Isa, den muslimske Jesus
Af Mark Durie
Oversættelse af: ‘Isa, the Muslim Jesus
Kilde: Answering Islam
Udgivet på myIslam.dk: 23. april 2012

Hvis intet andet er nævnt, er alle koran-citater i det følgende taget fra Ellen Wulffs danske oversættelse (Forlaget Vandkunsten, 2006), dog således, at "Gud" er erstattet med "Allah".

"Ordet kristen er ikke et gyldigt ord, for ifølge islam er der ingen kristendom." - www.answering-christianity.com

I dag hører og læser vi i stadig oftere, at kristendommen og islam "deler" Jesus, at han tilhører begge religioner. Således også med Abraham: Der tales om Vestens "abrahamitiske civilisation", hvor folk tidligere talte om den "jødisk-kristne civilisation". Dette skift i tankegang afspejler den voksende indflydelse af islam.

Disse noter giver nogle oplysninger om og overvejelser over den "muslimske Jesus" for at bidrage til at sætte denne udvikling ind i dens rette sammenhæng.


Islam den oprindelige tro

Islam opfatter sig selv, ikke som en tro der fulgte efter jødedom og kristendom, men som den oprindelige religion, den tro, hvoraf jødedom og kristendom er efterfølgende udviklinger. I Koranen kan vi læse: "Abraham var hverken jøde eller kristen. Han var en gudsøgende, der havde overgivet sig til Allah [dvs en muslim]." (Al Imran 3:67). Så det er muslimer, og ikke kristne eller jøder, der er de sande repræsentanter for Abrahams tro i verden i dag. (al-Baqarah 2:135)


De bibelske profeter var alle muslimer

Mange profeter fra fortiden modtog den ene religion, islam. (Ash-Shura 42:13) Hvem var disse tidligere profeter? Ifølge al-Anam 6:84-86 omfatter de Ibrahim (Abraham), Ishaq (Isak), Yaqub (Jakob), Nuh (Noah), Dawud (David), Sulaiman (Salomon), Ayyub (Job), Yusuf (Josef), Musa (Moses), Harun (Aron), Zakariyya (Zakarias), Yahya (Johannes Døberen), Isa (Jesus), Ilyas (Elias), Ismael (Ismael), Al-Yash'a (Elisa), Yunus (Jonas) og Lut (Lot).


Den muslimske Isa (Jesus)

Der er to hovedkilder til Isa, den muslimske Jesus. Koranen giver en historie om hans liv, mens hadith-samlingerne - erindringer om Muhammeds ord og gerninger - etablerer hans plads i den muslimske forståelse af fremtiden.


Koranen

Isa var en islamisk profet

Jesu sande navn, ifølge Koranen, var Isa. Hans budskab var ren islam, overgivelse til Allah. (Al Imran 3:84) Ligesom alle de muslimske profeter før ham, og som Muhammed efter ham, var Isa en lovgiver, og kristne burde underkaste sig hans lov. (Al Imran 3:50; al-Maidah 5:48) Isas oprindelige disciple var også sande muslimer, for de sagde: "Vi tror. Vær vidne på, at vi har overgivet os til Allah [dvs er muslimer]." (al-Maidah 5:111)


"Bøgerne"

Ligesom andre islamiske sendebud før ham, modtog Isa sin åbenbaring af islam i form af en bog. (al-Anam 6:89) Isas bog kaldes Injil eller "Evangeliet." (al-Maidah 5:46) Toraen var Moses' bog, og Zabur (Salmernes Bog) var Davids bog. Så jøder og kristne er "Bogens Folk". Den ene religion, åbenbaret i disse bøger, var islam. (Al Imran 3:19)

Som med de tidligere profeter, bekræftede Isas åbenbaring tidligere profeters åbenbaringer. (Al Imran 3:50,84; al-Maidah 5:46; al-Saff 61:6) Muhammed selv bekræftede alle tidligere åbenbaringer, herunder åbenbaringen til Isa, (al-Nisa 4:47) så derfor skal muslimer tro på den åbenbaring, som Isa modtog. (Al-Baqarah 2:136) Men efter Isas tid gik Injil tabt i sin oprindelige form. I dag er Koranen den eneste sikre vejledning til Isas lære.


Isas biografi

Ifølge Koranen var Isa Messias. Han blev støttet af "Helligånden". (al-Baqarah 2:87; al-Maidah 5:110) Han omtales også som "Allahs Ord" [Hans ord]. (Al-Nisa 4:171)

Isas mor Maria var datter af Amram, (Al Imran 3:34,35) - jf. Amram fra 2. Mosebog 6:20 - og søster til Aron (og Moses) (Maryam 19:28). Hun blev opfostret af Zakarias (far til Johannes Døberen). (Al Imran 3:36) Mens hun stadig var jomfru (Al-An'am 6:12; Maryam 19:19-21) fødte Maria Isa alene på et øde sted under en dadelpalme. (Maryam 19:22 ff) (Altså ikke i Betlehem).

Isa talte, mens han stadig var et spædbarn i sin vugge. (Al Imran 3:46; al-Maidah 5:110, Maryam 19:30) Han udførte forskellige andre mirakler, herunder pustede liv i lerfugle, helbredte de blinde og spedalske og oprejste de døde. (Al Imran 3:49; al-Maidah 5:111) Han forudsagde også Muhammeds komme. (al-Saff 61:6)


Isa døde ikke på et kors

Kristne og jøder har forvansket deres skrifter. (Al Imran 3:75-78, 113) Selvom kristne tror Isa døde på et kors og jøder hævder, at de dræbte ham, blev han i virkeligheden ikke dræbt eller korsfæstet, og dem der sagde, at han blev korsfæstet, løj. (Al-Nisa 4:157) Isa døde ikke, men steg op til Allah. (al-Nisa 4:158) På opstandelsens dag vil Isa selv være et vidne mod jøder og kristne, fordi de troede på hans død. (al-Nisa 4:159)


Kristne bør acceptere islam, og alle sande kristne vil

Kristne (og jøder) kunne ikke blive befriet fra deres uvidenhed, før Muhammed kom med Koranen som et klart bevis. (al-Bayyina 98:1) Muhammed var Allahs gave til de kristne, der skulle rette misforståelser. De bør acceptere Muhammed som Allahs Sendebud og Koranen som hans endelige åbenbaring. (al-Maidah 5:15; al-Hadid 57:28, an-Nisa 4:47)

Nogle kristne og jøder er trofaste og tror virkelig. (Al Imran 3:113, 114) Alle sådanne sande troende vil underkaste sig Allah ved at acceptere Muhammed som islams profet, dvs at de vil blive muslimer. (Al Imran 3:199)

Selv om jøder og hedninger vil have den største fjendtlighed mod muslimer, er det de kristne, som vil være "mest venligt stemt over for dem, der tror," dvs muslimer. (al-Maidah 5:82) Sande kristne vil ikke elske Muhammeds fjender. (al-Mudjadala 58:22) Med andre ord er enhver, der modsætter sig Muhammed, ikke en sand kristen.


Kristne, der accepterer islam eller afviser den

Nogle jøder og kristne er sande troende og accepterer islam: De fleste er syndere. (Al Imran 3:110)

Mange munke og rabbinere er grådige efter rigdom og forhindrer folk i at komme til Allah. (al-Tawba 9:34)

Kristne og jøder, der ikke tror på Muhammed, vil komme i Helvede. (al-Bayyina 98:6)

Muslimer bør ikke tage kristne og jøder til venner. (al-Maida 5:51) De skal kæmpe mod kristne og jøder, der afviser islam, indtil de overgiver sig, betaler hovedskat og er ydmygede. (al-Tawba 9:29) Til dette kan tilføjes hundredvis af koranvers om emnet: Jihad på Allahs vej, såvel som den "Bog om Jihad", der findes i alle hadith-samlinger.


Kristen tro

Kristne har fået befaling om ikke at tro, at Isa er Guds søn: "Allah er én gud. Lovet være Han, højt hævet over at have en søn." (al-Nisa 4:171; al-Furqan 25:2) Isa var simpelthen et skabt menneske og en slave af Allah. (al-Nisa 4:172; Al Imran 3:59)

Kristne hævdes i Koranen at tro på en familie af guder - Gud Fader, mor Maria og sønnen Isa - men Isa afviste denne lære. (al-Maida 5:116) Læren om treenigheden er vantro, og en smertefuld skæbne venter dem, der tror således. (al-Maida 5:73)


Isa (Jesus) i hadith

Isa, kristendommens ødelægger

Profeten Isa vil spille en vigtig rolle i endetiden, hvor han vil etablere islam og føre krig, indtil han har ødelagt alle religioner undtagen islam. Han skal dræbe Den Onde (Dajjal), en apokalyptisk Antikrist-figur.

I en tradition om Muhammed kan vi læse, at ingen yderligere profeter vil komme til Jorden, før Isa vender tilbage som "en mand af middelhøjde, rødblond, iført to lysegule klæder; det ser ud, som om der falder dråber fra hans hoved, selvom det ikke vil være vådt. Han vil kæmpe for islams sag. Han vil slå korset i stykker, dræbe svin og afskaffe hovedskatten (jizya). Allah vil udrydde alle religioner undtagen islam. Han (Isa) vil ødelægge Den Onde og vil leve på jorden i fyrre år, hvorefter han vil dø." (Sunan Abu Dawud, 37:4310) Sahih Muslim har en variant af denne tradition: "Marias søn (...) vil snart stige ned iblandt jer som en retfærdig dommer. Han vil (...) afskaffe hovedskatten, og rigdommen vil være så overvældende, at ingen vil acceptere almisser." (Sahih Muslim 287)

Hvad betyder disse ord? Korset er et symbol på kristendommen. At slå korset i stykker betyder at afskaffe kristendommen. Svin er forbundet med kristne. At dræbe dem er en anden måde at tale om ødelæggelsen af kristendommen på. Ifølge islamisk lov køber hovedskatten beskyttelse af liv og ejendom for de erobrede "Bogens Folk". (al-Tawba 9:29) Afskaffelsen af hovedskatten betyder, at jihad genoptages mod kristne (og jøder), der lever under islam; de må konvertere til islam eller blive dræbt eller gjort til slaver. Overfloden af rigdom henviser til byttet, der strømmer til muslimerne fra denne erobring. Dette er, hvad den muslimske Isa vil gøre, når han vender tilbage i de sidste tider.

Muslimske jurister bekræfter disse udlægninger: Overvej, for eksempel, afgørelsen af Ahmad ibn Naqib al-Misri (d. 1368):

"Tid og sted for [hovedskatten] er før Jesu endelige nedstigning (fred være med ham). Efter hans sidste komme, vil intet andet end islam blive accepteret af dem, for opkrævningen af hovedskatten er kun gældende indtil Jesu nedstigning (fred være med ham og vores Profet).” (The Reliance of the Traveller. Oversættelse: Nuh Ha Mim Keller, p. 603).

Ibn Naqib går videre med at fastslå, at når Jesus vender tilbage, vil han herske "som en tilhænger" af Muhammed.


Kritiske kommentarer til den muslimske Isa (Jesus)

Isa er ikke en historisk figur

Koranens Isa er ikke en historisk figur. Hans identitet og rolle som islams profet er udelukkende baseret på formodede åbenbaringer til Muhammed, der kom over et halvt årtusinde efter, at den historiske Jesus levede og døde.


Jesu navn var aldrig Isa

Jesu modersmål var aramæisk. I hans egen levetid blev han kaldt Yeshua på aramæisk, og Jesu på græsk. Det er ligesom at kalde den samme person, John, når man taler engelsk, og Jean, når man taler fransk: Jesu, udtales "Yesoo", er den græske form af det aramæiske Yeshua. (S'et i slutningen af navnet, Jesu-s, er en græsk grammatisk slutning). Yeshua er i sig selv en form for hebraisk Yehoshua, som betyder "Herren er frelse". Men Yehoshua gengives normalt på engelsk som Joshua [dansk: Josva]. Så Josva og Jesus er varianter af samme navn.

Det er interessant, at Jesu navn Yehoshua indeholder det korrekte hebraiske navn for Gud, hvor den første stavelse Yeh- er en forkortelse for YHWH, "HERREN".

Yeshua af Nazaret blev aldrig kaldt Isa, det navn, Koranen giver ham. Arabisk-talende kristne omtaler Jesus som Yasou (fra Yeshua), ikke Isa.


Jesus modtog ikke en "bog"

Ifølge Koranen var Isas åbenbarede "bog", Injil. Ordet Injil er en forvansket form af det græske euanggelion, ”gode nyheder” eller evangelium. Hvad var dette euanggelion? Det var bare den måde, hvorpå Jesus omtalte sit budskab: Som en god nyhed. Udtrykket euanggelion henviser ikke til en fast åbenbaret tekst, og der er absolut ingen beviser for, at Jesus modtog en "bog" med åbenbaringer fra Gud.


Bibelens "evangelier" er biografier

Udtrykket euanggelion blev senere brugt som titel for de fire biografier af Jesus, skrevet af Matthæus, Markus, Lukas og Johannes, "evangelierne". Dette var en sekundær udvikling af betydningen. Det er tilsyneladende herfra, at Muhammed fik sin fejlagtige idé om, at Injil skulle være en "bog".


De fleste af islams såkaldte profeter modtog ingen bog

Stort set alle de såkaldte profeter i islam, hvis navne er taget fra de hebraiske skrifter, modtog ingen "bog" eller lov. For eksempel er Salmernes Bog ikke en bog, der åbenbarer islam, som Koranen påstår, men en samling af sange til brug for tilbedelse, hvoraf kun nogle er af David. I den bibelske historie om David er der ikke skygge af bevis på, at han modtog en bog med love for israelitterne. De havde allerede Moses' Tora at følge. Så David var ikke en profet i Koranens forstand af dette ord. Ligeledes var de fleste af de profeter, islam gør krav på, hverken lovgivere eller herskere.


Bibelsk profeti og islamisk profeti er ikke det samme

Den bibelske forståelse af profeti er helt forskellig fra Muhammeds. En bibelsk profeti betragtes ikke som et afsnit fra en himmelsk, evigt præ-eksisterende tekst, som Koranen, men som et budskab fra Gud til en bestemt tid og et bestemt sted. En bibelsk profet er en person, til hvem Gud åbenbarer skjulte ting, og som derefter fungerer som Guds verbale agent. Når en samaritansk kvinde kaldte Jesus en profet (Johannes 4:19), var det fordi han havde talt om ting i hendes liv, han kun kunne have fået at vide overnaturligt. Kristendommen lærer, at Jesus var en profet, men han bragte ingen "bog": Han var selv det levende "Guds ord", en titel brugt om Isa i Koranen.

Langt fra alle de profetier, der henvises til i Bibelen, blev en del af den bibelske tekst. Bibelen består af en bred vifte af materialer, der oprindeligt blev skrevet til mange forskellige formål, herunder breve, sange, kærlighedspoesi, historiske fortællinger, juridiske tekster, ordsprogsvisdom såvel som profetiske passager. Disse betragtes som inspireret af Gud, og ikke som dikteret fra en tidløs himmelsk bog.


Som profetisk historie indeholder Koranen mange fejl og anakronismer

Påstanden om, at Jesus ikke blev henrettet ved korsfæstelse, er uden historisk støtte. En af de ting, som alle de tidlige kilder er enige om, er Jesu korsfæstelse.

Maria, mor til Isa, kaldes søster til Aron og også datter af Arons far Amram. Det er klart, at Muhammed har blandet Maria (Hebr. Miriam) sammen med Mirjam fra 2. Mosebog. De to levede adskilt af mere end tusind år!

I Bibelen er Haman minister for Ahasverus i Medien og Persien (Esters Bog 3:1-2). Men Koranen placerer ham over tusind år tidligere, som minister for Farao i Egypten.

Påstanden om, at kristne tror på tre guder - Faderen, sønnen Jesus og moderen Maria - er en misforståelse. Koranen tager også fejl, når den hævder, at jøder siger, at Ezra var Allahs søn. (al-Tawba 9:30) Anklagen for polyteisme mod kristendommen og jødedommen er uoplyst og falsk. (5. Mosebog 6:4, Jakobsbrevet 2:19a)

Historien om "ham med de to horn" (al-Kahf 18:82 jf. også Daniels Bog 8:3, 20-21) er afledt af Alexanderromanen. Alexander den Store var bestemt ikke muslim.

Problemet med navnet Isa er allerede blevet diskuteret. Andre bibelske navne er også misforstået i Koranen og deres betydninger tabt. For eksempel er Elisa, som betyder "Gud er frelse", i Koranen gengivet som al-Yasha, hvorved El, "Gud" er drejet til al-, den bestemte artikel. (Islamisk tradition gjorde det samme med Alexander den Store ved at kalde ham al-Iskandar, "Iskanderen"). Abraham, "Far til mange" (jf. 1. Mosebog 17:5), kunne bedre være gengivet som noget i retning af Aburahim, "Far til nåde" i stedet for Ibrahim, som ikke har nogen betydning på arabisk overhovedet.

Koranen har en samaritaner til at fremstille guldkalven, som blev tilbedt af israelitterne i ørkenen (Ta Ha 20:85) under Exodus [israelitternes udvandring fra Egypten, beskrevet i 2. Mosebog, o.a.]. I virkeligheden var det Aron (2. Mosebog 32:1-6). Samaritanerne eksisterede ikke før flere århundreder senere. De var efterkommere af de nordlige israelitter, århundreder efter udvandringen.

Mange af Koranens fortællinger kan spores tilbage til jødiske og kristne folkeeventyr og anden apokryf litteratur. For eksempel kan historien om Abrahams ødelæggelse af afguder (al-Saffat 37:93) findes i et jødisk folkeeventyr, Midrash Rabba. Koranens historie om Zakarias, far til Johannes Døberen, er baseret på en kristen fabel fra det andet århundrede. Fortællingen om Jesus, der fødes under et palmetræ er også baseret på en sen fabel, ligesom også fortællingen om Jesus, der gør lerfugle levende. Alt, hvad Koranen siger om Jesu liv, som ikke findes i Bibelen, kan spores tilbage til fabler, der er blevet til mere end hundrede år efter Jesu død.

Jesu titler som Messias og Guds Ord, som Koranen bruger, finder ingen forklaring i Koranen. Men i Bibelen, hvorfra de er taget, er disse titler godt integreret i et helt teologisk system.

Koranen nævner Helligånden i forbindelse med Jesus ved hjælp af sætninger, som kommer fra evangelierne. Ibn Ishaq (The Life of Muhammed) refererer Muhammed for at sige, at denne "Ånd" var englen Gabriel (jf. også al-Nahl 16:102 og al-Baqara 2:97). Men det bibelske udtryk "Guds Ånd" (Ruach Elohim) eller "Hellige Ånd" kan kun forstås i lyset af de hebraiske skrifter. Og de henviser bestemt ikke til en engel.

Jesu påståede forudsigelse af Muhammeds komme (al-Saff 61:6), synes at være baseret på en forkludret læsning af Johannesevangeliet 14:26, en passage, som i virkeligheden refererer til Ånden.

De hebraiske skrifter var Jesu Bibel. Han bekræftede deres autoritet og pålidelighed og prædikede fra dem. Fra disse samme skrifter kendte han Gud som Adonai Elohim, Herren, Israels Gud. Han kaldte ikke Gud for Allah, hvilket synes at have været navnet eller titlen på en hedensk arabisk guddom, der blev tilbedt i Mekka før Muhammed. Muhammeds hedenske far, der døde før Muhammed blev født, bar allerede navnet Abd Allah "slave af Allah", og hans onkel blev kaldt Obeid Allah.

Vi læser, at al-Nadjm 53:19-23 søger at gendrive den hedenske arabiske tro på, at Allah havde døtre ved navn al-Uzza, al-Ilat og Manat. (Se også al-Nahl 16:57 og al-Anam 6:100).

De bibelske fortællinger er rige på historiske detaljer, hvoraf mange er bekræftet af arkæologien. De dækker mere end tusind år, og viser en lang proces af teknologisk og kulturel udvikling. I modsætning hertil er Koranens hellige historie blottet for arkæologisk støtte. Dens fragmentariske og usammenhængende historier giver ingen autentisk afspejling af historiske kulturer. Intet stednavn fra det gamle Israel er nævnt, ikke engang Jerusalem. Mange af de formodede historiske hændelser, der fortælles om i Koranen, har ingen uafhængig verifikation. For eksempel får vi at vide, at Abraham og Ismael byggede Kabaen i Mekka (al-Baqara 2:127), men dette er helt uden støtte. Den bibelske beretning, mere end tusind år ældre, placerer ikke Abraham noget sted i nærheden Arabien.


Koranen er ikke en troværdig kilde til den bibelske historie

Koranen, skrevet i det 7. århundrede e.Kr., kan ikke anses for at nogen som helst autoritet til at informere os om Jesus af Nazaret. Den giver ingen beviser for sine påstande om den bibelske historie. Dens mange historiske fejl afspejler en forvansket forståelse af Bibelen.


Islam annekterer jødedommens og kristendommens historie til sig selv

Da Muhammed forbandt Allahs navn til jødedommens og kristendommens religiøse historier, var det for at kræve dem for islam. I lyset af senere begivenheder kan påstanden om, at islam var den oprindelige religion og at samtlige de foregående profeter var muslimer, betragtes som et forsøg på at annektere andre religioners historier til islam. Effekten er at frarøve kristendommen og jødedommen deres egne historier.

Tænk over, at mange bibelske lokaliteter, som for eksempel de hebraiske patriarkers grave [i Hebron, o.a.] og Tempelbjerget, hævdes af islam som muslimske steder, ikke jødiske eller kristne. Når det kommer til stykket, så fortæller Koranen os, at Abraham "var en muslim." I perioden under islamisk styre blev alle jøder og kristne forbudt adgang til sådanne steder.


De jødiske skrifters placering i kristendommen er helt forskellig fra Bibelens placering i islam

Der er en grundlæggende forskel mellem kristne holdninger til de jødiske skrifter og islamiske holdninger til Bibelen.

Kristne accepterer de hebraiske skrifter. De var Skriften for Jesus og apostlene. De var Skriften i den tidlige kirke. Hele den kristne tro og praksis hviler på dem. Centrale kristne begreber som "Messias" (det græske "Christos"), "Guds Ånd", "Guds rige" og "frelse" er dybt forankrede i de hebraiske bibelske traditioner.

Vi bemærker også, at kristne seminarier gør sig stor umage i studiet af de hebraiske skrifter. Dette er en integreret del af uddannelsen af kristne præster og andre tjenere. De hebraiske skrifter læses (i oversættelse) hver søndag i mange kirker ud over hele verden.

I modsætning hertil, er islams behandling af Bibelen præget af fuldstændig foragt. Selv om den foregiver at "bekræfte" al tidligere profetisk åbenbaring, er Koranen uvidende om Bibelens virkelige indhold. Påstanden om, at kristne og jøder bevidst forvanskede deres skrifter, er fremsat uden beviser, hvilket kun tjener til at dække over Koranens historiske mangler. Muslimske lærde har sjældent en kvalificeret forståelse af Bibelen eller af bibelsk teologi og forbliver således uvidende om disse forhold.


Nogle nutidige muslimske stemmer om Jesus

Yasser Arafat - ved en pressekonference i FN i 1983 - kaldte Jesus "den første palæstinensiske fedayeen, der bar hans sværd" (dvs. han var en frihedskæmper for islam).

Sheik Ibrahim Madhi, ansat af Det Palæstinensiske Selvstyre, udtalte live i april 2002 på Det Palæstinensiske Selvstyres TV: "Jøderne afventer den falske jødiske Messias, mens vi afventer, med Allahs hjælp ... Jesus, fred være med ham. Jesu rene hænder vil myrde den falske jødiske Messias. Hvor? I byen Lod, i Palæstina."

Forfatter Shamim A. Siddiqi fra Flushing, New York gav et klart udtryk for islams klassiske holdning til kristendommen i et nyligt brev til Daniel Pipes, klummeskribent ved New York Post:

"Abraham, Moses, Jesus og Muhammed var alle profeter af islam. Islam er den fælles arv for det jødisk-kristne-muslimske samfund i Amerika, og oprettelsen af Guds rige er et fælles ansvar for alle tre abrahamitiske religioner. Islam var både jøders og kristnes din (tro, livsform), men senere tabte de den gennem menneskelige fornyelser. Nu ønsker muslimerne at minde deres jødiske og kristne brødre og søstre om deres oprindelige din [religion]. Det er de historiske kendsgerninger."

Denne historiske negationisme [benægtelse af historiske kendsgerninger, o.a.] - der giver sig ud for at bekræfte kristendom og jødedom, mens den i virkeligheden afviser og fortrænger dem - er omdrejningspunktet for muslimsk apologetik. Hvad der bliver bekræftet, er i virkeligheden hverken kristendom eller jødedom, men Jesus som en profet af islam, Moses som en muslim osv. Dette skal føre til "tilbagevenden" af kristne og jøder til islam, hvilket er hvad Siddiqi refererer til, når han taler om jøders og kristnes "fælles ansvar" for at etablere "Guds rige". Med dette mener han, at amerikanske kristne og jøder burde arbejde for at indføre sharialov og islams herredømme i USA.


Konklusion

Koranens Isa (Jesus) er et produkt af fabel, fantasi og uvidenhed. Når muslimer ærer denne Isa, har de en anden i tankerne end Bibelens og historiens Yeshua eller Jesus. Koranens Isa er ikke baseret på nogen anerkendt form for historisk bevis, men på fabler, der var i omløb i det syvende århundredes Arabien.

For de fleste troende muslimer er Isa den eneste Jesus, de kender. Men hvis man accepterer denne muslimske ”Jesus”, så accepterer man også Koranen: Man accepterer islam.

Troen på denne Isa er vundet på bekostning af den krænkende påstand, at jøder og kristne har forvansket deres skrifter, en beskyldning, der er uden historisk støtte. Troen på denne Isa medfører, at meget af den kristne og jødiske historie i realiteten er islamisk historie.

Evangeliernes Jesus er det grundlag, på hvilket kristendommen er udviklet. Ved at islamisere ham og gøre ham til en muslimsk profet, der prædikede Koranen, ødelægger islam kristendommen og overtager hele dens historie. Den gør det samme med jødedommen.

I de sidste tider, som beskrevet af Muhammed, bliver Isa en kriger, der vil vende tilbage med sværd og lanse. Han vil ødelægge den kristne religion og gøre islam til den eneste religion i verden. Endelig vil han, på Dommens Dag, fordømme de kristne til Helvede for at tro på korsfæstelsen og inkarnationen.

Denne sidste handling af den muslimske Isa afspejler islams apologetiske strategi i forhold til kristendommen, som er at benægte den historiske Yeshua og erstatte ham med en kopi af Muhammed, så der ikke bliver andet tilbage end islam.

"Den muslimske erstatningsteologiske [supersessionist] strømning hævder, at hele Israels og kristendommens bibelske historie er islamisk historie, at alle profeter, konger i Israel og Judæa og Jesus var muslimer. At Bogens Folk skulle vove at udfordre denne opfattelse er utålelig arrogance for en islamisk teolog. Jøder og kristne bliver således frataget deres hellige skrifter og deres frelsende værdi."
— Bat Ye’or i Islam and Dhimmitude: Where Civilizations Collide, p. 370.

BILAG: De historiske beviser for Jesus (Yeshua) af Nazaret og hans død ved korsfæstelse

Ikke-kristne kilder til Jesus

• Tacitus (AD 55 til 120), en berømt historiker fra antikkens Rom, skrev i sidste halvdel af det første århundrede, at "Christus ... blev henrettet af Pontius Pilatus, statholder over Judæa, i Tiberius' regeringstid; men den skadelige overtro, undertrykt for en tid, brød ud igen, ikke kun i Judæa, hvor ondet opstod, men også i byen Rom." (Annaler 15:44).

• Svetonius, der skrev omkring 120 e.Kr., fortæller om jødernes uroligheder, "anstiftet af Chrestus", på kejser Claudius' tid. Dette kunne henvise til Jesus, og synes at forholde sig til begivenhederne i ApG 18:2, som fandt sted i 49 e. Kr.

• Thallus, en sekulær historiker der skrev måske omkring år 52, henviser til Jesu død i en diskussion af mørket over landet efter hans død. Originalen er gået tabt, men Thallus' argumenter - at begivenheden var en solformørkelse - er refereret til af Julius Africanus i det tidlige 3. århundrede.

• Mara Bar-Serapion, en syrer der skrev efter ødelæggelsen af templet i 70 e.Kr., nævner den tidligere henrettelse af Jesus, som han kalder en "Konge".

• Den babylonske Talmud refererer til korsfæstelsen (kalder den en hængning) af Jesus af Nazaret på tærsklen til påsken. I Talmud kaldes Jesus også uægte søn af Maria.

• Den jødiske historiker, Josefus beskriver Jesu korsfæstelse under Pilatus i sin Antiquitates Judaicae [Jødernes historie], skrevet omkring 93/94 e.Kr. Josefus henviser også til Jesu bror, Jakob og dennes henrettelse i ypperstepræsten Ananus' (eller Annas') tid.


Pauli breve

• Pauli breve blev skrevet i intervallet 20-30 år efter Jesu død. De er værdifulde historiske dokumenter, ikke mindst fordi de indeholder trosbekendelser, som uden tvivl daterer sig til de første årtier af det kristne samfund.

Paulus blev en troende på Jesus inden for få år efter Jesu korsfæstelse. Han skriver i sit første brev til korintherne: "Jeg overleverede jer nemlig først og fremmest, hvad jeg også selv har modtaget: at Kristus døde for vore synder efter Skrifterne, at han blev begravet, at han opstod på den tredje dag efter Skrifterne, og at han blev set af Kefas og dernæst af de tolv. Dernæst blev han set af over fem hundrede brødre på én gang, de fleste af dem er endnu i live, men nogle er sovet hen. (1 Kor 15:3-6) Dette gør det klart, at troen på Jesu død var der fra begyndelsen af kristendommen.


De fire evangelier

• De fire evangelier blev nedskrevet i perioden 20-60 år efter Jesu død, mens der stadig var en levende erindring af de begivenheder, de beskriver.

De begivenheder, som evangelierne beskriver, fandt for det meste sted i offentlighedens fulde lys. Jesu undervisning blev fulgt af store skarer. Der var mange vidner til begivenhederne i hans liv. Hans død var en offentlig henrettelse.


Manuskript-bevis for Bibelen og dens overlevering

Manuskript-beviset for de græske skrifter er overvældende, langt større end for alle andre antikke tekster. Over 20.000 manuskripter bevidner dem. Mens der er kopieringsfejl, som man kunne forvente fra kopisternes hænder, er disse næsten alle forholdsvis små, og kopieringens grundlæggende integritet er rigt understøttet.

Desuden - da vestlige kristne undersøgte de hebraiske skrifter under renæssancen, fandt de dem værende i bemærkelsesværdig overensstemmelse med deres græske og latinske oversættelser, som var blevet kopieret igen og igen i over tusind år. Der var kopieringsfejl og nogle andre mindre ændringer, men ingen signifikante fabrikationer af det enorme omfang, som ville være nødvendigt for at fabrikere historien om Jesu død.

Ligeledes - da Dødehavsrullerne blev opdaget, omfattede de hebræiske bibelske skriftruller, der daterede sig til før Jesu tid. Disse var også i tæt overensstemmelse med de ældste hebraiske masoretiske manuskripter mere end tusind år senere. Igen - ingen fabrikationer, men bevis på bemærkelsesværdig nøjagtig kopiering.


Konklusion: Jesus af Nazaret er en historisk figur

Der er klart, at der er registrerede begivenheder i forbindelse med Jesu liv, som mange ikke-kristne ikke vil acceptere, såsom miraklerne, jomfrufødslen og opstandelsen. Men hvad der er ubestrideligt, er, at Yeshua ("Jesus") af Nazaret var en historisk figur, som levede, som i sin levetid tiltrak tilhængere blandt sine jødiske trosfæller og som blev henrettet ved korsfæstelse af de romerske myndigheder, hvorefter hans tilhængere hurtigt blev spredt. Dette er både sekulære og kristne kilder til perioden enige om.

De primære kilder til historien om Jesu offentlige liv er evangelierne. Disse blev nedskrevet relativt hurtigt efter hans død - indenfor grænserne af levende erindring - og alt tyder på, at disse kilder blev accepteret som troværdige af det tidlige kristne samfund, i en periode, hvor første- og andenhånds vidner til Jesu liv stadig var i live og kunne spørges.

Vi konkluderer, at alle udsagn om Isa (Jesus) i Koranen, der blev samlet seks århundreder efter Jesu død, må vurderes i lyset af de historiske beviser fra disse kilder fra det første århundrede, og ikke omvendt.

Nogle nyttige drøftelser af disse spørgsmål kan findes på:

http://www.debate.org.uk/topics/theo/islam_christ.html
http://www.debate.org.uk/topics/theo/qur-jes.htm
http://www.answering-islam.org/Intro/replacing.html

Yderligere læsning: The Jesus I never knew, af Philip Yancey.
Dr. Mark Durie er teolog, menneskerettighedsaktivist, anglikansk præst, Shillman-Ginsburg Fellow ved Middle East Forum, og adjungeret Research Fellow på Centre for the Study of Islam and Other Faiths ved Melbourne School of Theology. Han har udgivet mange artikler og bøger om acehnesernes sprog og kultur, kristen-muslimske relationer og religionsfrihed. Som kandidat fra Australian National University og Australian College of Theology, har han haft besøgsudnævnelser på University of Leiden, MIT, UCLA og Stanford, og blev valgt som Fellow of the Australian Academy of the Humanities i 1992. Kilde: markdurie.com blog

Hans bøger om kristen-muslimske relationer er:

The Third Choice: Islam, Dhimmitude and Freedom
Which God?: Jesus, Holy Spirit, God in Christianity and Islam


Oversættelse: Bombadillo