Brev til Amerika
Af Osama bin Laden
Oversættelse af: Letter to America
Kilde: Guardian News and Media Limited, 24. november 2002
Udgivet på myIslam.dk: 7. maj 2012

Den fulde ordlyd af Osama bin Ladens "brev til det amerikanske folk", bragt i dagens Observer [24. nov. 2002]. Brevet dukkede først op på internettet på arabisk og er siden blevet oversat og sendt rundt af islamister i Storbritannien.
Observer Worldview


Hvis intet andet er nævnt, er alle koran-citater i det følgende taget fra Ellen Wulffs danske oversættelse (Forlaget Vandkunsten, 2006), dog således, at "Gud" er erstattet med "Allah".

I den nådige og barmhjertige Allahs navn,

"Til dem (de troende), der bliver bekæmpet, er der givet tilladelse til at kæmpe (mod de vantro), fordi de har lidt uret; Allah er i stand til at hjælpe dem (de troende)" [Koranen 22:39]

"De, der tror, kæmper for Allahs sag, og de, der er vantro, kæmper for Taghut (alt, hvad der tilbedes andet end Allah, f.eks. Satan). Så bekæmp Satans venner. Satans list er svag." [Koranen 4:76]

Nogle amerikanske skribenter har publiceret en artikel med titlen "Hvad vi kæmper for.” Denne artikel har affødt en række svar, hvoraf nogle lever op til sandheden og er baseret på islamisk lov, og andre ikke gør. Her ønsker vi at skitsere sandheden - som en forklaring og advarsel – idet vi håber på Allahs belønning, og søger succes og støtte fra Ham.

I håbet om Allahs hjælp, vil vi forme vores svar på basis af to spørgsmål, rettet til amerikanerne:

(S1) Hvorfor bekæmper og modstår vi jer?

(S2) Hvad kalder vi jer til, og hvad ønsker vi af jer?


(S1) Angående det første spørgsmål: Hvorfor bekæmper og modstår vi jer? er svaret meget enkelt:

(1) Fordi I angreb os og fortsætter med at angribe os.

a) I angreb os i Palæstina:

(i) Palæstina, som har været under militær besættelse i mere end 80 år. Briterne overgav Palæstina, med jeres hjælp og støtte, til jøderne, der har besat det i mere end 50 år; år, fyldt med undertrykkelse, tyranni og forbrydelser, drab, fordrivelse, ødelæggelse og hærgen. Oprettelsen og videreførelsen af Israel er en af de største forbrydelser, og I står i spidsen for dens forbrydere. Og selvfølgelig er der ikke behov for at forklare og bevise graden af amerikansk støtte til Israel. Oprettelsen af Israel er en forbrydelse, der skal slettes. Ethvert menneske, hvis hænder er blevet tilsmudset af at bidrage til denne forbrydelse, kommer til at betale sin pris, og kommer til at betale dyrt.

(ii) Det bringer os både latter og tårer at se, at I endnu ikke er blevet trætte af at gentage jeres fabrikerede løgne om, at jøderne har en historisk ret til Palæstina, som det var lovet dem i Toraen. Enhver, der strides med dem om dette påståede faktum, bliver anklaget for antisemitisme. Dette er en af de mest vildledende, vidt udbredte fabrikationer i historien. Det palæstinensiske folk er rent arabisk og oprindeligt semitisk. Det er muslimerne, der er arvinger til Moses (fred være med ham) og arvinger til den virkelige Tora, der ikke er blevet ændret. Muslimer tror på alle Profeterne, herunder Abraham, Moses, Jesus og Muhammed, Allahs fred og velsignelser være med dem alle. Hvis Moses’ tilhængere i Toraen er blevet lovet en ret til Palæstina, så er muslimerne den mest værdige nation til denne.

Da muslimerne erobrede Palæstina og drev romerne ud, vendte Palæstina og Jerusalem tilbage til islam, alle profeternes religion (fred være med dem). Derfor kan kravet om en historisk ret til Palæstina ikke gøres gældende mod den islamiske umma, der tror på alle Allahs Profeter (fred og velsignelser være med dem) – og vi skelner ikke mellem dem.

(iii) Blodet, der strømmer ud af Palæstina, må hævnes lige for lige. I skal vide, at palæstinenserne ikke græder alene; at deres kvinder ikke er enker alene; at deres sønner ikke er forældreløse alene.

(b) I angreb os i Somalia; I støttede de russiske overgreb mod os i Tjetjenien, den indiske undertrykkelse af os i Kashmir, og den jødiske aggression mod os i Libanon.

(c) Under jeres opsyn, samtykke og ordrer har regeringerne i vore lande, som fungerer som jeres agenter, angrebet os dagligt:

(i) Disse regeringer hindrer vort folk i at etablere islamisk sharia og bruger vold og løgne til at gøre det.

(ii) Disse regeringer udsætter os for ydmygelse og har anbragt os i et stort fængsel af frygt og underkuelse.

(iii) Disse regeringer stjæler vores ummas rigdom og sælger den til jer til en ussel pris.

(iv) Disse regeringer har overgivet sig til jøderne og overrakt dem det meste af Palæstina; de har anerkendt eksistensen af deres stat henover deres eget folks parterede lemmer.

(v) Fjernelsen af disse regeringer er en forpligtelse for os, og et nødvendigt skridt for at befri ummaen, for at gøre sharia til højeste lov og genvinde Palæstina. Og vores kamp mod disse regeringer adskiller sig ikke fra vores kamp mod jer.

(d) I stjæler vores rigdom og olie til usle priser takket være jeres internationale indflydelse og militære trusler. Dette tyveri er faktisk det største tyveri, menneskeheden nogensinde har været vidne til i verdenshistorien.

(e) Jeres styrker besætter vore lande; I spreder jeres militærbaser ud over dem; I fordærver vore lande og I belejrer vore helligdomme for at beskytte jødernes sikkerhed og for at sikre fortsættelsen af jeres udplyndring af vore skatte.

(f) I har udsultet muslimerne i Irak, hvor børn dør hver dag. Det er et under, at mere end 1,5 millioner irakiske børn har kunnet dø som følge af jeres sanktioner, uden I har vist tegn på bekymring. Men da 3000 fra jeres befolkning døde, rejste hele verden sig og er endnu ikke faldet til ro.

(g) I har støttet jøderne i deres idé om, at Jerusalem er deres evige hovedstad, og er gået ind på at flytte jeres ambassade til dette sted. Med jeres hjælp og under jeres beskyttelse, planlægger israelerne at ødelægge al-Aqsa moskéen. Under beskyttelse af jeres våben, trådte Sharon ind i al-Aqsa moskéen, for at forurene den som en forberedelse til indtagelsen og destruktionen af den.

(2) Disse tragedier og ulykker er kun et par eksempler på jeres undertrykkelse og aggression mod os. Det er befalet af vores religion og intellekt, at de undertrykte har en ret til at gengælde aggression. I skal ikke forvente andet af os end jihad, modstand og hævn. Er det på nogen måde rationelt at forvente, at når USA har angrebet os i mere end et halvt århundrede, at vi så derefter vil overlade det til et liv i fred og sikkerhed?!

(3) I kan så hævde, at alt det ovennævnte ikke retfærdiggør aggression mod civile for forbrydelser, de ikke har begået, og angreb, de ikke har deltaget i:

(a) Dette argument modsiger jeres vedvarende gentagelse, at Amerika er frihedens land og frihedens leder i denne verden. Amerikanerne er derfor et folk, der vælger sin regering ud af egen fri vilje; et valg, der kommer af dets samtykke med dens politikker. Det amerikanske folk har således valgt, givet sit samtykke til og bekræftet sin støtte til den israelske undertrykkelse af palæstinenserne, besættelsen og tyveriet af deres jord og Israels fortsatte drab, tortur, straf og fordrivelse af palæstinenserne. Det amerikanske folk har muligheden for og valget til at afvise deres regerings politik og endda ændre den, hvis de vil.

(b) Det amerikanske folk er dem, der betaler de skatter, som finansierer de fly, der bomber os i Afghanistan, de kampvogne, der beskyder og ødelægger vore hjem i Palæstina, de hære, der besætter vore lande i Den Arabiske Golf, og de flåder, der sikrer blokaden af Irak. Disse skatte-dollars gives til Israel, så det kan fortsætte med at angribe os og trænge ind i vore lande. Det amerikanske folk er derfor dem, der finansierer angrebene mod os, og det er dem, der fører tilsyn med disse midler på den måde, de ønsker, gennem deres valgte kandidater.

(c) Desuden er den amerikanske hær en del af det amerikanske folk. Det er dette selv samme folk, der skamløst hjælper jøderne til at kæmpe mod os.

(d) Det amerikanske folk er dem, som bruger både deres mænd og deres kvinder i de amerikanske styrker, der angriber os.

(e) Dette er grunden til, at det amerikanske folk ikke kan være uskyldigt i alle de forbrydelser, som amerikanerne og jøderne begår imod os.

(f) Allah, den Almægtige, gav tilladelse til og mulighed for at tage hævn. Hvis vi derfor bliver angrebet, så har vi ret til at angribe tilbage. Uanset hvem, der har ødelagt vores landsbyer og byer, så har vi ret til at ødelægge deres landsbyer og byer. Uanset hvem, der har stjålet vores rigdom, så har vi ret til at ødelægge deres økonomi. Og uanset hvem, der har dræbt vores civile, så har vi ret til at dræbe deres.

Den amerikanske regering og presse nægter stadig at besvare spørgsmålet:

Hvorfor angreb de os i New York og Washington?

Hvis Sharon er en fredens mand set med Bushs øjne, så er vi også fredens mænd! Amerika forstår ikke de gode manérers og princippers sprog, så vi henvender os til det i et sprog, det forstår.


(S2) Angående det andet spørgsmål, som vi ønsker at besvare: Hvad kalder vi jer til, og hvad ønsker vi af jer?

(1) Det første, vi kalder jer til, er islam.

(a) Religionen om Allahs enhed; om frihed fra at sætte andre ved Hans side og afvisningen af dette; om fuldstændig kærlighed til Ham, den Ophøjede; om fuldstændig underkastelse under Hans love; og om afvisning af alle meninger, ordrer, teorier og religioner, der er i modstrid med den religion, som Han sendte ned til Hans Profet Muhammed (fred være med ham). Islam er alle profeternes religion, og skelner ikke mellem dem - fred være med dem alle.

Det er til denne religion, vi kalder jer; alle tidligere religioners segl. Det er religionen om Allahs Enhed, om oprigtighed, den bedste optræden, retskaffenhed, barmhjertighed, ære, renhed og fromhed. Det er religionen om at vise venlighed over for andre, skabe retfærdighed mellem dem, sikre dem deres rettigheder, og forsvare de undertrykte og forfulgte. Det er religionen om at påbyde det gode og forbyde det onde med hånden, tungen og hjertet. Det er religionen om jihad på Allahs vej, således at Allahs Ord og religion kommer til at herske som den Højeste. Og det er religionen om enhed og enighed om lydigheden mod Allah, og den fuldstændige lighed mellem alle mennesker, uden hensyn til deres hudfarve, køn eller sprog.

(b) Det er religionen, hvis bog – Koranen – vil forblive bevaret og uforandret, efter at de andre guddommelige bøger og budskaber er blevet ændret. Koranen er miraklet, indtil Dommedag. Allah har udfordret enhver til at frembringe en bog som Koranen eller blot ti vers som den.

(2) Det andet, vi kalder jer til, er at stoppe jeres undertrykkelse, løgne, umoral og udskejelser, der har spredt sig blandt jer.

(a) Vi kalder jer til at blive et folk af gode manerer, principper, ære og renhed; at forkaste de umoralske handlinger af utugt, homoseksualitet, beruselse, hasardspil, og rentetagning.

Vi kalder jer til alt dette, for at I kan blive befriet fra det, som I er blevet fanget ind i; for at I kan blive befriet fra den bedrageriske løgn, at I er en stor nation, som jeres ledere spreder blandt jer for at dække over den afskyelige tilstand, I befinder jer i.

(b) Det er bedrøveligt at måtte fortælle jer, at I er den værste civilisation i menneskehedens historie:

(i) I er nationen, der, hellere end at styre ved Allahs sharia i landets forfatning og love, vælger at opfinde jeres egne love, som I vil og ønsker det. I adskiller religion fra jeres politik, og modsiger derved den rene natur, som bekræfter Herrens og jeres Skabers Absolutte Autoritet. I flygter fra det pinlige spørgsmål, der er stillet til jer: Hvordan er det muligt for Allah den Almægtige at skabe Hans skabninger, give dem magt over alle væsener og al jord, give dem alle bekvemmeligheder i livet, og derefter nægte dem det, de har mest behov for: Kendskab til de love, der styrer deres liv?

(ii) I er nationen, der tillader åger, som er blevet forbudt af alle religioner. Alligevel bygger I jeres økonomi og investeringer på åger. Som et resultat af dette, har jøderne, i mange forskellige former og forklædninger, overtaget kontrollen med jeres økonomi, hvorigennem de så har taget kontrol over jeres medier, og nu kontrollerer alle aspekter af jeres liv, gør jer til deres tjenere og når deres mål på jeres bekostning; præcis, hvad Benjamin Franklin advarede jer imod.

(iii) I er en nation, der tillader produktion, handel og brug af rusmidler. I tillader også narkotika og forbyder kun handel med det, selvom jeres nation er den største forbruger af det.

(iv) I er en nation, der tillader umoralske handlinger, og betragter dem som søjler for personlig frihed. I er fortsat med at synke ned i denne afgrund fra niveau til niveau, indtil incest har spredt sig blandt jer, mod hvilket hverken jeres æresfølelse eller jeres love protesterer.

Hvem kan glemme jeres præsident Clintons umoralske handlinger, begået i det officielle ovale kontor? Efter dette stillede I ham ikke engang til regnskab, men sagde blot, at han havde ”begået en fejl,” hvorefter tingene gik deres gang uden straf. Findes der en værre form for begivenhed, som jeres navn kan tage med sig over i historien og blive husket for af nationer?

(v) I er en nation, der tillader spil i alle dets former. Selskaberne praktiserer det også, hvilket gør, at investeringerne bliver aktive og de kriminelle bliver rige.

(vi) I er en nation, der udnytter kvinder som forbrugsgoder eller som blikfang i reklamer, der opfordrer kunder til at købe dem. I bruger kvinder til at betjene passagerer, besøgende og fremmede for at øge jeres profit. Bagefter råber I op om, at I støtter kvinders frigørelse.

(vii) I er en nation, der handler med sex i alle dens former, både direkte og indirekte. Gigantiske selskaber og etablissementer er baseret på dette, under navn af kunst, underholdning, turisme og frihed og andre vildledende navne, I giver den.

(viii) Og på grund af alt dette vil I blive stående i historien som en nation, der spreder sygdomme, som var ukendte for mennesker i fortiden. Fortsæt blot og pral for menneskets nationer over, at I bragte dem AIDS som en Satanisk Amerikansk Opfindelse.

(ix) I har ødelagt naturen, med jeres industriaffald og gasser, mere end nogen anden nation i historien. På trods af dette nægter I at underskrive Kyoto-aftalen, så I kan sikre jeres grådige selskabers og industriers profit.

(x) Jeres lov er loven for de rige og velhavende, der hersker over deres politiske partier og finansierer deres valgkampagner med deres gaver. Bag dem står jøderne, som kontrollerer jeres politikker, medier og økonomi.

(xi) Det, I skiller jer ud ved i menneskehedens historie, er, at I har brugt jeres magt til at ødelægge menneskeheden mere end nogen anden nation i historien; ikke for at forsvare principper og værdier, men for i en fart at sikre jeres interesser og profitter. I, som kastede en atombombe over Japan, selvom Japan var parat til at forhandle en afslutning på krigen. Hvor mange tilfælde af undertrykkelse, tyranni og uretfærdighed har I udført – O jer, der kalder til frihed?

(xii) Lad os ikke glemme et af jeres vigtigste kendetegn: jeres dobbelthed i både manerer og værdier; jeres hykleri i manerer og principper. Alle manerer, principper og værdier har to standarder: én for jer og én for alle andre.

(a) Friheden og demokratiet, som I kalder til, er kun for jer selv og den hvide race; hvad resten af verden angår, påtvinger I dem jeres uhyrlige, destruktive politikker og regeringer, som I kalder ’venner af Amerika’. I forhindrer dem i at skabe demokratier. Da det islamiske parti i Algeriet ønskede at praktisere demokrati og de vandt valget, slap I jeres agenter i den algeriske hær løs på dem, så de kunne angribe dem med kampvogne og kanoner for at fængsle dem og torturere dem – en ny lektion fra den 'amerikanske lærebog om demokrati’!!!

(b) Jeres politik med at forbyde og med magt fjerne masseødelæggelsesvåben for at sikre verdensfreden gælder kun for de lande, som I ikke tillader besiddelsen af sådanne våben. Med hensyn til de lande, som I godkender, som f.eks. Israel, så får de lov til at beholde og bruge disse våben for at forsvare deres sikkerhed. Alle andre, som I har mistanke om fremstiller eller opbevarer den slags våben, kalder I kriminelle og tager militære skridt imod.

(c) I er de sidste til at respektere international ret, alligevel siger I, at I selektivt vil straffe alle andre, der heller ikke gør det. Israel har i mere end 50 år fejet FN-resolutioner og regler til side med fuld støtte fra USA.

(d) Med hensyn til krigsforbrydere, som I dadler og opretter straffedomstole for – så beder I skamløst om, at jeres egne ydes immunitet!! Men historien vil ikke glemme de krigsforbrydelser, som I begik mod muslimerne og resten af verden; de mennesker, I har dræbt i Japan, Afghanistan, Somalia, Libanon og Irak vil stå tilbage som en skam, I aldrig vil kunne undslippe. Det vil være tilstrækkeligt at minde jer om jeres seneste krigsforbrydelser i Afghanistan, hvor landsbyer, tæt befolket af uskyldige civile, blev ødelagt, hvor moskéer blev bombet, hvilket fik taget af en moské til at falde ned over hovedet på muslimerne, som bad indeni. Det er jer, der brød aftalen med mujahedin, da de forlod Qunduz, bombede dem i Jangi Fort, og dræbte mere end 1.000 af jeres fanger ved kvælning og tørst. Allah alene ved, hvor mange mennesker, der er døde under tortur i hænderne på jer og jeres agenter. Jeres fly gennemkrydser stadig i den afghanske himmel, på udkig efter folk, der virker blot svagt mistænkelige.

(e) I har hævdet at være forkæmpere for menneskerettigheder og jeres udenrigsministerium udsender årlige rapporter, med statistikker fra lande, der krænker enhver af disse rettigheder. Men alle disse ting forsvandt, da mujahedin ramte jer, hvorefter I indførte metoderne fra de selv samme dokumenterede regeringer, som I plejede at forbande. I Amerika anholdt I tusindvis af muslimer og arabere, tog dem i forvaring uden grund, uden retssag og uden at offentliggøre deres navne. I har udstedt nyere, hårdere love.

Hvad der sker i Guantanamo, er en historisk pinlighed for USA og dets værdier, og det skriger ind i jeres ansigter – I hyklere, "Hvad er værdien af jeres underskrift på nogen aftale eller traktat?"

(3) Hvad vi for det tredje kalder jer til, er at tage ærligt stilling til jer selv – og jeg tvivler på, I vil gøre det – for at opdage, at I er en nation uden principper eller manerer, og at værdier og principper for jer er noget, I blot forlanger af andre, ikke noget, I selv skal overholde.

(4) Vi råder jer også til at ophøre med at støtte Israel og at afslutte jeres støtte til inderne i Kashmir, russerne mod tjetjenerne og også at indstille støtten til Manila-regeringen mod muslimerne i det sydlige Filippinerne.

(5) Vi råder jer dig også til at pakke jeres ting sammen og komme ud af vore lande. Vi ønsker jer godhed, vejledning og retfærdighed, så tving os ikke til at sende jer tilbage som gods i kister.

(6) For det sjette kalder vi jer til at afslutte jeres støtte til korrupte ledere i vore lande. Bland jer ikke i vores politik og opdragelsesmetoder. Lad os være i fred eller regn med, at vi dukker op i New York og Washington.

(7) Vi kalder jer også til at handle med os og have samkvem med os på grundlag af gensidige interesser og fordele, snarere end på basis af underkuelse, tyveri og besættelse, samt at indstille jeres politik med at støtte jøderne, for dette vil resultere i flere katastrofer for jer.

Hvis I undlader at reagere på alle disse betingelser, så gør jer klar til kamp med Den Islamiske Nation. Monoteismens Nation, der sætter hele sin tillid til Allah og ikke frygter nogen anden end Ham. Nationen, som af sin Koran tiltales med ordene: "Frygter I dem? I skulle hellere frygte Allah, hvis I tror! Kæmp mod dem! Så vil Allah straffe dem ved jeres hånd og gøre dem til skamme, hjælpe jer mod dem, læge hjertet på et troende folk og bringe vreden i deres hjerte til ophør! Allah tilgiver, hvem Han vil. Allah er vidende og vis." [Koranen 9:13-15]


Nationen af ære og respekt:

"Magten tilhører Allah og Hans udsending (Muhammed – fred være med ham) og de troende; (…)." [Koranen 63:8]

"Tab ikke modet (over for jeres fjende), og vær ikke bedrøvede, når I dog vil få overtaget (i sejr), hvis I er (sande) troende!” [Koranen 3:139]


Martyriets Nation; Nationen, der elsker døden mere end I elsker livet:

"Du skal ikke regne med, at de, der bliver dræbt for Allahs sag, er døde! Nej! De lever hos deres Herre og bliver forsørget, lykkelige over det, som Allah har givet dem af sin gunst. De fryder sig over dem, som følger efter dem, men endnu ikke har indhentet dem; over, at de ikke skal være bange og ikke bliver bedrøvede. De fryder sig over Allahs velsignelse og gunst og over, at Allah ikke lader de troendes løn gå tabt." [Koranen 3:169-171]


Nationen af sejr og succes, som Allah har lovet:

"Han er den, der sendte sin udsending med retledningen og den sande religion for at lade den sejre over al anden religion, selvom de, der sætter andre ved Allahs side, hader det." [Koranen 61:9]

"Allah har skrevet: ’Jeg vil sejre, Jeg og Min udsending!’ Allah er stærk og mægtig.” [Koranen 58:21]

Den islamiske nation, som var i stand til at afvise og ødelægge de tidligere onde imperier som jer selv; Nationen, der afviser jeres angreb, ønsker at fjerne jeres onder og er parat til at bekæmpe jer. I er godt klar over, at den islamiske nation, fra selve kernen af sin sjæl, foragter jeres hovmod og arrogance.

Hvis amerikanerne nægter at lytte til vore råd og den godhed, vejledning og retfærdighed, som vi kalder dem til, så vær klar over, at I vil tabe dette korstog, som Bush begyndte, ligesom de andre tidligere korstog, hvor I blev ydmyget i hænderne på mujahedin og måtte flygte til jeres hjem i stor stilhed og skændsel. Hvis amerikanerne ikke reagerer, så vil deres skæbne blive som sovjetternes, der flygtede fra Afghanistan for at få behandling for deres militære nederlag, politiske opløsning, ideologiske undergang og økonomiske bankerot.

Dette er vort budskab til amerikanerne, som et svar på deres. Ved de nu, hvorfor vi bekæmper dem, og over hvilken form for uvidenhed, med Allahs tilladelse, vi skal sejre?Oversættelse: Bombadillo