennesker og sheikerne i de islamiske bevægelser. Det er [også] nødvendigt at lave fundamentale ændringer i læseplanerne, for at fjerne indflydelsen af den intellektuelle invasion, som blev påført dem af orientalisterne og missionærerne. Denne invasion kom over regionen efter at Salah Al-Din Al-Ayyubi besejrede korsfarerne. Korsfarerne indså derefter, at det er umuligt at besejre muslimerne medmindre vejen først blev banet af en intellektuel invasion, der ville forvirre [muslimernes] tænkning, fordreje deres arv og bestride deres idealer. Først efter denne [intellektuelle invasion] kunne en militær invasion finde sted. Denne [intellektuelle invasion] forberedte jorden for den kolonialistiske invasion, som udtrykt af [general] Allenby ved ankomsten Jerusalem: "Nu er korstogene ovre." General Gouraud stod ved Salah al-Dins grav og sagde: "O, Salah Al-Din, vi er tilbage." Kolonialismen forstærkede den intellektuelle invasion og hjalp den til at slå dybere rod. Det gør den stadig. Alt dette banede vejen for tabet af Palæstina.

Det er nødvendigt at indprente i alle muslimske generationers sind, at det palæstinensiske spørgsmål er et religiøst spørgsmål, og at det skal behandles som sådan, for [Palæstina] rummer islamiske hellige steder, [såsom] Al-Aqsa-moskeen, der, så længe himlen og jorden består, er uløseligt forbundet med den hellige moské i Mekka gennem Profetens natterejse [fra moskeen i Mekka til Al-Aqsa-moskeen], og gennem hans himmelfart derfra.

At være stationeret ved fronten for Allahs sag en enkelt dag er bedre end [hele] denne verden og alt i den. Det sted, der optages i paradis af en [ride-]pisk tilhørende enhver af jer [jihad-krigere], er bedre end [hele] denne verden og alt i den. Hver aften [-operation] og morgen [-operation], der udføres af muslimer for Allahs sag, er bedre end [hele] denne verden og alt i den. (Indeholdt i hadith-samlingerne af Bukhari, Muslim, Tirmidhi og Ibn Maja)
Ved Hans navn, der holder Muhammeds sjæl i sin hånd, jeg ønsker at starte et angreb for Allahs sag og blive dræbt og angribe igen og blive dræbt og angribe igen og blive dræbt. (Indeholdt i hadith-samlingerne af Bukhari og Muslim)

Uddannelse af de næste generationer

Artikel 16

Det er nødvendigt at uddanne de næste islamiske generationer i vores region på en islamisk måde, baseret på udførelsen af de religiøse pligter, opmærksomt studium af Allahs bog, undersøgelse af Profetens sunna [sædvane], grundig gennemlæsning af islamisk historie og arv baseret på pålidelige kilder under vejledning af eksperter og lærde, og beroende på metoder, der vil skabe et sundt livssyn i tanke og i tro. Desuden er det nødvendigt nøje at studere fjenden og hans materielle og menneskelige ressourcer, for at blive fortrolig med hans svagheder og styrker, og for at erkende de magter, der bistår og støtter ham. Det er også nødvendigt at være bekendt med aktuelle begivenheder, at følge nye udviklinger og at studere analyser og kommentarer om dem. Ligeledes er det nødvendigt at planlægge fremtiden og at studere hvert eneste fænomen, så muslimer engageret i jihad kan leve med fuld bevidsthed om deres formål, mål og vej, og [i fuld bevidsthed om] hvad der sker omkring dem.

Min søn! Om det så ikke vejer mere end et sennepskorn, om det ligger på en klippe, i himlen eller i jorden, så vil Allah bringe det for dagen. Allah er skarpsindig og indsigtsfuld. Min søn! Hold bøn! Påbyd det rette og forbyd det forkastelige! Bær tålmodigt, hvad der rammer dig! Det er udtryk for beslutsomhed. Vræng ikke ansigt ad folk, og gå ikke selvtilfreds omkring på jorden! Allah elsker ingen forfængelig pralhals. ... (Koranen 31:16-18)

Muslimske kvinders rolle

Artikel 17

Den muslimske kvindes rolle i befrielseskrigen er ikke mindre vigtig end mandens, for hun er skaberen af mænd. Hendes rolle med at vejlede og uddanne den næste generation er meget vigtig. Fjenderne har indset [betydningen af] hendes rolle og de tror, at hvis de kan uddanne hende efter deres ønsker, lede hende væk fra islam, vil de have vundet krigen. Man finder derfor, at de hele tiden gør en stor indsats [for dette] ved hjælp af medier, biografer og undervisningsplaner, gennem deres agenter, som er indlemmet i zionistiske organisationer, der antager forskellige navne og former, såsom frimurere, Rotary-klubber, spionage grupper, etc. - som alle er reder for sabotage og sabotører. Disse zionistiske organisationer er i besiddelse en enorm overflod af materielle ressourcer, der sætter dem i stand til at spille deres spil i [forskellige] samfund med henblik på at virkeliggøre deres hensigt, mens islam er fraværende fra scenen og muslimerne er fremmedgjorte [fra deres tro]. Tilhængerne af de islamiske bevægelser [10] bør opfylde deres rolle i bekæmpelsen af disse sabotørers planer. Når islam er ved roret, vil den totalt udrydde disse organisationer, som er fjendtlige over for menneskeheden og islam.


Artikel 18

Kvinden i en jihadist-families hjem, som mor eller søster, har sin vigtigste rolle i at forvalte husholdningen, at opfostre børnene efter de moralske ideer og værdier, der kommer fra islam, og at lære dem at overholde de religiøse pligter som forberedelse til jihadist-rollen, der venter dem. Derfor er det nødvendigt at være meget opmærksom på de skoler, i hvilke den muslimske pige uddannes, og på deres læseplaner, så hun vil vokse op til at blive en god mor, bevidst om sin rolle i befrielseskrigen. Hun bør have tilstrækkelig viden og forståelse til at kunne håndtere huslige anliggender, da sparsommelighed og undgåelse af spild er forudsætninger for evnen til at holde stand under de nuværende vanskelige forhold. Hun bør altid være opmærksom på, at de disponible penge er ligesom blod, der alene bør flyde i årerne for livets fortsættelse i både unge og gamle.

Til alle mænd og kvinder, der overgiver sig til Allah; der tror; der er lydige; der er sandfærdige; der er udholdende; der er ydmyge; der giver almisse; der faster; der værner om deres køn; der ofte ihukommer Allah, til dem har Allah beredt tilgivelse og en vældig løn. (Koranen 33:35)

Rollen for islamisk kunst i befrielseskrigen

Artikel 19

Kunsten har regler og kriterier, som gør det muligt at afgøre, om den er islamisk eller jahiliyya. Den islamiske befrielse har behov for islamisk kunst, der højner ånden uden at tvinge ét aspekt af den menneskelige natur under et andet, men snarere højner alle aspekter i [fuldkommen] balance og harmoni. Mennesket er en fantastisk og unik skabning, frembragt af en håndfuld ler og et pust af ånd. Islamisk kunst skildrer mennesket på dette grundlag, mens jahili-kunst skildrer den fysiske krop og lægger hovedvægten på komponenten af ler.

Bøger, artikler, pjecer, prædikener, breve, traditionelle sange, digte, [patriotiske] sange, skuespil, etc. - når de har karakter af islamisk kunst, er de blandt de nødvendige midler til ideologisk indoktrinering. [De er] forfriskende næring til fortsættelse af rejsen og giver sjælen hvile, for vejen er lang, lidelsen er stor og sjælene bliver trætte. Islamisk kunst fornyer energierne, genopliver bevægelsen og vækker sjælen til høje idealer og sund adfærd. Intet læger sjælen, når den er på tilbagetog, andet end at skifte fra tilstand til tilstand. Alt dette er aldeles alvorligt og ingen spøg, for nationen engageret i jihad kender ikke til spøg.


Social solidaritet

Artikel 20

Muslimske samfund er præget af solidaritet. Profeten, Allahs bøn og fred være med ham, sagde:

Salig er Banu Al-Ashar-stammen. Når de var plaget af tørke - enten i en by eller på en rejse - samlede de alt, hvad de havde, og delte det ligeligt mellem sig.

Dette er den islamiske ånd, der bør være fremherskende i ethvert muslimsk samfund. Et samfund, der står over for en ond nazi-lignende fjende, der ikke skelner mellem mænd og kvinder, mellem unge og gamle, har et endnu større behov for at pryde sig med denne islamiske ånd [af solidaritet]. Vores fjende bruger kollektiv afstraffelse og fratager folk deres hjem og ejendele. Han har forfulgt dem [selv] i deres eksil, knust deres ben og skudt kvinder, børn og ældre mennesker med eller uden grund. Han har etableret interneringslejre for at fængsle tusinder og atter tusinder [af mennesker] under umenneskelige forhold. Desuden ødelægger han huse, gør børn forældreløse og dømmer uretfærdigt tusindvis af unge til at tilbringe de bedste af deres ungdomsår i fængslets mørke. Jødernes nazisme har ramt både kvinder og børn. Den terror, de spreder, er rettet mod alle. De bekæmper folk ved at ødelægge deres livsgrundlag, stjæle deres penge og trampe på deres værdighed. Deres frygtelige behandling af mennesker er som de værste krigsforbryderes. Deportation fra ens hjemland er en form for mord. I lyset af en sådan adfærd, er vi nødt til at have social solidaritet i folket, og vi må konfrontere fjenden som ét legeme, der, når ét af dets lemmer lider, reagerer med årvågenhed og glød.


Artikel 21

Social solidaritet betyder at yde materiel eller moralsk hjælp til alle, der lider nød, eller at bistå andre i udførelsen af noget arbejde. Medlemmer af Den Islamiske Modstandsbevægelse bør betragte massernes interesser som deres egne, og de bør ikke sky nogen indsats for at virkeliggøre og forsvare dem. De skal forhindre ethvert ryggesløst spil i sager, der berører fremtiden for de kommende generationer eller forårsager tab for deres samfund. Masserne er dele af dem og de er til for masserne. Massernes styrke er deres og massernes fremtid er deres. Medlemmerne af Den Islamiske Modstandsbevægelse bør være med folket ved glædelige lejligheder og i perioder med sorg. De bør gøre sig til talsmænd for massernes krav og stræbe efter at tjene massernes interesser, hvilke faktisk er deres egne. Når denne ånd hersker, vil venskab uddybes og der vil være samarbejde og empati; enheden vil blive fast og rækkerne vil blive styrket i konfrontationen med fjenderne.


De kræfter, der støtter fjenden

Artikel 22

Fjenderne har planlagt dygtigt og grundigt i lang tid for at opnå, hvad de har opnået, og har brugt de midler, der påvirker begivenhedernes gang. De opsamlede enorme finansielle ressourcer, som de brugte til at virkeliggøre deres drøm.

Med penge, har de taget kontrol over verdens medier - nyhedsbureauer, pressen, forlag, radio- og tv-stationer, etc. Med penge, har de anstiftet revolutioner i forskellige lande rundt om i verden for at tjene deres interesser og for at høste profitten. De stod bag den franske revolution og den kommunistiske revolution og [står bag] de fleste af de revolutioner, vi fra tid til anden hører om her og der. Med penge, har de dannet hemmelige organisationer over hele verden, for at ødelægge [disse landes] samfund og tjene zionisternes interesser, som f.eks. Frimurerne, Rotary-klubber, Lions-klubber, Pagtens Sønner [dvs B'nei B'rith], etc. Alle disse er spionerende og saboterende organisationer. Med penge, var de i stand til at tage kontrol over de kolonialistiske lande og fik dem til at kolonisere mange lande, så de kunne udnytte deres ressourcer og sprede moralsk korruption dér.

Der er ingen ende på, hvad der kan siges om [deres engagement i] regionale krige og verdenskrige. De stod bag 1. Verdenskrig, gennem hvilken det lykkedes dem at ødelægge det islamiske kalifat, høste materiale profitter, overtage kontrollen med mange ressourcer, opnå Balfour-deklarationen og etablere Folkeforbundet, så de kunne regere verden gennem denne organisation. De stod [også] bag 2. Verdenskrig, gennem hvilken de høstede enorme profitter fra handel med krigsmateriel og banede vejen for etableringen af deres stat. De foreslog [også] dannelsen af De Forenede Nationer og Sikkerhedsrådet som erstatning for Folkeforbundet, så de kunne regere verden gennem denne [nye organisation]. Hvor som helst der er krig i verden, er det dem, der trækker i trådene bag kulisserne.

Hver gang de antænder krigens brand, vil Allah slukke den. De stræber efter at skabe fordærv på jorden. Allah elsker ikke dem, der skaber fordærv. (Koranen 5:64)

De kolonialistiske magter, både i det kapitalistiske Vesten og det kommunistiske Østen, støtter fjenden af al kraft, både materielt og med mandskab, skiftevis den ene og den anden. Når islam dukker op, forenes alle vantro kræfter for at modsætte sig den, for vantroens samfund er ét.

I, der tror! Tag jer ikke fortrolige venner udenfor jeres egen kreds! De vil uafladeligt gøre jer forvirrede! De elsker, når I har modgang. Hadet er tydeligt kommet til udtryk gennem deres mund, men hvad deres hjerte gemmer, er endnu værre. Vi har gjort tegnene tydelige for jer, hvis I er forstandige. (Koranen 3:118)

Det er ikke for ingenting, at verset slutter med Hans ord: "... hvis I er forstandige."


Kapitel 4: Vore holdninger til:

A. De islamiske bevægelser

Artikel 23

Den Islamiske Modstandsbevægelse ser på de andre islamiske bevægelser med respekt og påskønnelse, for selv om den afviger fra dem i en given henseende eller opfattelse, er den enig med dem i mange andre henseender eller opfattelser. Den betragter dem - så længe deres hensigter er gode og de er helliget Allah - som hørende til blandt dem, der kæmper [for Allahs sag], dvs. så længe de handler inden for rammerne af den islamiske kreds. Enhver, der stræber efter sandhed, får sin belønning.

Den Islamiske Modstandsbevægelse betragter disse bevægelser som en ressource og beder [Allah] om at vejlede og lede os alle. Den glemmer aldrig konstant at hæve enhedens banner og ihærdigt at stræbe efter dens virkeliggørelse i overensstemmelse med Koranen og sunna.

Hold godt fast i Allahs reb, alle sammen, og del jer ikke op! Ihukom Allahs nåde imod jer, da I var fjender, og Han derpå åbnede jeres hjerte over for hinanden, så I ved Hans nåde blev brødre! I stod ved randen af en afgrund af ild; da frelste Han jer fra den. Således gør Allah sine tegn tydelige for jer. Måske lader I jer retlede! (Koranen 3:103) [11]

Artikel 24

Den Islamiske Modstandsbevægelse tillader ikke at bagvaske eller tilsværte enkeltpersoners eller gruppers navn, for [sande] muslimer bagvasker eller forbander ikke andre. Man bør skelne klart mellem dette og at udtrykke holdninger eller adfærd, for Den Islamiske Modstandsbevægelse har ret til at afsløre fejl og advare folk imod dem. Den stræber efter at gøre sandheden kendt og at tilslutte sig den på en upartisk måde i enhver given sag. Visdom er, hvad muslimen søger, og han tager den til sig hvor som helst, han finder den. [12]

Allah elsker ikke, at man offentligt bruger onde ord, med mindre man er blevet gjort uret. Allah hører alt og ved alt. Om I viser noget godt åbenlyst eller holder det skjult, eller hvis I tilgiver noget ondt; - Allah er tilgivende og magtfuld. (Koranen 4:148-149)

B. Nationalistiske bevægelser i den palæstinensiske arena

Artikel 25

[Den Islamiske Modstandsbevægelse] respekterer dem og anerkender de forhold, der omgiver og påvirker dem. Den støtter dem, så længe de ikke er loyale over for det kommunistiske Østen eller det korsfarende Vesten, og den understreger for alle medlemmer og tilhængere [af disse bevægelser], at den er en jihadistisk, etisk bevægelse, der er samvittighedsfuld i sit verdenssyn og i sin behandling af andre. Den afskyr opportunisme, ønsker kun godt for folket, både som individer og som grupper, og stræber ikke efter at opnå materiel vinding eller berømmelse for sig selv. Den søger ikke belønning fra folk, og den arbejder sig frem med egne midler og hvad den har ved hånden - "Udrust imod dem så stor en styrke og så mange kampheste, som I formår" (Koranen 8:60) - for at udføre pligten og vinde Allahs gunst. Den har intet andet ønske.

Den forsikrer alle de nationalistiske [grupper] af alle retninger, der opererer i den palæstinensiske arena for befrielsen af Palæstina, at den aldrig vil være andet end en støtte og en hjælp for dem, i ord og gerning, nu og i fremtiden. Den samler og skiller ikke, bevarer og spreder ikke, forener og deler ikke, den værdsætter ethvert venligt ord, enhver oprigtig indsats og enhver prisværdig stræben. Den lukker døren for smålige uoverensstemmelser. Den lægger ikke øre til rygter og forudindtagede bemærkninger, men er fuldt bevidst om [sin] ret til at forsvare sig selv.

Alt, hvad der er imod eller modsiger denne holdning, er fabrikeret af fjenden eller deres lakajer for at skabe forvirring, splitte rækkerne og aflede opmærksomheden med marginale spørgsmål.

I der tror! Hvis en gudløs bringer jer en underretning, så undersøg den nøje, så I ikke af uvidenhed kommer til at ramme folk og siden må fortryde, hvad I har gjort! (Koranen 49:6)

Artikel 26

Den Islamiske Modstandsbevægelse - med dens positive syn på de palæstinensiske nationalistiske bevægelser, der ikke er loyale over for hverken Østen eller Vesten - afstår ikke fra at diskutere nye udviklinger vedrørende det palæstinensiske problem på den lokale og internationale arena. Den gør dette på en objektiv måde for således at afgøre, i hvilket omfang [disse udviklinger] stemmer overens med de nationale interesser i lyset af den islamiske vision.


C. Den Palæstinensiske Befrielsesorganisation

Artikel 27

Den Palæstinensiske Befrielsesorganisation [PLO] står Den Islamiske Modstandsbevægelses hjerte nærmest. [Vi betragter den som] en far, en bror, en slægtning eller en ven, og en sand muslim afviser ikke sin far, sin bror, sin slægtning eller sin ven. Vort fædreland er ét, vores ulykke er én, vores skæbne er én og vi har den samme fjende.

På grund af de omstændigheder, der omgav oprettelsen af PLO, og [som følge af] den intellektuelle forvirring, der hersker i den arabiske verden - som et resultat af den intellektuelle invasion, den har været underlagt siden korsfarernes nederlag, og som blev forstærket og fortsætter med at blive forstærket af orientalismen og kristen missionsvirksomhed - har PLO antaget ideen om den sekulære stat, og vi anskuer [PLO] i overensstemmelse hermed. Sekulær ideologi er i total modstrid med den religiøse ideologi, og det er ideer, der ligger til grund for holdninger, adfærd og beslutninger.

Derfor, med al vores påskønnelse af Den Palæstinensiske Befrielsesorganisation og hvad den endnu kan blive til, og uden at forklejne dens rolle i den arabisk-israelske konflikt, kan vi ikke opgive Palæstinas islamiske identitet i nutiden og i fremtiden for at antage den sekulære ideologi - for Palæstinas islamiske identitet er en del af vores tro, og enhver som er slap med sin tro, har tabt.

Hvem anden end en tåbe kan føle uvilje mod Abrahams trosbekendelse? (Koranen 2:130)

Når PLO antager islam som sin livsform, så vil vi blive dens soldater og brændslet for dens ild, der vil fortære fjenderne. Men indtil den tid kommer - og vi beder til Allah, at det bliver snart - er Den Islamiske Modstandsbevægelses holdning til PLO som en søns til sin far, som en brors til sin bror eller en slægtnings til sin slægtning. Han deler den andens smerte, når han bliver stukket af en torn, støtter ham overfor fjenden og ønsker, at han må finde guddommelig vejledning og [følge] den rette vej.

Din bror, din bror før alle andre! Han, der ikke har nogen bror
Er som én, der går i krig uden våben.
Din fætter, du skal kende styrken af hans vinge,
For hvordan kan falken stige op uden vinger? [13]

D. Arabiske og islamiske stater og regeringer

Artikel 28

Den zionistiske invasion er en grusom invasion, som ikke har nogen skrupler overhovedet; den bruger enhver ond og nedrig metode til at nå sine mål. I sin infiltration og spionage er den i høj grad er afhængig af de hemmelige organisationer, der voksede ud af den, såsom Frimurerne, Rotary- og Lions-klubber og andre sådanne spionagegrupper. Alle disse organisationer, skjulte eller åbenlyse, arbejder for zionismens interesser og under dens ledelse, og deres mål er at nedbryde samfund, underminere værdier, ødelægge folks ære, skabe moralsk degeneration og tilintetgøre islam. [Zionismen] står bag alle former for handel med narkotika og alkohol, med det formål at fremme dens kontrol og ekspansion.

Vi kræver, at de arabiske lande omkring Israel åbner deres grænser for jihad-krigere fra de arabiske og islamiske folk, så de kan opfylde deres rolle og føje deres indsats til indsatsen af deres brødre - de muslimske brødre i Palæstina. Hvad angår resten af de arabiske og muslimske lande, kræver vi, at de letter passagen af jihad-krigere ind og ud af dem - det er det mindste [de kan gøre].

Vi skal ikke undlade at minde enhver muslim om, at da jøderne besatte Det hellige Sted [dvs Jerusalem] i 1967 og stod på tærsklen til den velsignede Al-Aqsa-moské, råbte de: "Muhammed er død; hans efterkommere er kvinder." Israel med sin jødiske identitet og sit jødiske folk udfordrer islam og muslimerne. Må kujonerne ikke kende til søvn.


E. Nationalistiske og religiøse grupper og organisationer, intellektuelle og den arabiske og islamiske verden

Artikel 29

Den Islamiske Modstandsbevægelse håber, at disse grupper vil stå ved dens side i enhver henseende - hjælpe den, gå ind for dens holdninger, bakke op om dens aktiviteter og stræbe efter at vinde støtte til den - så de muslimske befolkninger vil være en støtte og en forstærkning for den, og [vil give] den strategisk dybde på alle niveauer: [i form af] menneskelige og materielle ressourcer, information, til hver en tid og hvert et sted. [Dette bør ske] ved at afholde konferencer, udgive ideologiske pjecer og ved indoktrinering af masserne angående det palæstinensiske spørgsmål: hvad [palæstinenserne] står over for og hvad der er plottet imod [dem]. [Ligeledes bør de arbejde på at] mobilisere de islamiske befolkninger ideologisk, uddannelsesmæssigt og kulturelt, så de kan spille deres rolle i den afgørende befrielseskrig, ligesom de gjorde, da de besejrede korsfarerne og drev mongolerne på flugt, og derved reddede den menneskelige civilisation. Dette er ikke svært for Allah.

Allah har skrevet: ”Jeg vil sejre, Jeg og Min udsending!” Allah er stærk og mægtig. (Koranen 58:21)

Artikel 30

Forfattere, intellektuelle, mediefolk, prædikanter i moskeer, undervisere og alle de forskellige sektorer i den arabiske og islamiske verden, er alle kaldet til at spille deres rolle og udføre deres pligt. [Dette er nødvendigt] på grund af det zionistiske stormløbs vildskab og det faktum, at det har infiltreret mange lande og taget kontrol over finanser og medier - med alle de konsekvenser, der følger heraf - i de fleste lande i verden.

Jihad er ikke begrænset til at føre våben og bekæmpe fjenderne ansigt til ansigt, for det veltalte ord, den overbevisende artikel, den effektive bog, støtte og hjælp - når [de bliver] udført i den oprigtige hensigt at hæve Allahs banner stadig højere - er alle elementer af jihad for Allahs sag.

Enhver som udstyrer en kriger, der kæmper for Allahs sag, er [selv] en kriger, og enhver som støtter familien til en kriger, [der er taget afsted for at kæmpe for Allahs sag], er [selv] en kriger. (Sagt af Profeten som beskrevet af Bukhari, Muslim, Abu Daud og Tirmidhi i deres hadith-samlinger).

F. Tilhængere af andre religioner. Den Islamiske Modstandsbevægelse er en human bevægelse

Artikel 31

Den Islamiske Modstandsbevægelse er en human bevægelse, der respekterer menneskerettighederne og er forpligtet på den islamiske tolerance overfor tilhængere af andre religioner. Den er kun fjendtlig over for dem, der er fjendtlige over for den eller står i vejen for den, for at hæmme dens aktiviteter og spolere dens indsats.

Under islams vinge kan tilhængerne af de tre religioner - islam, kristendom og jødedom - leve sammen i tryghed og sikkerhed. Det er kun under islams vinge, at sikkerhed og tryghed kan herske. Ny og gammel historie giver det bedste bevis på dette. Tilhængere af de andre religioner skal holde op med at konkurrere med islam om herredømmet i denne region, fordi når de styrer, er der intet andet end blodbad, tortur og deportation, og de kan ikke komme overens med deres egne, for ikke at tale om tilhængere af andre religioner. Både nutiden og fortiden er fulde af beviser på dette.

De bekæmper jer ikke samdrægtigt, men kun i befæstede byer eller bag mure. Over for hinanden er deres styrke stor. Du regner dem for en samdrægtig flok, men deres hjerte er splittet. Det skyldes, at de er folk uden fornuft. (Koranen 59:14)

Islam indrømmer enhver person sine rettigheder og forhindrer enhver krænkelse af andre folks rettigheder. De nazi-zionistiske foranstaltninger mod vort folk vil ikke have held til at forlænge varigheden af deres invasion, for uretfærdighedens styre varer kun en time, mens sandhedens styre vil vare indtil Opstandelsens Dag.

Allah forbyder jer ikke at være venlige og handle retfærdigt mod dem, der ikke bekæmper jer i religionen, og som ikke har fordrevet jer fra jeres boliger. Allah elsker dem, som handler retfærdigt. (Koranen 60:8)

G. Forsøget på at isolere det palæstinensiske folk

Artikel 32

Verdenszionismen og de kolonialistiske magter forsøger, ved smart manøvrering og omhyggelig planlægning, at trække de arabiske stater, én efter én, ud af kamppladsen mod zionismen, for således i sidste ende at isolere det palæstinensiske folk. De har allerede fjernet Egypten fra kamppladsen, i vid udstrækning gennem de forræderiske Camp David-aftaler [fra september 1978], og de forsøger at trække andre [arabiske] lande ind i lignende aftaler, for at få dem til at forlade kamppladsen.

Den Islamiske Modstandsbevægelse opfordrer alle arabiske og muslimske folk til at arbejde alvorligt og utrætteligt for at forpurre denne forfærdelige plan, og at advare masserne om faren ved at forlade kamppladsen mod zionismen. I dag er det Palæstina og i morgen et andet land eller andre lande, for den zionistiske plan har ingen grænser, og efter Palæstina ønsker de at udvide [deres territorium] fra Nilen til Eufrat, og når de har fortæret ét område, hungrer de efter yderligere ekspansion og så videre på ubestemt tid. Deres plan er udlagt i Zions Vises Protokoller, og deres nuværende [adfærd] er det bedste bevis på, hvad vi siger.

At forlade kamppladsen mod zionismen er højforræderi, og enhver, der gør dette, vil blive forbandet.

Den, der da vender ryggen til dem - med mindre han bøjer af for at kæmpe eller vil slutte sig til en deling - er hjemfalden til vrede fra Allah. Hans herberg er Helvede. Hvilket ulykkeligt endeligt. (Koranen 8:16)

Alle kræfter og ressourcer skal samles for at konfrontere dette vilde nazi-mongolske stormløb. Ellers vil hjemlande gå tabt, folk blive forvist, ondskab blive spredt på jorden og alle religiøse værdier blive ødelagt. Hvert eneste menneske skal vide, at han står til ansvar for Allah.

Den, der har gjort et støvgrans vægt af godt, vil se det, og den, der har gjort et støvgrans vægt af ondt, vil se det. (Koranen 99:7-8)

På kamppladsen mod verdenszionismen, ser Den Islamiske Modstandsbevægelse sig selv som en spydspids eller som et skridt fremad på vejen [mod sejr]. Den slutter sin indsats til indsatsen af alle dem, der er aktive i den palæstinensiske arena. Det er nu op til den arabiske og islamiske verden at tage yderligere skridt. [Den Islamiske Modstandsbevægelse] er godt rustet til den kommende fase [af kampen] mod jøderne, krigsmagerne.

Vi har sat splid og had imellem dem [jøderne] lige til opstandelsens dag. Hver gang de antænder krigens brand, vil Allah slukke den. De stræber efter at skabe fordærv på jorden. Allah elsker ikke dem, der skaber fordærv. (Koranen 5:64)

Artikel 33

Den Islamiske Modstandsbevægelse - som tager udgangspunkt i disse generelle principper, hvilke er i harmoni og overensstemmelse med naturens love, og som følger den guddommelige bestemmelses strøm mod konfrontation med fjenderne og jihad imod dem, til forsvar for muslimer, islamisk civilisation og islamiske helligdomme, primært Al-Aqsa-moskeen - opfordrer de arabiske og islamiske befolkninger og deres regeringer, og deres ngo'er og officielle organisationer, til at frygte Allah i deres holdning til Den Islamiske Modstandsbevægelse og i deres behandling af den. De bør handle imod den, som Allah vil have dem til, nemlig bakke den op, støtte den, bistå den og løbende forstærke den, indtil Allahs ord er opfyldt. Så vil alle rækker blive forenet, jihad-krigere vil slutte sig til andre jihad-krigere, og masserne i hele den islamiske verden vil styrte ud og besvare pligtens kald, idet de råber: "Hurtigt til jihad!" Dette kald vil flænge skyerne på himlen og fortsætte med at klinge, indtil befrielsen er vundet, angriberne slået og Allahs sejr åbenbaret.

Allah hjælper dem, der hjælper Ham. Allah er stærk og mægtig. (Koranen 22:40)

Kapitel 5: Historiske vidnesbyrd gennem generationerne om konfrontation med aggressorer

Artikel 34

Palæstina er Jordens centrum og mødested for kontinenter; det har altid været målet for grådige aggressorer. Sådan har det været siden historiens begyndelse. Profeten, Allahs bøn og fred være med ham, peger på dette i den ædle hadith, i hvilken han talte til sin højt agtede følgesvend, Muadh b. Jabal, med ordene:

Åh Muadh, Allah vil give dig sejr over landet Al-Sham efter min død, fra Al-Arish til Eufrat. Dets mænd, kvinder og tjenerinder, vil blive [konstant] stationeret ved grænsen indtil Opstandelsens Dag. Enhver af jer, der vælger [at leve i] en del af de kystnære sletter i Al-Sham eller Bayt Al-Maqdis [dvs Palæstina], vil være i en [konstant] tilstand af jihad indtil Opstandelsens Dag.

Aggressorerne tragtede efter Palæstina ved mange lejligheder. De angreb det med store hære for at tilfredsstille deres grådighed. Korsfarernes store hære kom der medbringende deres religiøse tro og hejste deres kors. Det lykkedes dem at besejre muslimerne i et stykke tid, og muslimerne formåede ikke at genvinde det, før de søgte ind under deres religiøse banner, slog sig sammen råbende "Allah Akbar" og i næsten to årtier drog ud på jihad under kommando af Salah Al-Din Al-Ayyubi, hvilket førte til en klar sejr: Korsfarerne blev besejret og Palæstina befriet.

Sig til dem, der er vantro: "I vil blive besejret og ført til Helvede i samlet flok!" Hvilket ulykkeligt hvilested! (Koranen 3:12)

Dette er den eneste vej til befrielse, og historiens vidnesbyrd efterlader ingen tvivl. Det er en af universets love og tilværelsens regler. Kun jern kan bryde jern, og deres falske, fabrikerede tro kan kun overvindes med den sande islamiske tro, for religiøs tro kan ikke angribes undtagen gennem religiøs tro. Og sandheden skal sejre til sidst, for sandheden er den stærkeste.

Vort ord er allerede kommet til Vore udsendte tjenere. De vil få hjælp, og Vor hær vil få sejr. (Koranen 37:171-173)

Artikel 35

Den Islamiske Modstandsbevægelse studerer korsfarernes nederlag i hænderne på Salah Al-Din Al-Ayyubi og befrielsen af Palæstina fra dem, såvel som mongolernes nederlag ved Ayn Jalut og bruddet på deres militære styrke i hænderne på Qutuz og Al-Zahir Baybars, og redningen af den arabiske verden fra den mongolske erobring, som ødelagde alle aspekter af menneskelig civilisation. [14] [Den Islamiske Modstandsbevægelse] studerer disse [begivenheder] seriøst, lærer af dem og henter eksempler fra dem. Den nuværende zionistiske invasion blev foregrebet af korsfarerinvasioner fra vest og mongolinvasioner fra øst. Og ligesom muslimerne trodsede disse invasioner, lagde planer om at bekæmpe dem og besejrede dem, kan de [nu] konfrontere den zionistiske invasion og besejre den. Dette er ikke svært for Allah, forudsat at intentionerne er rene og beslutsomheden stærk; og at muslimerne drager nytte af fortidens erfaringer, kaster den intellektuelle invasions påvirkninger af sig og følger deres forgængeres vej.


Konklusion: Den Islamiske Modstandsbevægelse består af soldater [for sagen]

Artikel 36

Den Islamiske Modstandsbevægelse - på sin march fremad - understreger igen og igen for alle medlemmer fra vort eget folk og fra de arabiske og muslimske folk, at den ikke søger berømmelse for sig selv, eller materiel vinding, eller social status. Den er heller ikke rettet mod nogle af vore egne folk i et forsøg på at konkurrere med dem eller at tage deres plads - intet af den slags. Den modsætter sig ikke nogen muslim eller ikke-muslim, der er fredelig overfor den, her [i Palæstina] eller andre steder. Den vil aldrig tilbyde andet end hjælp til alle grupper og organisationer, der er aktive imod den zionistiske fjende og dens lakajer.

Den Islamiske Modstandsbevægelse har islam som sin livsform. [Islam] er dens trosbekendelse og dens lov. [Enhver gruppe, der] har islam som sin livsform, her eller andre steder - det være sig en organisation, forening, stat eller enhver anden gruppe - vil Den Islamiske Modstandsbevægelse tjene som dens soldater og intet andet.

Vi beder Allah om at vejlede os, at vejlede [andre] gennem os og at dømme mellem os og vort folk i sandhed.

Herre! Træf afgørelse mellem os og vort folk i sandhed! Du er den bedste af dem, der træffer afgørelse. (Koranen 7:89)
Til sidst beder vi: Priset være Allah, universets Herre.

Noter

[1] IslamOnline, http://www.islamonline.net/Arabic/doc/2004/03/article11.SHTML.

[2] Hasan Al-Banna (1906-1949) grundlagde Det Muslimske Broderskab i 1928 og var dets leder indtil mordet på ham i 1949.

[3] Amjad Al-Zahawi var en irakisk sunni-muslimsk religiøs lærd, der var tilknyttet Det Muslimske Broderskab og aktiv i forskellige initiativer til støtte for den palæstinensiske sag.

[4] Hamas er den arabiske forkortelse for Den Islamiske Modstandsbevægelse (harakat al-muqawama al-Islamiyya); det er også et arabisk ord, der betyder entusiasme, glød eller iver.

[5] Som følge af betydningen af begrebet jihad i Hamas' ideologi, lader vi dette udtryk stå på arabisk, hvor det forekommer i teksten.

[6] Versene af Muhammed Iqbal (1873-1938), en indisk muslimsk digter og religiøs tænker, bliver ofte brugt af både reformistiske og konservative muslimer til støtte for deres modsatte holdninger.

[7] Dette er et ofte citeret vers af den berømte præ-islamiske digter Tarafa.

[8] I middelalderens islamiske skrifter, henviser Al-Sham sædvanligvis til et område nogenlunde svarende til nutidens Israel, Palæstina, Libanon, Jordan og Syrien.

[9] Ordet "nationalisme" her og andetsteds i dette dokument anvendes som svarende til udtrykket wataniyya, som er afledt af det arabiske ord watan ("hjemland"), og i moderne arabisk diskurs betyder partikularistisk territorial nationalisme, i modsætning til qawmiyya, som også betyder "nationalisme", men bruges til at henvise til panarabisk nationalisme.

[10] Udtrykket "tilhængerne af de islamiske bevægelser" anvendes her som oversættelse af det arabiske udtryk al-islamiyyun.

[11] I den arabiske original er verset fejlagtigt angivet som 3:102.

[12] Dette er en velkendt hadith (dvs. en udtalelse tilskrevet profeten).

[13] Disse er to ofte citerede vers af digteren Miskin al-Darimi fra det 7. århundrede.

[14] Saif al-Din Qutuz (d. 1260) var den mamlukkiske sultan af Egypten fra 1257 indtil hans død. I 1260 besejrede den øverstbefalende for hæren, Al-Zahir Baybars (1223-1277), mongolerne i slaget ved Ain-Jalut.
Oversættelse: Bombadillo